OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Zarządzanie i koordynacja szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) – przegląd doświadczeń zagranicznych i wnioski dla polskiego systemu opieki zdrowotnej
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Sobczak, Alicja; Zawada, Anna; Uniwersytet Warszawski; Akademia Leona Koźmińskiego
Szpitalna ocena technologii medycznych (HB-HTA) jest rozwijającą się dziedziną o stale doskonalonej metodologii. Stanowi merytoryczne wsparcie kierownictwa szpitala w podejmowaniu decyzji o implementacji technologii medycznych. Specyfika HB-HTA wymaga odpowiedniej organizacji i zarządzania na poziomie szpitala, jak również koordynacji z oceną technologii medycznych (HTA) na poziomie kraju oraz wykorzystania instrumentów wsparcia Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia rozwiązania zagraniczne, dotyczące zarządzania szpitalnymi jednostkami oceny technologii medycznych (HB-HTA) – na tle wiodących wytycznych AdHopHTA – w sześciu szpitalach europejskich i północnoamerykańskich, koordynacji HB-HTA z oceną technologii medycznych (HTA) z poziomu krajowego – na przykładzie modelu austriackiego, a także unijne regulacje i przedsięwzięcia, nakierowane na wsparcie HTA i HB-HTA. Zagadnienia te opracowano głównie na podstawie wywiadów z kierownikami jednostek HB-HTA w badanych szpitalach, dyrektorem austriackiego instytutu HTA (AIHTA) oraz z przedstawicielem Komisji Europejskiej. We wnioskach z tego przeglądu i rekomendacjach odnośnie do rozwoju polskiego systemu opieki zdrowotnej podkreślono szczególne znaczenie szkolenia specjalistów HB-HTA, tworzenia baz danych, platform wymiany informacji i dzielenia się wiedzą.
Item
Od wirtualnego masażu do realnej masakry
(Fundacja Otaczaj Blaskiem, 2024-01-15) Magala, Sławomir; Uniwersytet Warszawski
The author considers the role and influence of mass media in the current world. In particular, the functions and role of social media are analyzed, along with the impact of artificial intelligence.
Item
Prohibition, Censorship, Denial: Polish Episcopate’s Narrative on (Homo)sexual Acts Between 1945 and 1989
(Oxford University Press, 2024-06-19) Laddach, Agnieszka; Uniwersytet Warszawski
One of the most important issues for the Polish Episcopate under communism was moral evaluation of sexual activities. Bishops suggested that, along with other immoral activities, homosexuality resulted from the popularization of Marxism and atheization of customs. This article presents a thematic analysis of the episcopal writings from 1945 to 1989, and their evaluation in light of Michel Foucault’s theory, in order to discuss Polish episcopal power in the context of its narrative on homosexuality. I present the doctrinal and historical context of the analyzed writings in a trichotomy: the Episcopate of Poland, the Apostolic See, and the authorities of the Polish People’s Republic. Moreover, I recognize that components of episcopal discourse suggest a multiplicity of power relations. In the selected period, these forces were the subjects of a game in which the church created strategies and chains of influence, and, as an agent of power, consolidated its position by demanding obedience. This image of the institutional church in Poland was established through a great central mechanism of denial that excluded any possibility of a positive moral evaluation of homosexual and other extramarital acts.
Item
Między kohezją i koherencją – analiza wybranych mechanizmów spójności w wypowiedziach dziecięcych opartych na badaniu narracji
(Quaestio, 2024) Marta Szelenbaum; Uniwersytet Warszawski
Mechanizmy spójności są ściśle związane z pojęciem tekstu, dzięki nim tekst jest odbierany jako komunikacyjna całość: znaczeniowa, gramatyczna i pragmatyczna. Właściwe stosowanie przez dzieci wykładników spójności w wypowiedziach narracyjnych stanowi istotny wskaźnik poziomu ich umiejętności komunikacyjnych i językowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników jakościowej analizy wybranych mechanizmów spójności na poziomie metatekstowym i leksykalno-gramatycznym w wypowiedziach narracyjnych trzech sześcioletnich dziewczynek o zbliżonych uwarunkowaniach rozwoju mowy. W pracy zostały szczegółowo omówione wykładniki spójności występujące w tekstach dzieci, między innymi leksykalne i gramatyczne wskaźniki nawiązania oraz wyrażenia metatekstowe wraz z przykładowymi kontekstami ich użycia.
Item
Korea Północna. Modelowy przykład współczesnego państwa totalitarnego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2024-06-14) Chustecki, Jakub; Uniwersytet Warszawski
Totalitarianism in its classical form represents a general model of state functioning. Depending on the perspective adopted, the authors draw attention to its two basic dimensions: socio-anthropological and systemic, i.e. institutional. Adopting an institutional perspective necessitates a comprehensive analysis of the individual elements of the system, i.e. the dominant, all-encompassing ideology, the mass monoparty, the system of terror, the monopoly on weapons and violence, the centrally controlled economy or the state monopoly on communication, because only if all the elements mentioned are present we can call the system totalitarian. These features were noted by researchers of non-democratic regimes as early as the 1950s on the basis of observations of regimes such as the Third Reich or the USSR. It would seem that with the post-war dynamic social and technological development, concepts previously used to describe social phenomena (including the concept of totalitarianism) would lose their original meaning. However, an analysis of the political system of North Korea allows one to pose the thesis that the so-called post-totalitarian states described today exist alongside totalitarian states in the classical sense of the term. The purpose of this paper is to portray the political system of the DPRK and to try to answer the question of whether we can describe North Korea as a model totalitarian state. The status of North Korea in the literature varies widely. Some researchers describe it as an authoritarian state, others as a totalitarian state, and some even call it a post-totalitarian one. The analysis of the individual elements of North Korea’s political system from the point of view of their totalitarian character also makes it possible to answer an extremely important question for researchers of non-democratic states: does totalitarianism have a clearly defined chronological framework or is it an ahistorical and universal concept? As a result of the analysis, it has been proven that North Korea fulfils all the prerequisites indicated by Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski, as well as those articulated by Hannah Arendt, Alexander Hertz or Roger Scruton necessary to qualify it as a model totalitarian state. Significantly, since the mid-twentieth century, North Korea has had an official Juche (juche) ideology that defines all aspects of state and society. There is also a mass party centred around a leader, a large-scale system of terror, both institutional (e.g. political police, concentration camps) and non-institutional (e.g. a system of neighbourhood control or hunger strikes). The party elite has total control over news broadcasting, with only the available public media saturated with government propaganda. The Korean Labour Party also has undivided power over the Korean military and the economy (which, incidentally, is part of the official Juche ideology). North Korea thus fulfils all the prerequisites to be considered a modern totalitarian state.