OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Typology of european regions vs. effects of workforce changes by the level of research and development activities intensity
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Celem opracowania jest klasyfikacja regionów europejskich NUTS 2 ze względu na efekty strukturalne, konkurencyjne i alokacji zmian liczby pracujących oraz identyfikacja i charakterystyka inteligentnych struktur pracujących w odniesieniu do obszaru referencyjnego, za jaki przyjęto przestrzeń regionalną państw członkowskich Unii Europejskiej. Narzędziem badawczym zmian strukturalnych liczby pracujących w europejskiej przestrzeni regionalnej w okresie 2008–2010 jest shift-share analysis.
Item
Inteligentne struktury pracujących a efekty strukturalne zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
The objective of the paper is to identify and evaluate relations occurring between changes share of employment number in high-tech sectors vs. structural effects of employment changes in the European Union countries in the period of 2008-2010. The purpose was carried out by EU member states classification regarding employment share in economic sectors distinguished by R&D activity intensity, as well as referring the obtained classification results to structural effects of employment number changes applying shift-share analysi
Item
Efekty strukturalne zmian zatrudnienia według sektorów zaawansowania technologicznego w regionach europejskich
(Wydawnictwo Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
The objective of the hereby paper is to identify and assess structural effects of changes in workforce in the studied regions and the classification of European regions by the level of structural changes intensity of workforce divided by technical advancement of sectors. The analysis covers both the level and structure of workforce in the NUTS 2 European regions in the period of 2008-2010
Item
Specialization and competitiveness of workforce changes in the sectors grouped according to R&D activities intensity in European Union countries
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business
Celem artykułu jest klasyfikacja państw Unii Europejskiej ze względu na specjalizację i konkurencyjność zmian zatrudnienia w sektorach przemysłu przetwórczego wysokiej i średnio wysokiej techniki, niskiej i średnio niskiej techniki, usług opartych na wiedzy, usług mniej wiedzochłonnych i innych. Przedmiotem analizy jest struktura pracujących w sektorach wyodrębnionych wg intensywności nakładów na B+R w państwach Unii Europejskiej w latach 2008–2012. Podstawę analizy stanowiła strukturalno-geograficzna analiza shift-share pozwalająca na klasyfikację państw Unii Europejskiej ze względu na efekty zmian zatrudnienia, a także ocenę struktur pracujących na tle obszaru odniesienia, za jaki uznano przestrzeń regionalną państw Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania pozwoliły również na identyfikację struktur pracujących charakteryzujących się specjalizacją i konkurencyjnością w sektorach przemysłu przetwórczego wysokiej i średnio wysokiej techniki oraz w sektorze usług opartych na wiedzy
Item
Poziom specjalizacji w sektorach intensywności technologicznej a efekty zmian liczby pracujących w województwach Polski
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business
Celem opracowania jest identyfikacja zależności występujących między po-ziomem specjalizacji w sektorach intensywności technologicznej a efektami zmian liczby pracujących w województwach Polski. W badaniach wykorzystano indeksy specjalizacji re-gionalnej oraz strukturalno-geograficzną metodę przesunięć udziałów. Analizie poddano strukturę pracujących w sektorach ekonomicznych wyodrębnionych według intensywności działalności badawczo-rozwojowej w województwach Polski w latach 2009-2012