OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Umiejętności w zakresie kształtowania strategii personalnej oraz realizowania polityki kadrowej jako kluczowe wyznaczniki identyfikujące kandydata na stanowiska dyrektora biblioteki
(Pro Libris – wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, 2023) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Aplikowanie na stanowisko dyrektora biblioteki wymaga posiadania określonej wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz doświadczenia, co zostało już szeroko omówione w literaturze przedmiotu. W zależności od typu placówki różne mogą być także wymogi formalne, które musi spełniać kandydat. Jednak posiadanie oczekiwanych cech oraz spełnianie określanych przepisami warunków coraz częściej nie wystarcza. Rola dyrektora biblioteki nie ogranicza się już bowiem wyłącznie do administrowania. Ma on pełnić funkcję lidera, który potrafi zmotywować personel, ale przede wszystkim posiada koncepcję rozwoju biblioteki, opracowuje konkretne strategie personalne oraz chce realizować ukierunkowaną politykę kadrową. Preferencje w zakresie strategii komunikacyjnych, wartości organizacyjnych i systemów motywacyjnych określają do pewnego stopnia charakter kandydata na stanowisko dyrektora. W artykule, stanowiącym studium teoretyczne, przedstawione zostaną wybrane aspekty pracy menedżera oraz funkcje i strategie, które może on realizować jako dyrektor biblioteki.
Item
Przestrzenie kreatywne w bibliotekach w świetle najnowszych koncepcji badawczych (przykład makerspace)
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021) Wojciechowska, Maja; Orzoł, Monika; Uniwersytet Gdański
W artykule zostało podjęte zagadnienie tworzenia w bibliotekach tzw. stref kreatywnych, nazywanych również przestrzeniami twórców. To coraz częstsze zjawisko wymaga analizy, która z jednej strony pozwoliłaby na zdefiniowanie kluczowych terminów, z drugiej zaś – wskazała na istotne problemy, wiążące się z tą nową funkcją bibliotek. Celem artykułu jest przedstawienie stref makerspace, które stanowią rodzaj przestrzeni kreatywnej oraz zasygnalizowanie, w oparciu o przegląd najnowszych koncepcji badawczych, publikowanych na łamach czasopism zagranicznych z dziedziny bibliotekoznawstwa, istotnych problemów, które mogą wiązać się z ich organizacją i funkcjonowaniem. W związku z tym omówiono funkcje przestrzeni kreatywnych, a zwłaszcza funkcję edukacyjną (w kontekście teorii uczenia się), problem przeprowadzania pomiarów i oceny działalności makerspace, zagadnienie ochrony praw własności intelektualnej w przestrzeniach twórców, a także potrzeby osób niepełnosprawnych, które powinny być uwzględniane podczas projektowania tej usługi.
Item
Badania czytelnictwa jako instrument diagnozy nawyków i zachowań czytelniczych użytkowników bibliotek. Geneza i stan obecny
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021) Orzoł, Monika; Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Badania czytelnictwa umożliwiają wspomaganie kształtowania aktywności czytelniczej różnych grup i jednostek. Mogą być prowadzone na szczeblu centralnym, w sposób kompleksowy gromadząc informację na temat aktywności czytelniczej, preferencji i nawyków czytelniczych lub też służyć jako narzędzie do badania bliższego otoczenia biblioteki. Z uwagi na wdrażanie przez te instytucje innowacyjnych form usług związanych z książką, konieczne jest analizowanie zachowań, oczekiwań i preferencji potencjalnych odbiorców oferty usługowej. Wymaga to jednak połączenia wiedzy na temat samego procesu czytania — w ujęciu socjologicznym oraz psychologicznym — z wiedzą z zakresu marketingu usług. W artykule próbowano przedstawić wielowymiarowość tego zjawiska, odnosząc się do wybranych koncepcji i metod, które mogą zostać wykorzystane w procesie realizacji badań czytelnictwa przez pojedyncze biblioteki. Zwrócono uwagę, iż czytelnictwo należy traktować jako formę uczestnictwa kulturowego, które może również — dzięki odpowiednim działaniom bibliotek — generować aktywizację jednostek w sferze społecznej.
Item
Czytelnictwo w kontekście analiz i dyskusji nad kapitałem kulturowym i społeczną rolą bibliotek
(2021) Wojciechowska, Maja; Orzoł, Monika; Uniwersytet Gdański
W artykule przedstawiono zagadnienie czytelnictwa jako zjawiska wpisującego się w mechanizmy społeczno-kulturowe. Zwrócono uwagę zarówno na indywidualny kontakt z kulturą, jak i jej odbiór w powiązaniu z interakcjami społecznymi. Podkreślono rolę biblioteki w popularyzowaniu kultury, ale także jej zadania edukacyjne i społeczne. Podczas, gdy w tradycyjnym ujęciu biblioteka miała być skoncentrowana na świadczeniu usług informacyjnych oraz zapewnianiu dostępu do literatury, to najnowsze rozwiązania pokazują, że większe korzyści można osiągnąć dzięki poszerzeniu jej funkcji, zwłaszcza, gdy dostęp do źródeł w coraz większym stopniu zapewniają bazy elektroniczne. Dlatego wydaje się, że biblioteki powinny, poza tradycyjną działalnością, realizować programy nastawione na aktywizację kulturalną i integrację społeczną, wspierające rozwój kapitału kulturowego oraz społecznego.