OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbecken mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen
(Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, 2007) Borowiec, Władysław; Pielok, Jan; Preweda, Edward; Szafarczyk, Anna; Ulmaniec, Małgorzata; Sroka, Anton; AGH University of Science and Technology
Zur Bestimmung der infolge untertätigen Abbau vortretenden horizontalen Verformungen im Bereich eines Absetzbecken von Aufbereitungsabfällen der geförderten Zink- Blei-Erzen wird im Vortrag Tensorrechnung benutzt. Der Verformungsstand dieses Objektes wird für eine zweijährige Zeitperiode, auf Grundlage von drei letztens geführten geodätischen Beobachtungsserien, beurteilt. Das Beobachtungsnetz enthält ausser Punkten, welche nur als Höhenbolzen benutzt werden, insgesammt 57 Punkte, dessen Lage einmal im Jahr über GPS-Messungen bestimmt wird. Höhenmässig wird das gesammte Netz vier mal jährlich beobachtet. Auf Grundlage dieser Messungen werden Isokatabasen, Verschiebungsvektoren und Verformungswerte berechnet, welche den Deformationsstand dieses hydrotechnischen Objektes charakterisieren und deren Sicherheitsüberwachung ermöglichen. Die über Tensorrechnung ermittelten spezifische Verformungen des Böschungsbereich des Absetzbecken zeigen darauf hin, dass in diesem Objekt generell eine horizontale Auflockerung vortretet.
Item
The comparison of some aspects of appraiser (valuer) profession in Poland and Belgium
(Wydawnictwa AGH, 2008) Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Belgium is one of the best developed and richest countries in Europe, its in- dustry and agriculture being on a high level of prosperity. It belongs to NATO and Benelux and is one of the founders of the EU. Brussels, the capital of Belgium, is also the “capital” of the European Union. A country of such a high level of devel- opment can be a good point of reference for comparisons in several departments of industry. Below we will present a comparison of selected aspects of appraiser (real estate valuer) fieldwork for Poland and Belgium.
Item
Analiza krakowskiego rynku nieruchomości na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
(Wydawnictwa AGH, 2005) Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Ruchel, Jan; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie na rynku obrotu nieruchomościami. Obawy o wykupywanie tanich, polskich ziem przez obcokrajowców i podniesienie stawki VAT w budownictwie to najbardziej charakterystyczne bodźce. W przypadku Krakowa dodatkowym bodźcem stymulującym to ożywienie było ponadto wygaśnięcie dotychczas istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rozpoczęcie trzech dużych inwestycji: przebudowy ronda Mogilskiego i utworzenia torowiska dla szyb­ kiego tramwaju, planów utworzenia ogromnego centrum biznesowo-handlowego przy Dworcu Głównym oraz budowy „Galerii Kazimierz'' - pierwszej galerii handlowej w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach. Na szybkim rozwoju miasta zyskuje nie tylko ono samo, ale i firmy, które mają tu swoje siedziby, a na rozwoju przedsiębiorczości zyskuje cały region. Kraków nie jest w stanie zapewnić bazy noclegowej wszystkim zainteresowanym, co sprzyja ich ekspansji na gminy sąsiednie.
Item
Systemy informacji o terenie w teorii i praktyce
(AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , 1999) Czaja, Józef; Preweda, Edward; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Główne obszary badań, prowadzonych w Katedrze Informacji o Terenie w ostatnich latach, dotyczyły: zasad, metod i środków tworzenia systemu w zakresie wyceny nieruchomości, wyznaczania stanu przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich, wyznaczania parametrów położenia i kształtu obiektów powłokowych, zakładania poziomych osnów geodezyjnych dostosowanych do wymogów SIT, formułowania baz informacji dotyczących stanu przemieszczeń obiektów inżynierskich, przetwarzania informacji o terenie w procesach geodezyjnych i planowania przestrzennego, wykorzystania systemów GIS w systemach informacji o terenie, generalizacji baz informacji o terenie w celu opracowań tematycznych oraz formułowania szeregu algorytmów i programów komputerowych z zakresu geodezji, statystyki oraz SIT-u. Ze względu na obszerną tematykę badań, przedstawiono tylko krótką charakterystykę wybranych zagadnień. Bliższe informacje w poszczególnych tematach można uzyskać z literatury zamieszonej w wykazie. Należy zaznaczyć, że pozytywne rezultaty badań pozwoliły na ich szerokie zastosowanie w praktyce geodezyjnej, systemach informacji o terenie oraz w gospodarce nieruchomościami.
Item
Methods of selecting factors in the analysis of the real estates market
(Wydawnictwa AGH, 2006) Jasińska, Elżbieta; Preweda, Edward; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
In the paper the problem of selecting the method of choosing factors in factorial analysis is presented. For the database of 61 real estates the process of singling out the factors was carried out with the use of all the methods proposed in the STATISTICA 6.0 pack. A particular attention was paid on the number of differentiated factors and the efficiency of subsequent methods for the analysis of the real estates market.