OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Człowiek i relacje interpersonalne w kontekście technologii telekomunikacyjnej oraz ich wizualizacja w reklamie – obserwacja nowej (niesympatycznej) normalności
(Wydawnictwo LIBRON, 2016) Siemes, Annette; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł przedstawia analizę szerszego zagadnienia na podstawie podsumowania wyników z badań oraz analitycznego przeglądu materiałów wizualnych. Tematem jest rola technologii i urządzeń medialnych, zwłaszcza telefonów mobilnych i, w ostatnim czasie, tzw. smartfonów, w życiu codziennym człowieka oraz idące za tym konsekwencje na poziomie komunikacji i społeczeństwa. Problem badawczy dotyczy konceptualizacji relacji indywiduum-społeczeństwo w kontekście technologii. W ostatnim czasie obserwować można bowiem pewną zmianę form wizualizacji relacji interpersonalnych oraz relacji jednostki z technologią w reklamach, która świadczy o tym, że technologia ta przekształca relacje społeczne i socjalność. Tekst daje krótki zarys problematyki oraz najważniejszych tendencji w wynikach moich dotychczasowych badań. Następnie dynamika zmian zostaje zanalizowana i zrekonstruowana na podstawie szczegółowej analizy materiałów wizualnych z zakresu reklamy i komunikacji firm i marek (przeważnie billboardy). Konsekwencje obserwowanych zmian dla kształtowania rzeczywistości społecznej poddaję szerszej refleksji w końcowej części tekstu.
Item
Niekomunikowalność
(Wydawnictwo LIBRON, 2017) Fleischer, Michael; Uniwersytet Wrocławski
Item
Media (w) komunikacji (społecznej)
(Wydawnictwo LIBRON, 2017) Płuchowska, Dorota; Uniwersytet Wrocławski
Artykuł zajmuje się funkcją mediów w społeczeństwie i ujmuje je w szerokiej systemowoteoretycznej perspektywie jako zdobycze społeczeństwa, które to społeczeństwo równocześnie warunkują. Wychodzi z założenia, że komunikacja społeczna nie możne się obejść bez mediów (bez mediów jej nie ma i odwrotnie), a zatem jest zawsze „medialna”. Celem artykułu jest wskazanie na wieloaspektowość znaczeniową pojęcia medium/media, a przy tym na wielość funkcji i dokonań mediów względem systemów społecznych. Chodzi o podkreślenie, że badanie mediów w komunikacji społecznej wychodzi dalece poza pojęcie mediów masowych, o czym z reguły zapominają medioznawcy. Nie znaczy to, że nie eksplorują oni mediów innych niż masowe,jednak nie ujmują ich jako warunku funkcjonowania i funkcjonalności komunikacji społecznej.
Item
Koniec popkultury? Kultura popularna – diagnozowana przez studentów
(Wydawnictwo LIBRON, 2017) Siemes, Annette; Uniwersytet Wrocławski
Zarówno popkultura, jak i kultura popularna (jako szersze pojęcie), wydają się dzisiaj być tak wszechobejmujące, że prawie niemożliwe staje się ich określenie w ramach standardów naukowych, a nie jedynie w ramach metafor lub w postaci opisu konkretnych przykładów. Przedstawione w artykule badanie dotyczyło pytania, czy oraz w jakim stopniu pojęcie kultury popularnej wciąż stanowi adekwatną kategorię opisu dla aktualnych trendów i zjawisk na obszarze kultury. W empirycznie zorientowanej perspektywie nauki o komunikacji, ogólna charakterystyka zjawiska polega na swobodnym mieszaniu znaków i symboli pochodzących z różnych subkultur i dyskursów oraz ich przeniesieniu na poziom interdyskursu (potocznie mówiąc – mainstreamu), co niekiedy powoduje sprzeczności na poziomie semantyki. Ale jak zjawisko popkultury przedstawia się z perspektywy studentów, stanowiących kiedyś jedną z najbardziej wpływowych grup społecznych w ramach rozwoju popkultury? Celem badania była rekonstrukcja obszaru kultury popularnej ze względu na jego semantykę oraz jako wielkość komunikacyjną.
Item
Genisys is Skynet – przemyślenia o współczesnym projektowaniu
(Wydawnictwo LIBRON, 2017) Wszołek, Mariusz; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wyłonienia obrazu współczesnej praktyki projektowej wraz z jego systemowymi konsekwencjami. Punktem węzłowym pracy jest próba oceny dokonań projektowych w świetle zrównoważonego rozwoju i koncepcji zrów­ noważonego projektowania. Istotnym elementem jest również omówienie paradygmatycznej zależności designu – komunikacji – społeczeństwa.