OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zakres przedmiotowy reguły in dubio pro reo, czyli o możliwości rozstrzygania na korzyść oskarżonego niedających się usunąć wątpliwości prawnych (analiza kompleksowa)
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
Celem pracy jest analiza problemu zakresu przedmiotowego reguły in dubio pro, czyli rozstrzygnięcie trwającego od dekad sporu, czy wyrażony w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego dotyczy również wątpliwości prawnych, czy też powinno się z niego korzystać wyłącznie przy rozstrzyganiu wątpliwości o charakterze faktycznym. Artykuł ten stanowi pierwszą kompleksową analizę tego zagadnienia. Przedstawiono w nim zarówno wszystkie dotychczas wysuwane argumenty na rzecz każdego z przeciwstawnych poglądów, jak i wysunięto szereg własnych, niedostrzeganych dotąd argumentów. W pierwszej części tekstu analizie poddano m.in. charakter prawny dyrektywy in dubio pro reo, w tym zwłaszcza jej związek z zasadą domniemania niewinności. W dalszej jego części zbadano m.in. jaki wpływ na rozstrzygnięcie problemu przedmiotowego zakresu omawianej reguły mogły mieć kolejne nowelizacje przepisów prawa karnego procesowego, a także zestawiono tę dyrektywę z analogicznymi regulacjami z zakresu innych gałęzi prawa.
Item
Habeas corpus w Polsce oraz w niektórych państwach kręgu common law. Analiza prawnoporównawcza
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021-11) Krawczyk, Przemysław; Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski; Izba Adwokacka we Wrocławiu
In their article, Przemysław Krawczyk and Bartosz Łukowiak discuss the issue of the habeas corpus procedure. On the basis of a comparative legal analysis, they present a model of the functioning of this institution in Poland and in selected countries whose legal code is based on common law. Krawczyk and Łukowiak discuss in detail, among other things, the scope and the subject matter of this mode and the catalogue of guarantees associated with it. Their research has made it possible to compare the most important similarities and differences in the functioning of the habeas corpus privilege in the Polish legal code and in common law. This, in turn, has allowed them to assess the accuracy of some of the solutions known to the Polish criminal procedural law. This article contains extensive references to the views expressed on this mode both in the Polish and the AngloSaxon doctrine of the procedural criminal law and to the case law of the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court.
Item
Kilka uwag na temat realizacji obowiązku oceny dowodów w procesie karnym
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
W uzasadnieniach wielu orzeczeń sądów karnych znalazła się informacja o uznaniu dowodu za podstawę ustaleń jedynie z uwagi na fakt, że dany dowód nie budzi wątpliwości, brak podstaw do kwestionowania jego wiarygodności, jego niesprzeczność z innymi dowodami czy też to, że żadna ze stron nie podważała jego wiarygodności. Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na wadliwość sposobu, w jaki sądy karne podchodzą do ciążącego na nich obowiązku oceny dowodów. W poszczególnych częściach tekstu omówiono spotykane w praktyce powody uznawania dowodów za wiarygodne, wyjaśniając, dlaczego posługiwanie się takimi okolicznościami należy uznać za naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów.
Item
Habeas corpus w Polsce oraz w niektórych państwach kręgu common law. Analiza prawnoporównawcza
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021) Krawczyk, Przemysław; Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
In their article, Przemysław Krawczyk and Bartosz Łukowiak discuss the issue of the habeas corpus procedure. On the basis of a comparative legal analysis, they present a model of the functioning of this institution in Poland and in selected countries whose legal code is based on common law. Krawczyk and Łukowiak discuss in detail, among other things, the scope and the subject matter of this mode and the catalogue of guarantees associated with it. Their research has made it possible to compare the most important similarities and differences in the functioning of the habeas corpus privilege in the Polish legal code and in common law. This, in turn, has allowed them to assess the accuracy of some of the solutions known to the Polish criminal procedural law. This article contains extensive references to the views expressed on this mode both in the Polish and the Anglo-Saxon doctrine of the procedural criminal law and to the case law of the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court.
Item
O możliwości odmowy przyjęcia lub pozostawienia bez rozpoznania kasacji wniesionej po upływie terminu, o którym mowa w art. 524 § 3 Kodeksu postępowania karnego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
The aim of this work is to analyse Article 524, § 3 of Polish Code of Criminal Procedure and, on the basis of the systemic and functional ways of judicial interpretation, to provide the answer to the question about the possibility of refusing to accept (by the president of the court to which the cassation was submitted) or leaving unexamined (by the Supreme Court) the cassation filed against the accused after more than one year of the date on which the judgment has become final, if, at the same time, it is not even theoretically possible, in that particular case, to change the appealed judgment in favour of the accused. The view was expressed that the adoption of the proposed interpretation of this provision would contribute to a significant relief to the Supreme Court, while maintaining all procedural guarantees for the parties, which, according to the author, may be of particular importance, especially during the period of combating the effects of the SARS-CoV-2 pandemic.