OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Punkt zwrotny czy iluzja sprawczości? Implikacje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla budowania bezpieczeństwa Unii Europejskiej
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Rewizorski, Marek; Uniwersytet Gdański
Celem niniejszego artykułu jest dyskusja na temat przyszłości projektu europejskiego w kontekście budowy spójnego i efektywnego modelu bezpieczeństwa, a także dokonanie wglądu w swoisty dysonans poznawczy zaistniały w UE po uświadomieniu sobie konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę dla bezpieczeństwa europejskiego. Autor, uznając rosyjską agresję na Ukrainę jako punkt na kontinuum ontologicznej niepewności, zastanawia się, czy to zdarzenie doprowadziło do przełomu w zakresie strategicznego programowania bezpieczeństwa europejskiego, czy raczej pokazało iluzję sprawczości i wspólnotowości w UE. Analizie i ocenie poddano zarówno reaktywne, jak i proaktywne działania UE w obszarze bezpieczeństwa w latach 2016–2023. W szczególności zwrócono uwagę na konstruktywistyczne odczytywanie poczucia pilności czy natychmiastowości zmian, którego nośnikiem jest język dokumentów unijnych wyrażających determinację ugrupowania do zwiększenia zdolności, woli działania, wzmacnia odporności oraz zapewnienia solidarności i wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi.
Item
Mobilna biblioteka
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021) Maja Wojciechowska; Uniwersytet Gdański
Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęconych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicznie działających na co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych punktów widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich otoczeniu. Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak wielowymiarową instytucją może być współczesna biblioteka. W książce zaprezentowano zbiór artykułów poświęconych szeroko rozumianej mobilności, które zostały przedstawione w następujących działach: narzędzia i rozwiązania, techniki pracy, doświadczenia bibliotek.
Item
Public relations jako forma nawiązywania przez bibliotekę relacji z otoczeniem zewnętrznym
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Public relations (PR) to instrument komunikacji marketingowej, forma promocji, która ma na celu kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku biblioteki oraz budowanie społecznego zaufania do tej instytucji. Jest to istotny element w strategiach marketingowych bibliotek, tworzony m.in. w oparciu o relacje ze środowiskiem zewnętrznym, a zwłaszcza relacje bibliotekarzy i innych pracowników kontaktujących się z klientami oraz innymi osobami znajdującymi się poza obrębem biblioteki, służy zatem do regulowania stosunków społecznych z otoczeniem. W artykule szerzej omówiono tę problematykę.
Item
Kształtowanie wizerunku i ochrona reputacji biblioteki
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Item
Zachowania klientów sektora usług bibliotecznych
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański
Zdolność do rozpoznawania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i społecznych potencjalnych i aktualnych klientów biblioteki oraz umiejętność kształtowania ich zachowań i nawyków, jak również znajomość mechanizmów, które wyznaczają schematy postępowania i podejmowania decyzji są kluczowymi kompetencjami biblioteki w obszarze marketingu. W rozdziale przeanalizowano zagadnienie zachowań klientów sektora usług bibliotecznych.