OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Między rodziną a państwem. Struktury pośrednie w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995)
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Książka poświęcona jest miejscu jakie zasada pomocniczości i jej zastosowanie w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie, środki społecznego przekazu oraz gospodarka zajmowała w refleksji polskich środowisk katolickich w pierwszych latach istnienia III RP. W tym celu dokonana została analiza czołowych pism katolickich ukazujących się w latach 1989-1995.
Item
Polsko-czeskie stosunki polityczne
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2005) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł omawia stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1989-1992, współpracę wielostronną w ramach Grupy Wyszehradzkiej i CEFTA, współpracę (lub jej brak) obu państw w działaniach na rzecz członkostwa w NATO i w UE oraz polityczne relacje dwustronne (w tym także na poziomie samorządów terytorialnych).
Item
Polskie samorządy gminne w organizacjach międzynarodowych
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004) Furmankiewicz, Marek; Uniwersytet Wrocławski
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest określenie głównych przesłanek, dla których władze lokalne zdecydowały się na przystąpienie do ponadregionalnych organizacji międzynarodowych, identyfikacja podstawowych efektów (korzyści) osiągniętych w polskich gminach dzięki wymianie w ramach sieci i głównych barier współpracy. Ankietę obejmującą wymienione zagadnienia wysłano w połowie 2002 roku do 48 gmin, o których posiadano informację o współpracy z organizacjami międzynarodowymi w 2001 roku, uzyskując odpowiedzi z 12 jednostek o przynależności do 9 różnych organizacji (łącznie 16 ankiet).
Item
Tematyka białoruska w debatach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997 - 2004
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł przedstawia tematykę białoruską w debatach Sejmu w latach 1997-2004. W wystąpieniach na forum Sejmu polscy ministrowie spraw zagranicznych twierdzili, że intensywność stosunków polsko – białoruskich zależy od wektorów polityki zagranicznej jakie przyjmie Mińsk
Item
John Mearsheimer: realizm strukturalny w pułapce idealizmu
(Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016) Habowski, Mirosław; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł podejmuje kwestię wpływu idealizmu na wyjaśnienia stosunków międzynarodowych w pracach przedstawicieli neorealizmu. Można zauważyć, że wbrew deklaracjom poszukiwania wyjaśnień na poziomie systemu międzynarodowego oraz głównie o charakterze materialnym, John Mearsheimer wyjaśnia konflikt na Ukrainie faktem wyznawania przez zachodnie elity polityczne liberalnej teorii stosunków międzynarodowych. Dzięki temu może zdemaskować błędność teorii liberalnej, ale zarazem musi uznać znaczenia poglądów wyznawanych przez polityków (a więc przyczyny z poziomu jednostki). Co ciekawe jednak, postępowanie Rosji wyjaśnia już w sposób typowo realistyczny, nie przejmując się ideami wyznawanymi czy głoszonymi prezydenta Putina. Autor niniejszego artykułu sądzi, że postępowanie zarówno Rosji, jak i państw zachodnich można wyjaśnić odwołując się do teorii realistycznej, uznając wygłaszane przez polityków uzasadnienia za mające charakter w dużej mierze propagandowy.