OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Baltic Europe and its Eastern Borders
(Wydział Ekonomii Filii UMCS w Rzeszowie, 2001) Palmowski, Tadeusz; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
W 1977 roku Jerzy Zaleski i Czesław Wojewódka dla określenia terytorium lądowego związanego gospodarczo z Bałtykiem, wprowadzili do terminologii naukowej, pojęcie Europy Bałtyckiej. Do roku 1991, obszar państw bałtyckich był bowiem polem konfrontacji dwóch systemów polityczno-gospodarczych oraz dwóch bloków militarnych Obecnie region Europa Bałtycka - jako region i obszar powiązań administracyjnych, gospodarczych, kulturowych i infrastrukturalnych jest ciągle jeszcze pojęciem hipotetycznym. Istnieją jednak wyraźne przesłanki do jego przekształcenia w wielonarodowy regionu funkcjonalny. Rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach i ma wiele wątków. Przebiega na różnych szczeblach władzy administracyjnej, w różnych sektorach gospodarczych, a także pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Współpracę polityczną zapoczątkowano podczas spotkania na „szczycie" premierów państw bałtyckich w Ronneby w 1990 r. W 1992 r. powołano Radę Państw Morza Bałtyckiego. Jej celem jest inicjowanie, wspieranie i promowanie współpracy przy zachowaniu bliskich kontaktów z innymi krajami i organizacjami bałtyckimi. W tym samym roku uruchomiony został program „Wizja i strategie wokół Bałtyku 2010". W 1995 roku ukazało się opracowanie „Europa 2000+". Uwzględnia ono rozwój procesów integracyjnych zachodzących w Europie, w tym przyłączenie Szwecji i Finlandii do Unii Europejskiej oraz tendencje krajów Europy Środkowej i Wschodniej do włączania się w działania UE. Od 1997 roku funkcjonuje program INTERREG II C. W obszarze bałtyckim wspiera on współpracę w dziedzinie planowania przestrzennego co stwarza dobre podwaliny przyszłej spójności przestrzennej Europy Bałtyckiej. Wschodnią granicą bałtyckich procesów integracyjnych obrazującą charakterystyczne przykłady zachodzących przemian jest obecnie granica fińsko-rosyjska będąca jednocześnie granicą pomiędzy UE a Rosją. W 1992 roku pomiędzy Finlandią i Federacją Rosyjską zawarto umowę o współpracy. Utworzenie Euroregionu Karelia w 1998 roku stanowi jeden z przykładów współpracy transgranicznej. Euroregion Karelia objęty jest programem INTERREG oraz TACIS CBC. Głównym celem współpracy bałtyckiej jest wspólne działanie na rzecz poszerzenia Unii Europejskiej o zainteresowane kraje tego regionu. Unia Europejska i Rada Europy od połowy lat dziewięćdziesiątych wyraźnie akcentują znaczenie regionu bałtyckiego dla integracji europejskiej i wykazują duże zainteresowanie rozwojem współpracy państw wokół tego akwenu. Ukształtowana Europa Bałtycka może w przyszłości przesunąć europejski środek ciężkości ze strefy atlantyckiej i częściowo śródziemnomorskiej w kierunku północno-wschodnim, może stać się ważnym regionem na mapie Zjednoczonej Europy.
Item
Cross-border co-operation on the example of Baltic Europe
(Instytut Śląski, 2001) Palmowski, Tadeusz; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
The process of developing cross-border co-operation, though progressing slowly, shows clearly signs of a growing trend. It covers examples not only of the water basins such as the Baltic and the North Sea but also the Mediterranean Sea. A factor accelerating the process and scope is the financing granted from European Union aid funds. In extreme cases, when co-operation develops slowly, limiting of funds or their lack can lead to stagnation or lack of mutual contact. A sudden worsening of political relations between countries lying on different coasts of the sea can also hamper co- -operation. However, the dominating examples indicating economic, cultural and political benefits that the coastal regions gain from the co-operation and the regular growth in number allows for the assumption that the process will continue. In the 21st century Europe will be a Europe of regions. Political and economic transformations of the developing Baltic Europe will no doubt have a definite impact on integration processes in Europe, on their expansion and even a probable correction in that direction. The developing cross-border coastal regions are an important element in the process. They should be a point of departure for further decisions and actions towards full Baltic integration.
Item
Delimitacja regionu Europy Bałtyckiej
(Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2003) Palmowski, Tadeusz; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Item
Baltic Euro-Region: A stimulator of intercultural co-operation
(Instytut Śląski, 1999) Palmowski, Tadeusz; Pacuk, Małgorzata; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
1. In the past, p e r i o d s of cultural integration of the southern Baltic prevailed. 2. Common intellectual genesis of settlement structure developed from Denmark, Skania, Blekinge, through Mecklenburg, Pomerania, Prussia and Inflanty1 contributed to the similarity in p r o g r a m m e and spatial development shaping a common features of the cultural environment in the region. w 3. The network of H a n s e a t i c towns apart f r om the economic and social aspect f u n c t i o n e d also as a vehicle for transmitting civilisation and cultural patterns and innovations. 4. Though certain s t r o n g trends in the 19th and 20th centuries brought about a split in p r a c t i c a l l y the whole historical and cultural region on the Baltic coast, the awareness of a common cultural heritage has still existed since the Middle Ages expressed by manyj o i n t initiatives of cultural co-operation. 5. The establishment of the Baltic Euro-region results from progressing international, regional, municipal, and frontier co-operation started at the beginning of the nineties. Following the year 1990 the process of restitution historical ties and establishing new economic and cultural relations. Research work is being embarked on the structure and operation of the area in the southern Baltic. 6. This co-operation is to be governed by the principles and values confirmed in the p r o g r am V A S A B 2 0 1 0 (Vision and Strategies around the Baltic Sea 2 0 1 0 ) in order to, among others: promote sustainable economic and cultural development, decrease spatial disharmony, discrepancies between regions (economic, social, environmental and cultural) - equal use of space, interregional solidarity; enable regional participation in the development of the whole region, in undertaking decisions on the national level based on the individual features of their identity - variety, democracy, subsidiary.
Item
Determining the formal, legal, planning and programmatic framework for the creation of a development zone for the Via Hanseatica transport corridor
(Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, 2003) Palmowski, Tadeusz; Pacuk, Małgorzata; Szydarowski, Wiktor; Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego