OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22808 archived items

Recent Submissions

Item
Przedawnienie straty podatkowej — uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie przedawnienia straty podatkowej. Podstawę rozważań stanowi treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17, w którym przyjęto, że art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy stosować nie tylko w odniesieniu do przedawnienia zobowiązania podatkowego, lecz także przedawnienia straty podatkowej. W tekście przeprowadzono szczegółową analizę przywołanego orzeczenia, przedstawiono dalsze argumenty na rzecz stanowiska zaprezentowanego w jego uzasadnieniu oraz sformułowano stosowne wnioski de lege ferenda.
Item
O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia konstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Na podstawie analizy regulacji z zakresu postępowania karnego autor stara się wykazać niezgodność tego przepisu kolejno z zasadą prawa do obrony, zasadą prawa do skutecznego środka prawnego, zasadą wyłączności ustawy oraz zakazem tworzenia uprawnień pozornych, w związku z czym proponuje własne, odmienne uregulowanie tej kwestii, co pozwoliłoby zachować zgodność regulacji krajowej ze standardem rzetelnego postępowania.
Item
Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021-11-26) Wąs, Cezary; Uniwersytet Wrocławski
Książka Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry przedstawia dyskusje filozoficzne, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej dzielnicy La Villette. Zrąb założeń teoretycznych parku stanowiły teksty Bernarda Tschumiego, w których kwestionował on tradycyjne sposoby tworzenia dzieła architektury, postulując w zamian zastosowanie długiego szeregu negacji porównywalnych z objawami kryzysu metafizyki charakterystycznego dla współczesnej filozofii. Nie jest zatem przypadkiem, że w publikacji zawierającej tekst teoretyczny Tschumiego na temat Parku de La Villette znalazł się też esej Jacques’a Derridy rozwijający niektóre z koncepcji projektanta parku. Kolejnym etapem włączania filozofii w proces projektowania założenia był cykl dyskusji Petera Eisenmana z Derridą, które całkowicie przeniosły tworzenie parku w świat myśli, bez akcentowania potrzeby ich realizacji w rzeczywistości materialnej. Głównym tematem tych dyskusji był problem chôry, podjęty przez późniejszych komentatorów i wykorzystany do interpretacji parku jako dzieła, w którym przejawia się filozofia początku odnosząca się do spraw polityki, moralności i religii. Park został zatem zinterpretowany jako przestrzeń inwencji w zakresie tworzenia nowych zasad funkcjonowania wspólnoty i demokracji. Myślenie o przyszłości politycznej może jednak przekraczać horyzont zwykłych oczekiwań. Chociaż poglądy filozoficzne zawsze złączone były z problemami współczesności, a metafizyka niekiedy splatała się z bieżącą polityką, to zarazem do obyczajów filozofii należało także przekraczanie horyzontów i refleksja o całkowitej Inności i Niemożliwości. Rozważania na ich temat przesunęły dyskusję w stronę tradycji teologii apofatycznej i współczesnych dociekań dotyczących wiary i religii. Parc de La Villette zyskał wtedy nowe postsekularne znaczenia, które umożliwiają przypisanie mu funkcji świątyni Inności (L’Autre) i Niemożliwości (Impossible).
Item
Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009) Gadawska, Jolanta; Uniwersytet Wrocławski
Provision policy is defined by national standards and regulations. Accounting principles, estimation principles, as well as those for creating and dissolving provisions, are all outlined in accounting statutes. The reserve policy of an entity depends in large part on the objectives of management. If the goal is to lead the business into bankruptcy or to buy shares from employees, then this could be done by a decrease in the value of assets, through the creation of large provisions, including silent provisions. This is related to the lowering of the financial result of the business. If the goal of man-agement is to strengthen the position of the business and attract investors, then this is done by lower-ing costs, including those from disclosed provisions and dissolving disclosed provisions. However, if the objective is to decrease tax obligations, then they will be formed above all from provisions set aside for tax liabilities. The management (creating provision policy) must not forget about accounting principles, which call for the presentation of a true record and reliable picture of the state of affairs. The fi-nancial result must take into consideration all probable costs, provisions and only reliable income. Management must not forget that provisions must also protect the entity against negative effects of risk, including economic risk. Those receiving the financial report must be aware of certain activities by ownership on the financial record, which do not always indicate the effectiveness of the entity. Creative accounting (in the area of provisions as well) is advantageous and positive as long as it does not violate principles, falsify information and misinform investors.
Item
Cele długoterminowych decyzji finansowych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010-06) Gadawska, Jolanta; Uniwersytet Wrocławski
The main goal of the article is to characterise different types of fi nancial decisions taken by compa-nies, with special insight into long-term fi nancial decisions. The article presents main theories of fi nancial decisions, goals of fi nancial management and types of decisions in fi nancial management fi eld. The main measures of the effectiveness of fi nancial decisions are the cost of capital and the degree of leverage. The rate of return on invested capital must be higher than the cost of capital provided. Maximizing business value is the overriding long term goal of the decisions taken by its owners. Decisions made in companies are reviewed by the capital market. We can state that effective-ness of fi nancial (capital) decisions depends on the effi ciency of investment decisions, and vice versa. A basic condition for making rational decisions is a conduct in accordance with the objective function. Therefore, the new economic approach primarily aims to maximize the wealth of the own-ers, which means the company achieves the optimal level in particular circumstances.