OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Międzynarodowe badania marketingowe - zakres pojęciowy i specyfika
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2003) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Item
Analiza tendencji wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 1999-2002
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2003) Markowska, Małgorzata; Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
One of the important factors influencing regional development is the social wealth, which has been evaluated in this study on the basis of the level of salaries. The article presents the analysis of developmental trends in monthly gross salaries in the enterprise sector of Lower Silesia voievodship. Models of developmental tendencies were used as instruments. The study is of empirical nature.
Item
Wskaźniki strukturalne w raportach Komisji Europejskiej a informacyjne możliwości polskiej statystyki publicznej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2003) Obrębalski, Marek; Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Prowadzone analizy komparatystyczne pozwalają zauważyć, że mię­dzy potrzebami informacyjnymi wynikającymi z zakresu wskaźników strukturalnych służących opracowywaniu rocznych syntetycznych rapor­tów o krajach Unii Europejskiej a możliwościami polskiej statystyki publicznej istnieje wysoki stopień kompatybilności.Wobec istniejącego (wskazanego uprzednio) braku możliwości speł­nienia wszystkich wymagań określonych przez prezentowany zestaw wskaźników strukturalnych stosowanych przez Komisję Europejską, oczywisty staje się postulat dalszego doskonalenia sprawozdawczości polskiej statystyki publicznej, szerszego wykorzystania wyników badań reprezentacyjnych i masowych oraz zawartości rejestrów administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Wzrost użyteczności funkcjonal­nej polskiej statystyki publicznej wobec standardów statystycznych obo­wiązujących w krajach Unii Europejskiej wymaga nie tylko zmian metodycznych, lecz również rozszerzenia zakresu przedmiotowego i pod­miotowego badań statystycznych oraz dalszego doskonalenia systemu kompleksowej informacji statystycznej o jednostkach terytorialnych róż­nych szczebli.Niwelowanie istniejących problemów, w tym rozpiętości luki infor­macyjnej, wymaga jednak niewątpliwie nie tylko czasu, lecz również istotnego wsparcia finansowego m.in. dla organów statystyki publicznej. Jest to szczególnie istotne w świetle aspiracji Polski do integracji ze strukturami krajów Unii Europejskiej.
Item
Problematyka konwergencji gospodarczej krajów i regionów
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008) Markowska, Małgorzata; Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
We wszystkich dziesięciu krajach przyjętych do Unii w 2004 r., począwszy od roku 2000 odnotowywano zmiany PKB zachodzące w tempie znacznie szybszym niż przeciętna dla UE-25. Dla niektórych z nich tempo to jest dwu- lub trzykrotnie szybsze. Na szczeblu regionalnym jest podobnie - w regionach z PKB per capita poniżej 50% unijnej średniej odnotowano tempo przeszło dwukrotnie wyższe niż średnia dla krajów Unii-25. To cecha procesu „doganiania”. Jednak by proces niwelowania różnic w poziomie rozwoju kreował trwałe zdolności do rozwoju, musi być oparty na inwestycjach tworzących zdolność do zmiany: edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości. Biedniejsze regiony stanowią mniej więcej 1/3 regionów Unii i 1/3 jej mieszkańców. Ich udział w PKB jest stale niewielki, ale w warunkach gospodarki globalnej liczy się dynamika zmian. Większe efekty mogą dzisiaj przynieść duże względne przyrosty od małego potencjału, a nie niskie przyrosty od potencjału wielkiego. Następstwem realnej konwergencji jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju między poszczególnymi krajami i regionami w danym układzie gospodarczym. Z szacunków i prognoz dla krajów europejskich wynika, że proces ten w Unii Europejskiej następuje, chociaż z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Prognozowano podwyższenie tempa wzrostu gospodarczego w całej UE średnio z 1,6% w 2005 r. do 2,3% w 2006 r. i nieznaczny spadek (do 2,2%) w 2007 r. Celem artykułu jest analiza zmian zróżnicowania poziomu rozwoju krajów i regionów jednoczącej się Europy w kontekście teorii konwergencji gospodarczej. Okres badania, ze względu na opóźnienia w publikacji danych statystycznych na temat PKB w regionach, obejmuje lata 1995-2003
Item
Procedura regionalnych badań segmentacyjnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Koncepcja segmentacji rynku została wprowadzona w 1956 r. przez W.R. Smitha, który opierając się na ekonomicznej teorii konkurencji niedoskonałej, zidentyfikował występujące na rynku zróżnicowanie popytu na towary i usługi. Zauważył, że rynek cechujący się w warunkach konkurencji niedoskonałej wyraźną heterogenicznością, składa się ze względnie jednorodnych subrynków [Smith 1956]. W ostatnich latach rozpowszechniła się segmentacja regionalna przekraczająca granice państwowe. Można to uznać za skutek globalizacji, internacjonalizacji i integracji procesów gospodarczych. Obecnie segmentacja regionalna uznawana jest za jedną z podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Segmentacja regionalna jest badaniem marketingowym warunków działania (a dokładniej badaniem zjawisk zewnętrznych), prowadzącym do empirycznego podziału rynku międzynarodowego według określonych kryteriów na względnie jednorodne części zwane segmentami [Mynarski 1982; Kotler i in. 2002; Podręcznik... 1998; Garbarski, Rutkowski, Wrzosek 1996]. Celem tego opracowania jest zaproponowanie procedury regionalnych badań segmentacyjnych realizowanych w przestrzeni międzynarodowej.