OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Dokumenty dotyczące etyczności pracowników akademickich
(Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 2007) Nowakowski, Piotr T.; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nowadays the opinions about erosion of academic ethos can be perceived in Poland. One of the responses to this problem is intensive activity of particular academic environments in defining ethical canons admitted as formally accepted in the environment. Author of the article describes the attempts of codifying the standards of academic teachers’ work that have rather all-Polish character. In the next step he refers to the set of norms established by local academic environments. Afterwards the arguments of opponents and advocates of documents under discussion are presented. Finally, the author – who rather appreciates the value of above mentioned undertakings – states that they are particularly useful for young scientists who are on the stage of forming their academic spine.
Item
Środowisko słowa a środowisko obrazu w mediach. Aspekt pedagogiczny
(Maternus Media, 2007) Nowakowski, Piotr T.; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Autor zestawia środowiska słowa i obrazu, rywalizujące ze sobą we współczesnej przestrzeni mediów, ilustrując to przykładami licznych eksperymentów poszerzających doznania odbiorców o wrażenia kinestetyczne czy zapachowe. Autor dostrzega jednocześnie wyraźną dominację ikonosfery i zachodzące na naszych oczach przejście od kultury czytelnictwa do – jak ją nazywa – kultury „oglądactwa”, wskazując na jednoznacznie negatywne skutki tego procesu.
Item
Opcja fundamentalna w praktyce życia moralnego
(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008-10-20) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teoria opcji fundamentalnej to jedno z ważniejszych zagadnień współczesnej teologii moralnej, ponieważ pozwala głębiej zrozumieć życie moralne człowieka. Choć zagadnienie to było szeroko prezentowane w literaturze światowej, to jednak na gruncie polskim nie zostało dotychczas w pełni opracowane. Ksiądz prof. Janusz Nagórny był jednym z pierwszych teologów moralistów, który podjął to zagadnienie, zwłaszcza w perspektywie biblijnej, w polskiej teologii moralnej. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony zarys aktualnej refleksji dotyczącej teorii opcji fundamentalnej, a także krytyka niektórych jej interpretacji w tzw. nowej teologii moralnej. Na kanwie tych rozważań zostanie zaprezentowany biblijny wkład Nagórnego w interpretację wyboru podstawowego człowieka. W ostatnim etapie zostanie nakreślona perspektywa dalszego rozwoju opcji fundamentalnej w refleksji teologicznomoralnej.
Item
Opcja fundamentalna jako „nowy” paradygmat moralności
(Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Teoria opcji fundamentalnej jest jedną z wielu prób odnowy teologii moralnej. Stanowi klucz hermeneutyczny pozwalający głębiej zrozumieć życie moralne współczesnego człowieka, ponieważ nie odnosi się ona (opcja fundamentalna) tylko do pojedynczego aktu moralnego, ale obejmuje całą osobę, jej tło egzystencjalne. Dlatego też ma doniosłe znaczenie w postrzeganiu moralności nie tylko jako moralności czynu, ale przede wszystkim jako moralności osoby. W tym sensie prezentuje ona pewien model interpretacji działania moralnego człowieka, a w szczególności jego istotnego wymiaru, jakim jest wolność. W ocenie moralnej teoria opcji fundamentalnej pozostaje tak długo kontrowersyjna, jak długo przyjmuje się dualistyczną antropologię człowieka, a także subiektywistyczne podejście do ludzkiej moralności.
Item
Le virtù nell’educazione morale. Secondo il pensiero di J. Woroniecki
(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 2006) Torończak, Edward; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
In realtà sviluppare l’identità del soggetto, secondo J. Woroniecki, è possibile tramite l’autoeducazione della persona. Questo significa che ogni persona dovrebbe scoprire la sua competenza morale, cioè diventare capace di prendere decisioni consapevoli, libere e responsabili. Assumere un dovere dell’autoeducazione apre un orizzonte di un’etica della responsabilità. In tale prospettiva la persona è vista nel suo costruirsi come soggetto morale, e nel suo realizzarsi come soggetto morale, solo nella relazione all’altro, al mondo e soprattutto a Dio. L’educazione dell’uomo, centrata sulla coscienza come luogo originario dell’esperienza morale e del suo maturare, offre infatti un modello di riferimento, in cui i valori e le norme sono proposti oggettivamente. L’uomo ha bisogno di aiuto e di maturazione nella verità, nella obiettività che porta al mondo, in relazione al Bene Assoluto.