OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów z niepełnosprawnościami. Wyzwania dla współczesnej polityki społecznej
(Difin SA, 2020) Korycki, Arkadiusz; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
W związku ze starzeniem się społeczeństwa polskiego oraz wzrostem liczby seniorów z niepełnosprawnościami przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja społeczna niepełnosprawnych osób starszych stanowią jedno z głównych wyzwań stojących przed współczesną polityką społeczną. Książka jest jedną z pierwszych publikacji poruszających ten temat. Autor łączy perspektywę teoretyczną – analizując najnowsze badania dotyczące sytuacji seniorów z niepełnosprawnościami w Polsce, z perspektywą praktyczną – ukazując przeprowadzone przez siebie wywiady eksperckie z praktykami pracującymi z niepełnosprawnymi osobami starszymi.
Item
Biogospodarka. Wybrane aspekty
(Difin SA, 2020) Pink, Małgorzata; Wojnarowska, Magdalena; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Monografia stanowi efekt spotkań warsztatowych oraz wydarzeń realizowanych w ramach projektu Horyzont 2020 BLOOM Boosting European Citizens Knowledge and Awarness of Bioeconomy Research and Innovation, które zgromadziły naukowców i specjalistów zajmujących się różnymi obszarami biogospodarki z ośrodków naukowych w całej Polsce: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Państwowej Akademii Nauk, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni w Krakowie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego. Projekt BLOOM realizowany jest przez konsorcjum podmiotów z Austrii, Niemiec, Holandii, Finlandii, Szwecji, Hiszpanii i Polski, aby wspierać wiedzę i świadomość obywateli Europy w obszarze biogospodarki, jej znaczenia, kierunków rozwoju i innowacji przez nią tworzonych. Celem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikom znaczenia pojęcia biogospodarki, jej wagi, jako instrumentu rozwoju zrównoważonego, aspektów instytucjonalnych oraz technologiczno-produkcyjnych w obszarze produkcji pierwotnej, wybranych aspektach produkcji żywności, wykorzystania odpadów biologicznych, bioenergii i biopolimerów.
Item
Rola małych gospodarstw rolnych. Diagnoza i perspektywy na przyszłość na przykładzie podregionu rzeszowskiego
(Difin SA, 2020-03) Czekaj, Marta; Szafrańska, Monika; Żmija, Katarzyna; Satoła, Łukasz; Płonka, Aleksandra; Żmija, Dariusz; Tyran, Ewa; Puchała, Jacek
Celem pracy jest identyfikacja aktualnych ról pełnionych przez małe gospodarstwa rolne w podregionie rzeszowskim oraz nakreślenie pożądanej wizji przyszłej roli tych podmiotów w perspektywie 2030 roku z punktu widzenia ich znaczenia w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego podregionu.
Item
Biuro zarządzania procesami w teorii i w praktyce gospodarczej
(Difin SA, 2018) Bitkowska, Agnieszka
Książka ma na celu zaprezentowanie funkcjonowania biur zarządzania procesami we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dokonano usystematyzowania wiedzy z zakresu biur zarządzania procesami, omówiono rezultaty badań empirycznych w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na świecie i w Polsce oraz przedstawiono rozwiązania z praktyki gospodarczej.
Item
Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym
(Difin SA, 2017) Lenczewski Martins, Carlos Jorge
Monografia stanowi całkowicie nową pozycję bibliograficzną na polskim rynku. Autor omawia nowoczesne cechy rynku walutowego (które rzadko kiedy występują w polskiej literaturze), jak również istotę handlu o wysokiej częstotliwości (HFT) będącej częścią handlu algorytmicznego. Handel HFT polegający na składania zleceń w milisekundach, czy też nanosekundach wymaga całkowicie nowych metod oceny efektywności i ryzyka stosowanych strategii.Dostosowane muszą być również same strategie, ponieważ często są one bardzo agresywne, wymagające dostępu do informacji znacznie wcześniej, niż każdy inny podmiot występujący na rynku. Podobnie są stosowane strategie drapieżne, które mają na celu odkrywać potencjalne zlecenia składane przez innych uczestników rynku. Ostatecznie oznacza to, że podstawy do zawierania transakcji HFT są inne, niż te występujące w tradycyjnym handlu. Z jednej strony, znacznie mniej istotne są na przykład teorie makroekonomiczne, które mogą się sprawdzać w inwestycjach długoterminowych, natomiast nie mają większego zastosowania w transakcjach przeprowadzonych w milisekundach. Z drugiej strony, istotne stają się takie czynniki jak prędkość składania zleceń, odpowiedni dostęp do informacji oraz bardzo istotny wpływ jaki można wywierać na cenę w wyniku przeprowadzonych transakcji, ze względu na ich duże wartości nominalne. W związku z powyższym, monografia omawia również takie zagadnienia jak teoria mikrostruktury rynku, asymetria informacji, metody oceny efektywności rynku, rodzaje strategii podmiotów HFT, optymalizacja składanie zleceń, ocena efektywności strategii HFT, czy też ocena ryzyka tych strategii. W książce są także zaproponowane innowatorskie wskaźniki efektywności transakcyjnej i ryzyka transakcji handlu o wysokiej częstotliwości.