OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Ekonomiczne skutki zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w gospodarstwach zbożowych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Badano, czy zastosowanie materiału siewnego z transgenem w odniesieniu do wybranych roślin uprawnych w zmianowaniu jest uzasadnione ekonomicznie w przeciętnym gospodarstwie zbożowym, o wielkości ekonomicznej z przedziału 40-100 ESU, prowadzącym w 2006 roku rachunkowość rolną dla potrzeb Polskiego FADN. Wykorzystano model programowania liniowego, w którym jako kryterium optymalizacji przyjęto maksymalizację dochodu gospodarstwa.
Item
Produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 - pomiar i determinanty
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Ziółkowska, Justyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Analizowano produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych za pomocą indeksów Malmquista i Tornquista. Celem analizy było ustalenie kolejności czynników determinujących produktywność. W przypadku analizowanych gospodarstw wielkotowarowych istotną rolę w poprawie wyników produktywności odegrał postęp technologiczny oraz efekty skali produkcji. Zastosowanie analizy regresji niewiele wniosło do wskazania czynników poprawy produktywności przedsiębiorstw. Niejednoznaczny wpływ na indeksy Malmquista miały takie zmienne jak: kierunek produkcji (roślinny u dzierżawców, zwierzęcy w gospodarstwach zakupionych), miary z zakresu efektywności finansowej (dynamiczna reguła zadłużenia, płynność finansowa, itp.) oraz stopa subsydiowania.
Item
Tendencje zmian światowych cen żywności i ich implikacje dla globalnego rynku żywnościowego - rozważania na tle sześćdziesiątej siódmej Sesji Komitetu Towarowego FAO (CCP)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Dybowski, Grzegorz; Kobuszyńska, Mira; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Najwyższy od lat wzrost światowych cen żywności w latach 2006-2008, a następnie gwałtowny ich spadek, spowodował konieczność weryfikacji czynników regulujących kształtowanie się cen rolnych i żywnościowych. Powstały pytania o to, czy kryzys ten był zjawiskiem przejściowym i jednorazowym, czym współczesne mechanizmy regulujące rynki rolne różnią się od dotychczasowych. Jakie środki zaradcze może podjąć społeczność międzynarodowa dla zapobiegania tragicznym konsekwencjom podobnych kryzysów w przyszłości? W dyskusjach nad tymi zagadnieniami można wyróżnić kilka dominujących obszarów tematycznych, m.in.: środki polityk narodowych zastosowane w reakcji na kryzys, konkurencję energetycznych surowców rolnych o ziemię i ich wpływ na ceny rolne, wyniki rokowań rolnych WTO oraz próby minimalizowania zakłóceń w światowym handlu rolnym, jakie powoduje polityka wpierania krajowego rolnictwa. Kraje reprezentowane na forum ONZ-FAO mają różny punkt widzenia na te problemy.
Item
Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Dzun, Włodzimierz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Analizowano zmiany w RSP w procesie przemian systemowych w latach 1989-2003. Odniesiono się także do sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej RSP w latach 80. Potwierdzono proces ciągłego zmniejszania liczby spółdzielni, powierzchni gruntów rolnych w ich użytkowaniu oraz pracujących członków spółdzielni. W warunkach zaostrzającej się konkurencji, utrzymywały się na rynku z reguły RSP większe, silniejsze ekonomicznie, dobrze zarządzane, które potrafiły zrestrukturyzować i zmodernizować swoje przedsiębiorstwa. W przededniu wejścia Polski do UE zdecydowana większość spółdzielni (szczególnie RSP) była dobrze przygotowana do konkurowania nie tylko na krajowym, ale także na wspólnym rynku rolnym UE. Jednak wciąż około 1/4 RSP było słabych ekonomicznie a perspektywy ich utrzymania się na trudnym rynku rolnym były znikome.
Item
Polityka fiskalna i budżetowa a finanse polskiego rolnictwa
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Kulawik, Jacek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Polityka fiskalna i budżetowa to podstawowe instrumenty współczesnego oddziaływania władz publicznych na finanse rolnictwa. Kształt tych dwóch rodzajów polityki jest wypadkową zmieniających się preferencji społecznych oraz rozkładu sił między głównymi siłami politycznymi. Polityka fiskalna i budżetowa nadal mają charakter narodowy i podlegają regułom cyklu politycznego. Rolnictwo polskie nadal powiększa nadwyżkę generowanych w nim funduszy, chociaż w coraz wolniejszym tempie. Tempo to byłoby jeszcze dużo słabsze, gdyby nie dopływ krajowej i unijnej pomocy budżetowej. Zależności te muszą niepokoić, jeśli uwzględni się, że po roku 2013 płatnicy netto do budżetu będą chcieli radykalnie zmniejszyć swój wkład, a Polska prawdopodobnie borykać się będzie z dużymi problemami fiskalnymi, o ile zechce przyjąć euro, a wzrost gospodarczy znacząco nie przyspieszy.