OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Czy bibliotekarze mogą budować sieci społecznego zaangażowania? Wyniki badania postaw personelu bibliotecznego
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Badania kapitału społecznego prowadzone w ostatnich latach pokazują, że wpływ na jego rozwój i wzmacnianie sieci społecznych mogą mieć również różnego typu instytucje kulturalno-naukowe działające na rzecz lokalnych społeczności. Choć biblioteki pierwotnie zostały powołane w zupełnie innym celu to uwagę zwraca, że są to placówki, które cieszą się jako jedne z niewielu wysokim zaufaniem ze strony społeczeństwa, mogą zatem przyczyniać się do budowania lokalnych sieci społecznych oraz kapitału społecznego. Aby procesy te mogły zaistnieć niezbędne są z jednej strony warunki lokalowo-sprzętowe, którymi dysponują lokalne ośrodki, jak też odpowiedni personel, charakteryzujący się określonymi postawami, wiedzą, doświadczeniem i przygotowaniem do tego typu działań. W celu zilustrowania warunków występujących w instytucjach bibliotecznych w artykule przedstawiono wyniki badania postaw personelu bibliotecznego, przeprowadzonych wśród kadry bibliotek z 20 krajów świata. Badania potwierdziły występowanie w tej grupie postaw prospołecznych.
Item
Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania
(Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2020) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
W artykule podjęto zagadnienie „zaufania”, które uważane jest za warunek niezbędny do budowania kapitału społecznego. Kapitał społeczny oraz zaufanie odgrywają istotną rolę w działalności wielu instytucji i społeczności, także bibliotek. Wzmacniają relacje z otoczeniem, usprawniają współpracę z partnerami i współpracownikami, ograniczają lęk i konflikty, są również stymulantami rozwoju. W celu dokonania diagnozy tego zjawiska w środowisku bibliotek przeprowadzono badania, które objęły 20 krajów świata. Analiza zaprezentowana w artykule objęła zarówno ustalenie poziomu zaufania wśród grupy zawodowej bibliotekarzy, jak i skorelowanie z innymi czynnikami (zmienne niezależne, takie jak wiek, typ biblioteki, stanowisko itd.) oraz zmienne zależne. Ustalono, że bibliotekarze posiadają wysoki poziom zaufania do innych ludzi, natomiast respondenci, którzy zadeklarowali, że ufają innym, charakteryzują się również wyższym poziomem indywidualnego kapitału społecznego, mają większą sieć społeczną, bardziej angażują się w działania charytatywne i obywatelskie, są też bardziej nastawieni na życie rodzinne oraz kontakty przyjacielskie. Wydaje się, że takie postawy społeczne mogą być szczególnie pożądane na określonych stanowiskach bibliotecznych.
Item
Nowe funkcje społeczne pracowników bibliotek w kontekście potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych
(Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2021) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
W artykule zaprezentowano zagadnienie nowych funkcji społecznych bibliotek. Dotychczasowa koncentracja na usługach informacyjnych tych instytucji ewoluuje bowiem w obliczu zwiększającej się dostępności informacji w formie zdalnej. Biblioteki, które powoli przestają być głównym źródłem wiedzy naukowej oraz celem poszukiwań użytkowników, przeobrażają się w miejsca spotkań, miejsca otwarte dla lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych, realizujące także cele społeczne i integracyjne. W związku z tym przedstawiono przykłady działań realizujących te cele oraz wskazano na istotną rolę personelu bibliotecznego w procesie aktywizacji społecznej bibliotek.
Item
Coaching i mentoring. Metody przekazywania specjalistycznej wiedzy zawodowej w sektorze usług informacyjnych
(Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
Artykuł przedstawia dwie metody zarządzania wiedzą w organizacji: coaching i mentoring. Ilustruje genezę ich powstania, główne cele stosowania, zasady funkcjonowania, etapy wdrażania obu metod oraz możliwości i walory ich stosowania w sektorze usług informacyjnych. Podkreśla również rolę, jaką w pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy pracowniczej pełni osoba mentora oraz motywacja pracownika do samokształcenia i rozwoju.
Item
Coaching i mentoring. Metody przekazywania specjalistycznej wiedzy zawodowej w sektorze usług informacyjnych
(Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008) Wojciechowska, Maja; Ateneum - Szkoła Wyższa
Artykuł przedstawia dwie metody zarządzania wiedzą w organizacji: coaching i mentoring. Ilustruje genezę ich powstania, główne cele stosowania, zasady funkcjonowania, etapy wdrażania obu metod oraz możliwości i walory ich stosowania w sektorze usług informacyjnych. Podkreśla również rolę, jaką w pozyskiwaniu i przekazywaniu wiedzy pracowniczej pełni osoba mentora oraz motywacja pracownika do samokształcenia i rozwoju.