OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach
(Elamed, 2021) Nawrat, Rafał
Zarządzanie procesami biznesowymi oraz doskonalenie jest pojęciem bardzo szerokim, z tego powodu, pisząc książkę, musiałem wybrać pewne tematy, a inne pominąć. Zagadnienia i narzędzia wyselekcjonowałem i opisałem na podstawie kilku kryteriów. Po pierwsze, wybrałem tematy, które uważam za najważniejsze z punktu widzenia długoterminowej stabilności i rentowności biznesu. Jednocześnie starałem się szerzej omówić te procesy, które rzadziej występują w podręcznikach. Zazwyczaj przykłady dotyczące jakości i ciągłego doskonalenia skupiają się na procesach produkcyjnych, tymczasem organizacja musi doskonalić wszystkie realizowane procesy, z tego powodu metody i narzędzia są omówione w kontekście procesów innych niż tylko produkcja. Większość organizacji słusznie skupia się na działaniach związanych ze zwiększeniem sprzedawanego wolumenu, ewentualnie na poprawie marży jednostkowej. Drugim ważnym obszarem zainteresowania są koszty, i to zazwyczaj koszty związane z produkcją. Takie działanie jest oczywiste, ponieważ koszty produkcji są zazwyczaj największe i każda drobna jednostkowa oszczędność pomnożona przez produkowany wolumen daje pożądany efekt w postaci poprawy wyniku finansowego. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu produkcja jest obszarem, w którym działań związanych z doskonaleniem powinno być najwięcej. Rzadziej dostrzega się jednak inne możliwości poprawy wyniku finansowego, takie, które związane są np. z procesami wsparcia. Innym argumentem przemawiającym za skupieniem się na innych procesach, a nie tylko na produkcji, jest fakt, że większość problemów z organizacją produkcji ma swoje korzenie w procesach zarządczych oraz niespójności organizacji z przyjętymi modelami bliznowymi. Podsumowując, niniejsza publikacja jest zbiorem praktycznych rozwiązań i komentarzy na temat poprawy efektywności procesów biznesowych. Skupia się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem ukierunkowanym na optymalizację i racjonalizację kosztów działalności.
Item
Poland's strategic potential and capabilities to respond to CBRN threats
(WSGE University of Applied Science in Józefów, 2024-06) Szklarski, Łukasz; ITTI
Objectives: The article includes a systemic analysis of Poland's potential and response capabilities to chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) threats. As a result of the conducted research, the dominant threats, technological resources, legal framework and socio-political reactions related to CBRN incidents in Poland were shown. In addition, Poland's technological capabilities in the detection of chemical agents, gamma and nucleoids were presented. The important role of protective clothing in responding to CBRN threats was emphasized. Material and methods: In order to implement the adopted research assumptions, the method of analysis was used consisting in quantitative and qualitative analysis of the content contained in the analyzed documents, literature, legal acts, their ordering and interpretation in terms of the research objective. Results: The article highlights the multifaceted nature of the Polish approach, which includes understanding CBRN threats, investing in advanced detection technologies, ensuring the security of response through protective equipment, implementing robust civil protection measures, and adhering to a comprehensive legal framework. The discussion additionally sheds light on the key role of international cooperation in the Polish CBRN strategy. Basically, the article presents Polish preparations as a comprehensive approach combining technological knowledge, legal infrastructure, public security measures Conclusions: Poland's strategic preparation for potential CBRN incidents is an ongoing process. While significant progress has been made, the constantly evolving nature of CBRN threats requires a continuous commitment to policy improvement, technological innovation, capacity building and international cooperation.
Item
Polonistyka światowa: archiwa i współczesność, tom 3: Glottodydaktyka i językoznawstwo
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2023-12-31) praca, zbiorowa; Dąbrowska, Anna; Jura, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Trzeci tom zawierający materiały konferencyjne z VII Światowego Kongresu Polonistów.
Item
Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio
(Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2017) Orbik, Zbigniew; Silesian University of Technology
Celem niniejszego tekstu jest próba zrozumienia, głównie na podstawie myśli zawartych w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) wzajemnego sto-sunku wiary i rozumu w ujęciu Jana Pawła II. Jest to najprawdopodobniej „najbardziej filozoficzna” z encyklik Papieża Polaka. Dla filozofa jest ona inte-resująca głównie z tego powodu (nie jest to jednak powód jedyny!), że próbuje łączyć dwa pojęcia, które w tradycji filozoficznej, przynajmniej nowożytnej, zwykle były ze sobą konfrontowane. Zanim jednak poczynimy pewne uwagi nad treścią wspomnianego dzieła w interesującym nas temacie dokonajmy krótkiej analizy jego kluczowych terminów: wiary i rozumu.
Item
Basic Ethical Problems Related to the Development of Artificial Intelligence as a Management Tool
(Silesian University of Technology, 2023) Orbik, Zbigniew; Pliszka, Bogdan; Silesian University of Technology
The article presents the issue of artificial intelligence as a technological project that is becoming an increasingly important tool used in a manager's work. The use of AI is also an effective means of improving business operations. However, this raises a number of ethical problems and they are the main subject of the analyzes undertaken in this article.