OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Epizody powtarzalne i ich ślad w krajobrazie kulturowym
(Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2022) Plit, Joanna; Plit, Florian; Institute of Geography and Spatial Planning of the Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland; University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Jan Kochanowski University in Kielce, Institute of Geography and Environmental Protection, Poland
Artykuł zwraca uwagę na zjawiska trudne do przewidzenia, występujące rzadko i nieregularnie. Są to zarówno zjawiska przyrodnicze (np. trzęsienia ziemi, powodzie, posuchy), jak też społeczne (np. wojny). Wpływają one na przyrodnicze i kulturowe elementy krajobrazu, a ich efekty bywają długo widoczne. Tradycyjne społeczności od wieków uczyły się żyć w warunkach niepewności i wiele z tych zdarzeń wykorzystywać. Nowoczesne społeczeństwa główny nacisk kładą na inwestycje zabezpieczające, niekiedy stające się dominantami krajobrazowymi (np. tamy w ujściach rzek, budownictwo asejsmiczne). Do inwestycji zabezpieczających należą też np. cytadele, a nawet przebudowy miast (Paryż). W krajobrazie Polski też widoczny jest wpływ takich epizodów. Były to np. wojny, katastrofalne powodzie, gradacje szkodników. Podjęto działania mające minimalizować negatywne ich skutki. W kolejnych dziesięcioleciach prognozowane zmiany klimatyczne przyczynią się do zmian prawdopodobieństwa występowania niektórych epizodów, co stwarza potrzebę nowych zabezpieczeń.
Item
Wpływ roślin na zmienność krajobrazu miasta
(Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2023) Mackoś-Iwaszko, Ewa; John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Natural and Technical Sciences, Poland
Roślinność jest nieodłącznym elementem miasta spełniającym szereg podstawowych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych. Ponadto kreuje, uzupełnia i scala przestrzeń urbanistyczną, niejednokrotnie podnosząc walory architektury. Ze względu na zmienność sezonową i przemijalność roślin, również krajobraz miejski podlega nieustającym przemianom. Istotny wpływ na to mają zmiany fenologiczne roślinności. Różnorodność gatunkowa i bogactwo odmian dendroflory przyczyniają się do różnorodności krajobrazu miejskiego, podczas gdy sezonowa zmienność roślin wpływa na jego efemeryczność. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia, w jaki sposób sezonowa zmienność roślinności wpływa na krajobraz miejski na przykładzie Lublina.
Item
Sprawiedliwość coraz dalej od obywatela - Statystyki sądów powszechnych w latach 2015–2022
(Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, 2024) Begier, Anna; Błotnik, Beata; Cebula, Rafał; Małecki-Tepicht, Łukasz; Plaskacz, Maciej; Stępień, Ewa; Wręczycka, Katarzyna; Wypych-Knieć, Anna; Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
W stosunku do pierwszego raportu z 2021 r. obejmującego lata 2015–2020, obecny raport ilustruje kluczowe wskaźniki nie tylko w sądach rejonowych, ale również w okręgowych, apelacyjnych oraz w merytorycznych izbach Sądu Najwyższego. Rozszerzyliśmy zakres analizy o kolejne 2 lata, tj. do roku 2022. Mamy pełen obraz sądownictwa powszechnego na różnych poziomach. Obraz ten nadal jest pesymistyczny. Od 2015 r. obywatele, konsumenci i przedsiębiorcy czekają coraz dłużej na rozstrzygnięcie spraw. Poza symbolicznym i praktycznie dla stron nieodczuwalnym przyspieszeniem w repertorium karnym, w sądach rejonowych - wszystkie inne repertoria wskazują na systematyczny spadek sprawności sądownictwa. Źródła tego stanu nie róznią się od zdefiniowanego przez nas w 2021 r. katalogu przyczyn. Na taką sytuację mają wpływ zbyt niska obsada sądów, wzrost liczby spraw oraz zwiększenie pozaorzeczniczego obciążenia sędziów. Powyższe czynniki kształtowane są przez wadliwą politykę kadrową, wadliwą organizację pracy sądów oraz nieefektywność zmian przepisów prawa. Również katalog odpowiedzi na te negatywne zjawiska nie uległ zmianie. W celu poprawy sprawności sądownictwa w Polsce konieczne jest: - zmniejszenie obciążenia sędziów, - unowocześnienie postępowania sądowego, w tym wykorzystanie intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika systemów i aplikacji oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, - upowszechnienie mediacji, - uregulowanie wadliwych powołań na stanowiska sędziowskie.
Item
Pogranicza kulturowe. Kultura Samów wobec szans i zagrożeń współczesności
(Portal Wiedza i Edukacja, 2010) Banaś, Monika; Radomski, Andrzej; Bomba, Radosław; Uniwersytet Jagielloński
Item
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw komunalnych oraz pozostałych jednoosobowych spółek miejskich na przykładzie Krakowa
(Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, 2024-04-02) Wąsowicz, Krzysztof Jr.; Wąsowicz, Krzysztof Sr.; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
W tej monografii dokonano oceny zarządzania finansami sektora publicznego gminy Miasta Krakowa, w kontekście spółek miejskich. Dokonano próby weryfikacji hipotezy, że decyzje, instrumenty i podejmowane ryzyka przez obecne władze miejskie, w efekcie mogą prowadzić do znaczącej degradacji finansów miejskich, która opierają się na przestarzałych instrumentach finansowych.