OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Finansowanie szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza budżetowa
(Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2023) Czopek, Miłosz; Ślebioda, Magdalena; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Pracownicy są najważniejszym zasobem jednostek samorządu terytorialnego. Ich codzienna praca decyduje o postrzeganiu jakości zarządzania jednostkami przez lokalne społeczności. Oznacza to, że szkolenia mające na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji odgrywają kluczową rolę w efektywnej realizacji różnorodnych zadań własnych i pozwalają podołać nowym wyzwaniom, z którymi jest konfrontowana administracja samorządowa. Analiza potrzeb szkoleniowych jest ważnym elementem procesu rozwoju kadr i oprócz dostarczania istotnych informacji dotyczących luki kompetencyjnej, pozwala również właściwie oszacować wysokość środków publicznych, które należy zabezpieczyć w budżecie jednostki. Artykuł prezentuje własne wyniki analizy budżetów jednostek dolnośląskiego samorządu terytorialnego, dotyczącej wysokości zaplanowanych i wykorzystanych środków na szkolenia. Okres przeprowadzonych badań objął lata 2018–2021. Opracowanie ukazuje również wnioski, sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań.
Item
Polish Teachers’ Opinions on the Distance Learning of Students with Autism Spectrum Disorder
(SPED Ltd., 2024-04-30) Konieczna, Iwona; Miałkowska, Kozaryna Milena; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
The pandemic COVID -19 necessitated the introduction of distance learning in many countries, including Poland. For teachers and students, this meant a major change and several challenges (both technical and psychological) that they had to face. Students with autism spectrum disorder (ASD) and their teachers are concerned. The aim of the present study was to find out the opinions of teachers about teaching children with ASD during the COVID-19 pandemic. The study was conducted at a time when the situation in Poland was very bad due to the epidemic and distance education was introduced. The survey involved 276 teachers, 144 of whom worked daily with a student with autism spectrum disorder (ASD) and 132 of whom worked with students with other than ASD special educational needs and disabilities (SEND). The results showed that teachers working with students with autism spectrum disorder were more likely to feel annoyed during the pandemic, less engaged in their work, and less likely to help others. Although teachers saw the benefits of distance learning, most felt that students with autism spectrum disorder did better in traditional schools.
Item
Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Kaczmarczyk, Rafał; Zakład Prawa Wyznaniowego, Instytut Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań między ubóstwem i niskim stopniem rozwoju danego obszaru a występowaniem określonych chorób narządu wzroku i ich skutków w postaci ślepoty, w szczególności tej, której można było uniknąć, u chorych z tego obszaru. Artykuł koncentruje się na sytuacji na kontynencie afrykańskim. Omówione zostają etiologia i epidemiologia takich schorzeń jak jaglica, onchocerkoza, ślepota wieku dziecięcego czy zaćma, ale także innych chorób, mogących dawać objawy oczne – gruźlica i trąd. Obok tego zostają wskazane sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób, wokół których ogniskują się wysiłki służby zdrowia, przez które należy głównie rozumieć międzynarodowe programy zwalczania określonych chorób i działalność organizacji pozarządowych. Prezentując kluczowe dane, artykuł wykazuje, iż występowanie niektórych chorób i skutkowanie przez nie ślepoty są warunkowane przez istnienie ubóstwa na obszarze ich występowania, a ubóstwo owo jest między innymi spowodowane skutkami występowania tychże chorób i ich skutków.
Item
Epidemiologia wybranych chorób występujących w różnych strefach klimatycznych tropiku
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Olejniczak, Dominik; Madej, Martyna; Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, sekcja Promocja Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
W dobie swobodnej migracji ludności, także w obrębie różnych stref klimatycznych, znacznie wzrasta ryzyko zawleczenia chorób tropikalnych do krajów i na obszary, na których te nie występują. W związku z tym zagrożeniem, szczególnie wśród osób podróżujących do rejonów zagrożonych, konieczne jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad postępowania w profilaktyce I-rzędowej. Obok szczepień ochronnych kluczową rolę stanowi tu edukacja zdrowotna. Powinna ona obejmować przede wszystkim drogi szerzenia się wybranych chorób, a także umiejętność interpretowania podstawowych objawów. Konieczne jest też oddziaływanie w rejonach występowania chorób, nakierowane szczególnie na poprawę warunków sanitarnych, ale także na edukowanie społeczności lokalnych.
Item
Zarys biogeografii skorpionów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o znaczeniu medycznym w Europie i na Bliskim Wschodzie
(2014) Wiśniewski, Oskar; Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaczenia biogeografii skorpionów dla zagadnień zdrowia publicznego i ochrony zdrowia w ogóle. Zwierzęta te odpowiedzialne są za 1,2 mln przypadków ukłuć ludzi rocznie, wiele z nich skutkuje poważnymi, długotrwałymi skutkami, niektóre z nich są śmiertelne. Zrozumienie relacji między skorpionami a środowiskiem, zarówno przyrodniczym jak i antropogenicznym, jest niezbędne do prowadzenia skutecznego monitoringu epidemiologicznego, a co za tym idzie – do poprawy jakości leczenia pacjentów.