OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Public relations jako forma nawiązywania przez bibliotekę relacji z otoczeniem zewnętrznym
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Public relations (PR) to instrument komunikacji marketingowej, forma promocji, która ma na celu kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku biblioteki oraz budowanie społecznego zaufania do tej instytucji. Jest to istotny element w strategiach marketingowych bibliotek, tworzony m.in. w oparciu o relacje ze środowiskiem zewnętrznym, a zwłaszcza relacje bibliotekarzy i innych pracowników kontaktujących się z klientami oraz innymi osobami znajdującymi się poza obrębem biblioteki, służy zatem do regulowania stosunków społecznych z otoczeniem. W artykule szerzej omówiono tę problematykę.
Item
Kształtowanie wizerunku i ochrona reputacji biblioteki
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Item
Zachowania klientów sektora usług bibliotecznych
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Zdolność do rozpoznawania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i społecznych potencjalnych i aktualnych klientów biblioteki oraz umiejętność kształtowania ich zachowań i nawyków, jak również znajomość mechanizmów, które wyznaczają schematy postępowania i podejmowania decyzji są kluczowymi kompetencjami biblioteki w obszarze marketingu. W rozdziale przeanalizowano zagadnienie zachowań klientów sektora usług bibliotecznych.
Item
Zasady tworzenia planu marketingowego biblioteki
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Tak jak planowanie stanowi jedną z najważniejszych funkcji zarządzania, tak też planowanie marketingowe jest bardzo ważne dla skuteczności całego procesu marketingowego realizowanego przez bibliotekę. Wynika to z faktu, iż przyjęcie ogólnych celów marketingowych biblioteki wiąże się następnie z ich doprecyzowaniem oraz szczegółowym zaplanowaniem działań zmierzających do ich realizacji. W rozdziale zostało omówione zagadnienie budowania planu marketingowego biblioteki
Item
Wykaz publikacji w języku polskim poświęconych marketingowi w bibliotece (w wyborze)
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Bogdańska, Bożena; Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Uniwersytet Gdański