OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Drukarska Qźnia ART – program zajęć plastycznych z wykorzystaniem kaligrafii i technik graficznych realizowanych w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Rolka, Agata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Artykuł prezentuje program nauczania, który będzie realizowany z pięcioma grupami w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w latach 2018-2021. Program ten, oprócz tradycyjnych technik plastycznych, wykorzystywanych podczas lekcji w szkole, został wzbogacony o elementy technik graficznych oraz kaligrafii.
Item
Pogranicze sztuki współczesnej i medycyny
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Fryda, Liliana; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Poniższy tekst powstał w oparciu o dysertację podnoszącą problematykę współzależności medycyny i sztuki we współczesnym świecie. Głównym założeniem jest w tym kontekście przedstawienie roli odtwórczych działań artystycznych w odniesieniu do praktyki lekarskiej, holistycznych metod terapeutycznych oraz samego przebiegu rekonwalescencji pacjenta. W takim też ujęciu analiza relacji zachodzących między interpretacją obrazu ludzkiego ciała w sztuce a postrzeganiem somy na płaszczyźnie społecznej budzi wiele kontrowersyjnych pytań. Jaką rolę odrywają więc działania artystyczne w odniesieniu do choroby, bólu i procesu leczenia?
Item
Kapitał sztuki
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Gąsienica-Szostak, Karol; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W artykule poruszonych zostało kilka problemów nurtujących współcześnie ludzi, poczuwających się do odpowiedzialności za kwestie związane z budowaniem tożsamości kulturowej. Przedstawione zagadnienia balansują na styku edukacji artystycznej, sztuki i twórczości a roli instytucji, rozwiązań systemowych i ustroju kapitalistycznego. Ostatecznie, po ocenie potencjału zjawisk rozgrywających się w sztuce i określeniu go jako potencjału gotowego do wykorzystania, w tekście postawiono pytania o kondycję stanu aktualnego i o kierunek koniecznych zmian w najlepiej pojętym interesie społecznym.
Item
Edukacja artystyczna czy arteterapia? Opozycja nie/potrzebna
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Nieduziak, Edyta; Uniwersytet Śląski
W artykule zaprezentowany został, w ujęciu teoretycznym i praktycznym, problem wzajemnych relacji pomiędzy procesami edukacji artystycznej i arteterapii. Autorka ukazuje rozumienie edukacji artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w odniesieniu do Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Rozumienie arteterapii wywodzi z analizy definicji stowarzyszeń arteterapeutów. Podejmuje również wątek dylematów arteterapii – zagadnień kształtujących tożsamość tej praktyki terapeutycznej, by następnie przejść do opisu obszarów wspólnych edukacji artystycznej i arteterapii. Autorka odnajduje ten obszar w powrocie do zaniedbanego obecnie wychowania estetycznego – przez sztukę i do sztuki. W podsumowaniu odkrywa nowe zagadnienia wzajemnych relacji edukacji artystycznej i arteterapii, związane z kontinuum tych procesów, rolą wykształcenia w terapii oraz terapii dla rozwoju zainteresowań sztuką.
Item
Aktywność artystyczna wychowanków placówki typu rodzinnego i jej wychowawcze implikacje
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019) Matusiak, Elżbieta; Nosek, Beata; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Aktywność artystyczną utożsamia się z możliwością wyrażenie siebie i służyć ona może do realizacji określonych celów, w tym tych związanych z wychowaniem. W publikacji skupimy się na pokazaniu związku pomiędzy aktywnością artystyczną a wychowaniem na przykładzie projektu artystycznego, realizowanego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Mały Książę”. Skupimy się w niej na opisie projektu i jego efektów oraz ukazaniu teoretycznego kontekstu realizowania tego typu działań.