OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
"Dlaczego Ciebie lubię? Bo się koordynujemy"
(Wydawnictwo SWPS, 2007) Kulesza, Wojciech; Nowak, Andrzej; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Item
DOCTA IGNORANTIA : czyli po co nam (nie)świadomość? : perspektywa psychologiczna
(Wydawnictwo SWPS, 2009) Kulesza, Wojciech; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
The paper discusses various examples of approach to (un)consciousness. This is an attempt to see whether a process of "bringing home" always offers positive effect to a person. In conclusion some questions are raised regarding theoretical functionality of the process.
Item
Nieświadomość w relacjach społecznych
(Wydawnictwo SWPS, 2009) Kulesza, Wojciech; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
While we wander about psychology terrains and we say "unconsciousness" we usually have in mind complex processes: superssion, subliminal perception, etc. Most frequently, however, this term refers to something we argue with or we do not get along well. Some findings demonstrate that sometimes we do not recognize simple mechnisms. This article discussed the phenomenon of uncounciosness using examples of our relations to/with other individuals. Discussion is illustraded with sellected theoretical issues and research outputs.
Item
Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach
(Wydawnictwo SWPS, 2009) Kleszczewska-Albińska, Angelika; Albiński, Rafał; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Niniejszy tekst prezentuje założenie o względnej odrębności wstydu i poczucia winy. Obie emocje posiadają taki sam rdzeń, jednak w związku z obecnością pewnych czynników przybierają odmienną postać. Założenie powyższe dyskutowane jest w oparciu o strukturalno-sekwencyjny model przetwarzania informacji prowadzącego do wzbudzenia emocji. W pierwszej części tekstu dokonano omówienia obu emocji. Szczególny nacisk położono na wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy wstydem i poczuciem winy. W drugiej części omówiono badania empiryczne dotyczące wstydu i poczucia winy. Trzecią część tekstu poświęcono omówieniu zagadnienia standaryzowanego pomiaru obu emocji oraz opisowi narzędzia TOSCA wraz z jego właściwościami psychometrycznymi. Ostatnią część artykułu poświęcono na przedstawienie kwestii kontrowersyjnych dotyczących badań nad wstydem i poczuciem winy oraz propozycji rozwiązań teoretycznych i dalszych studiów w tym obszarze.
Item
Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet
(Wydawnictwo SWPS, 2003) Henne, Kamil; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego niektórzy ludzie angażują się w komunikację przez Internet; preferują tę formę kontaktu z innymi ludźmi, w porównaniu z naturalnymi relacjami bezpośrednimi. Właściwościami psychologicznymi, które zostały wzięte pod uwagę przy wyjaśnianiu zjawiska zaangażowania w Internet, były kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna. Badanie miało charakter kwestionariuszowy, zostało przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maii) na 48-osobowej grupie użytkowników Internetu. Wyniki wskazują, że wysoki poziom zaangażowania w Internet jest istotnie związany z niższym poziomem kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej, deklarowanym przez osoby badane. Uzyskane zależności wydają się także zgodne z badaniami innych autorów, zajmujących się problematyką Internetu. Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna, traktowane jako predyktory, wyjaśniały 23% wariancji całkowitej zaangażowania w Internet (zmiennej zależnej, będącej tu konsekwencją posiadanych kompetencji). Wynik ten sugeruje, że należy poszukiwać jeszcze innych charakterystyk indywidualnych (np. cechy osobowości, style poznawcze itp.), które wspólnie z kompetencją społeczną i inteligencją emocjonalną mogą przyczyniać się do korzystania z Internetu i zaangażowania w to medium.