OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako kryterium wyboru benchmarku dla Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem tego opracowania jest określenie pozycji Polski na tle innych krajów UE i krajów kandydujących pod względem poziomu i tempa rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz próba określenia państwa - benchmarku (wzorca) dla Polski.
Item
Segmentacja rynków europejskich ze względu na rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
The objective of the hereby elaboration is the segmentation o f the European Union markets andthe candidate countries, with regard to the information society development. The segmentation com­prises changes, which have been taking place under the influence of modem teleinformation technologies. The carried out segmentation is of dynamic character, considering not only the level but alsothe speed at which information economy keeps developing. Time span of the research covers theyears 1998-2003. The following, among others, measurement factors have been considered: numberof personal computers, Internet hosts, Internet users, expenditure on information technologies, etc.
Item
Ocena dysproporcji międzyregionalnych jako podstawa informacyjna kształtowania polityki regionalnej Unii Europejskiej
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2006) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
The objective of the hereby study is to identify interregional disproportions occurring in the Czech Repub­lic, Poland, Hungary, and Slovakia. NUTS II type of units makes up the reference point.Measures describing production factors, living conditions, social and economic climate, as well as related and supporting sectors play the role of interregional diversification assessment criteria. The study is of empiri­cal nature.
Item
Podstawy metodologiczne segmentacji krajów i regionów z wykorzystaniem koncepcji łańcuchów celów i środków
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2006) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Przez segmentację rynku rozumie się zazwyczaj „podział rynku według okreś­lonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów zwane segmentami rynku, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesie­nia przy formułowaniu programu tego działania” [9, s. 80],Do najważniejszych korzyści płynących z segmentacji zalicza się lepsze moż­liwości wykorzystania okoliczności rynkowych, lokowania na rynku instrumentów postępowania marketingowego, przygotowania produktu do wymagań rynku , Segmentacja rynku przyczynia się do wykorzystania przewagi standaryzacji, a tym samym - zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku między­narodowym. Koncepcja trójstopniowej segmentacji rynku międzynarodowego obejmuje:- segmentację makroekonomiczną, polegającą na wyborze krajów, w których przedsiębiorstwo zamierza prowadzić działalność,- segmentację mezoekonomiczną, bazującą na regionalnym podziale wybranych krajów, której efektem jest identyfikacja względnie jednorodnych grup regio­nów,- segmentację mikroekonomiczną, w ramach której następuje identyfikacja jed­norodnych grup konsumentów.Koncepcja łańcuchów celów i środków (means-end chain) rozwinięta w roku 1972 przez A. Newella i H.A. Simona może stanowić podstawę segmentacji rynku międzynarodowego.Celem tego opracowania jest propozycja segmentacji makro- i mezoekono- micznej z wykorzystaniem koncepcji łańcuchów celów i środków. Podstawą takiej segmentacji jest założenie, że cechy konkurencyjne kraju lub regionu są dla przed­siębiorstwa środkami umożliwiającymi uzyskanie pożądanych celów, mianowicie bezpośrednich korzyści i wartości . Konfiguracje połą­czeń cech, korzyści i wartości różnicują kraje i regiony, dlatego mogą stanowić podstawę ich klasyfikacji.
Item
Propozycja segmentacji w oparciu o koncepcję łańcuchów celów i środków na przykładzie wybranych regionów europejskich
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2006) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Przedsiębiorstwo dokonujące ekspansji zagranicznej staje w obliczu kluczowej decyzji dotyczącej selekcji najatrakcyjniejszych dla niego rynków. Dobór docelo­wych rynków lokalizacji działalności poprzedza zazwyczaj strategiczna decyzja dotycząca ich segmentacji.Segmentacja rynku międzynarodowego ma charakter trójfazowy, realizowana jest bowiem przez:- segmentację makroekonomiczną polegającą na selekcji krajów,- segmentację regionalną, uwarunkowaną występowaniem istotnych zróżni­cowań wewnątrzkrajowych,- segmentację mikroekonomiczną obejmującą konsumentów.W opracowaniu tym ograniczono się do segmentacji regionalnej realizowanej na podstawie koncepcji celów i środków, opierającej się na założeniu, że cechy konkurencyjne regionów są dla przedsiębiorstwa środkami umożliwiającymi osiąg­nięcie pożądanych celów, mianowicie korzyści funkcjonalnych i wartości. Mno­gość atrybutów regionów zachęca do poszukiwania metod ich redukcji i syntetyzacji. europem w segmentacji regionalnej szerokie zastosowanie mogą znaleźć meto­dy wielowymiarowej analizy statystycznej.Celem tego opracowania jest propozycja segmentacji regionalnej z wykorzy­staniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej oraz koncepcji celów środków, możliwa do stosowania przez przedsiębiorstwa poszukujące konkuren­cyjnych rynków zagranicznych. Podjęto również próbę ilustracji empirycznej omówionej procedury badawczej na przykładzie wybranych regionów europej­skich.