OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008
(Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008) Tarkowski, Maciej; Kalinowski, Tomasz; Hildebrandt, Anna; Nowicki, Marcin; Susmarski, Przemysław; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Raport jest czwartym z rzędu opracowaniem, którego celem jest określenie różnic w atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów. Atrakcyjności inwestycyjna jest rozumiana, jako zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów. Podobnie jak w latach 2005-2007 dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. W tym celu przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych będących podstawą dla oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych korzyści (czynników) lokalizacji takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej nadano im różne wagi. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje cztery województwa. Wyraźnie w tym względzie przoduje województwo śląskie. Kolejną grupę tworzą: mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. Regiony te w większości przypadków zajmują ponadprzeciętne lokaty w poszczególnych aspektach atrakcyjności. Cechują się bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą, stosunkowo dużymi i chłonnymi rynkami zbytu oraz ponadprzeciętną dostępnością transportową. W trzech z wymienionych regionów (z wyjątkiem wielkopolskiego) problemem jest względnie niski poziom bezpieczeństwa powszechnego. Wśród podregionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej znalazły się obszary położone głównie w południowej części Polski. Wyróżniają się one długimi tradycjami przemysłowymi, a co za tym idzie dobrze rozwiniętym sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistycznym rynkiem pracy oraz względnie dobrą, dostępnością transportową. Poza omawianym obszarem położone są jedynie trzy podregiony: łódzki, poznański i bydgoskotoruński. To także obszary stosunkowo silnie zindustrializowane oraz cechujące się dobrą dostępnością transportową. Najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej cechują się głównie podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich ośrodkami są największe polskie miasta. Dysponują one chłonnymi rynkami zbytu, bardzo dobrą dostępnością transportową, dużymi zasobami wysoko wykwalifikowanych pracowników i dobrze rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą. Liderami atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie są również podregiony o charakterze metropolitalnym. W największych miastach skoncentrowana jest przeważająca część infrastruktury oraz kadry badawczo-rozwojowej. Ośrodki te kształcą jednocześnie specjalistów zasilających lokalny rynek pracy. Duże miasta dzięki rozbudowanej infrastrukturze czasu wolnego oferują dobre warunki życia i co ważne, tworzą atmosferę sprzyjającą kreatywności. Korzystne warunki funkcjonowania mogą także zapewniać ośrodki, w których zlokalizowana jest wysoko wyspecjalizowana produkcja o dużej skali oraz oferowane są dodatkowe korzyści np. w postaci ulg z tytułu inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych.
Item
Baltic Europe and its Eastern Borders
(Wydział Ekonomii Filii UMCS w Rzeszowie, 2001) Palmowski, Tadeusz; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
W 1977 roku Jerzy Zaleski i Czesław Wojewódka dla określenia terytorium lądowego związanego gospodarczo z Bałtykiem, wprowadzili do terminologii naukowej, pojęcie Europy Bałtyckiej. Do roku 1991, obszar państw bałtyckich był bowiem polem konfrontacji dwóch systemów polityczno-gospodarczych oraz dwóch bloków militarnych Obecnie region Europa Bałtycka - jako region i obszar powiązań administracyjnych, gospodarczych, kulturowych i infrastrukturalnych jest ciągle jeszcze pojęciem hipotetycznym. Istnieją jednak wyraźne przesłanki do jego przekształcenia w wielonarodowy regionu funkcjonalny. Rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach i ma wiele wątków. Przebiega na różnych szczeblach władzy administracyjnej, w różnych sektorach gospodarczych, a także pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Współpracę polityczną zapoczątkowano podczas spotkania na „szczycie" premierów państw bałtyckich w Ronneby w 1990 r. W 1992 r. powołano Radę Państw Morza Bałtyckiego. Jej celem jest inicjowanie, wspieranie i promowanie współpracy przy zachowaniu bliskich kontaktów z innymi krajami i organizacjami bałtyckimi. W tym samym roku uruchomiony został program „Wizja i strategie wokół Bałtyku 2010". W 1995 roku ukazało się opracowanie „Europa 2000+". Uwzględnia ono rozwój procesów integracyjnych zachodzących w Europie, w tym przyłączenie Szwecji i Finlandii do Unii Europejskiej oraz tendencje krajów Europy Środkowej i Wschodniej do włączania się w działania UE. Od 1997 roku funkcjonuje program INTERREG II C. W obszarze bałtyckim wspiera on współpracę w dziedzinie planowania przestrzennego co stwarza dobre podwaliny przyszłej spójności przestrzennej Europy Bałtyckiej. Wschodnią granicą bałtyckich procesów integracyjnych obrazującą charakterystyczne przykłady zachodzących przemian jest obecnie granica fińsko-rosyjska będąca jednocześnie granicą pomiędzy UE a Rosją. W 1992 roku pomiędzy Finlandią i Federacją Rosyjską zawarto umowę o współpracy. Utworzenie Euroregionu Karelia w 1998 roku stanowi jeden z przykładów współpracy transgranicznej. Euroregion Karelia objęty jest programem INTERREG oraz TACIS CBC. Głównym celem współpracy bałtyckiej jest wspólne działanie na rzecz poszerzenia Unii Europejskiej o zainteresowane kraje tego regionu. Unia Europejska i Rada Europy od połowy lat dziewięćdziesiątych wyraźnie akcentują znaczenie regionu bałtyckiego dla integracji europejskiej i wykazują duże zainteresowanie rozwojem współpracy państw wokół tego akwenu. Ukształtowana Europa Bałtycka może w przyszłości przesunąć europejski środek ciężkości ze strefy atlantyckiej i częściowo śródziemnomorskiej w kierunku północno-wschodnim, może stać się ważnym regionem na mapie Zjednoczonej Europy.
Item
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007
(Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2007) Tarkowski, Maciej; Kalinowski, Tomasz; Hildebrandt, Anna; Nowicki, Marcin; Susmarski, Przemysław; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Item
Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2005
(Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005) Tarkowski, Maciej; Kalinowski, Tomasz; Hildebrandt, Anna; Nowicki, Marcin; Susmarski, Przemysław; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Item
Cross-border co-operation on the example of Baltic Europe
(Instytut Śląski, 2001) Palmowski, Tadeusz; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
The process of developing cross-border co-operation, though progressing slowly, shows clearly signs of a growing trend. It covers examples not only of the water basins such as the Baltic and the North Sea but also the Mediterranean Sea. A factor accelerating the process and scope is the financing granted from European Union aid funds. In extreme cases, when co-operation develops slowly, limiting of funds or their lack can lead to stagnation or lack of mutual contact. A sudden worsening of political relations between countries lying on different coasts of the sea can also hamper co- -operation. However, the dominating examples indicating economic, cultural and political benefits that the coastal regions gain from the co-operation and the regular growth in number allows for the assumption that the process will continue. In the 21st century Europe will be a Europe of regions. Political and economic transformations of the developing Baltic Europe will no doubt have a definite impact on integration processes in Europe, on their expansion and even a probable correction in that direction. The developing cross-border coastal regions are an important element in the process. They should be a point of departure for further decisions and actions towards full Baltic integration.