OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors
(Frontiers Media, 2022) Klimczuk, Andrzej; Butkeviciene, Egle; Kerla, Minela; SGH Warsaw School of Economics, Poland; Kaunas University of Technology, Lithuania; Association of Online Educators, Bosnia and Herzegovina
Social innovations are usually understood as new ideas, initiatives, or solutions that make it possible to meet the challenges of societies in fields such as social security, education, employment, culture, health, environment, housing, and economic development. On the one hand, many citizen science activities serve to achieve scientific as well as social and educational goals. Thus, these actions are opening an arena for introducing social innovations. On the other hand, some social innovations are further developed, adapted, or altered after the involvement of scientist-supervised citizens (laypeople or volunteers) in research and with the use of the citizen science tools and methods such as action research, crowdsourcing, and community-based participatory research. Such approaches are increasingly recognized as crucial for gathering data, addressing community needs, and creating engagement and cooperation between citizens and professional scientists. However, there are also various barriers to both citizen science and social innovation. For example, management, quality and protection of data, funding difficulties, non-recognition of citizens' contributions, and limited inclusion of innovative research approaches in public policies. In this volume, we open theoretical as well as empirically-based discussion, including examples, practices, and case studies of at least three types of relations between citizen science and social innovation: (1) domination of the citizen science features over social innovation aspects; (2) domination of the social innovation features over the citizen science aspects; and (3) the ways to achieve balance and integration between the social innovation and citizen science features. Each of these relationships highlights factors that influence the development of the main scales of sustainability of innovations in the practice. These innovations are contributing to a new paradigm of learning and sharing knowledge as well as interactions and socio-psychological development of participants. Also, there are factors that influence the development of platforms, ecosystems, and sustainability of innovations such as broad use of the information and communications technologies (ICTs) including robotics and automation; emerging healthcare and health promotion models; advancements in the development and governance of smart, green, inclusive and age-friendly cities and communities; new online learning centers; agri-food, cohousing or mobility platforms; and engagement of citizens into co-creation or co-production of services delivered by public, private, non-governmental (NGOs) organizations as well as non-formal entities.
Item
Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2021) Klimczuk, Andrzej; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Artykuł przedstawia przegląd wybranych powiązań pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. Opracowanie w pierwszej kolejności omawia podstawowe pojęcia dotyczące przygotowania i mobilizowania sieci podmiotów polityki publicznej do wspólnych działań w warunkach niepewności. W dalszej części omówiono zagadnienie gotowości na ryzyko wystąpienia pandemii i jej zwalczania. Następnie przedstawiono wybrane możliwe efekty społeczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały rekomendacje dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunków badań.
Item
Kapitał społeczny ludzi starszych
(Thesaurus Silesiae, 2018) Klimczuk, Andrzej; Trafiałek, Elżbieta; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
W literaturze przedmiotu określenie "kapitał" występuje zarówno w ujęciach funkcjonalnych, strukturalnych, normatywnych, jak i aksjologicznych. W naukach humanistycznych i społecznych pojęcie to rozumiane jest jako wartość odnoszona do czynnika ludzkiego. W naukach ekonomicznych kapitał to pojęcie węższe niż "zasób". Zasoby (np. surowce, materiały, ziemia, praca) są wykorzystywane przez ludzi do zaspokajania ich potrzeb, są czynnikami produkcji dóbr i usług (Rekowski, 2002, s. 12-13). Kapitał to szczególny czynnik produkcji, gdyż stanowi już przekształcone zasoby (np. kapitał rzeczowy/fizyczny, ludzki, finansowy), które mogą zostać uruchomione, by przynieść zysk, powiększyć szanse oraz osiągnąć cele i korzyści na rynku (w ujęciu socjologicznym są to różne sfery życia społecznego, nie tylko obszary wymiany dóbr i usług).
Item
Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw
(Obserwatorium Rodzinne, 2012) Klimczuk, Andrzej; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Item
Najważniejsza jest współpraca
(Insttytut Obywatelski, 2013) Klimczuk, Andrzej; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie