OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
(Fundacja SocLab, 2014) Klimczuk, Andrzej; Szkoła Główna Handlowa
Przygotowanie niniejszego opracowania zostało ukierunkowane na osiągnięcie dwóch celów poznawczych. Pierwszym celem jest przybliżenie podstaw teoretycznych dwóch wymiarów polityki społecznej - polityki wobec starości i polityki wobec ludzi starych. Drugi cel obejmuje natomiast analizę propozycji i faktycznie podejmowanych działań na rzecz osób starszych, które zostały zawarte w dokumentach strategicznych i raportach badawczych opracowanych na poziomie centralnym, regionalnym (woj. podlaskie) i lokalnym (miasto Bialystok). Przegląd tym samym ma na celu rozpoznanie dotychczasowych praktyk, jak również działań zalecanych lecz do tej pory nie wdrażanych oraz zakresu zaangażowania partnerów społecznych na wszystkich etapach konstruowania i wdrażania omawianego obszaru polityki społecznej. Raport oparty jest na analizie danych zastanych (Desk Research).
Item
Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
(Fundacja SocLab, 2013) Klimczuk, Andrzej; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę ukierunkowano na rozpoznanie dotychczasowych praktyk w tym zakresie, jak też na określenie wniosków i rekomendacji, co do dalszego rozwoju zdecentralizowanej polityki zagranicznej. W raporcie w pierwszej kolejności omówiono podstawowe pojęcia teoretyczne związane z obywatelską i samorządową współpracą transgraniczną. Zwrócono uwagę na priorytety zdecentralizowanej polityki zagranicznej Polski oraz na zróżnicowanie sektorowe aktorów współpracy transgranicznej w województwie podlaskim. Następnie w podziale na powiaty omówiono realizowane i planowane inicjatywy współpracy transgranicznej obecne w dostępnych publicznie dokumentach strategicznych samorządów woj. podlaskiego. W dalszej części raportu podjęto próbę podsumowania obszarów i metod współpracy oraz wskazano na główne wnioski i rekomendacje.
Item
Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim
(Fundacja SocLab, 2013) Poleszczuk, Jan; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra; Kiszkiel, Łukasz; Klimczuk, Andrzej; Mejsak, Rafał Julian; Uniwersytet w Białymstoku; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów.
Item
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
(Fundacja SocLab, 2013) Poleszczuk, Jan; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Kiszkiel, Łukasz; Klimczuk, Andrzej; Mejsak, Rafał Julian
Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności.