OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22492 archived items

Recent Submissions

Item
Młodzież w epoce kryzysów
(Academicon, 2024-05-20) Długosz, Piotr; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Maturzyści zdający maturę w tym roku są wyjątkową generacją. Mają za sobą przebytą pandemię, wojnę na Ukrainie i wynikającą z niej niepewność oraz zagrożenie. Będą oni wchodzić w dorosłość w bardzo niestabilnych i niebezpiecznych czasach. Prowadzone badania miały dać odpowiedź na temat ich kondycji psychofizycznej. Dane były zbierane za pomocą innowacyjnej metody łączącej techniki ankiety audytoryjnej z ankietą online. Próba była dobierana w sposób kwotowy. Do analizy zakwalifikowano 3819 ankiet. Wyniki wskazują, iż uczniowie mają wysokie aspiracje edukacyjne. ¾ zamierza dalej się edukować po skończeniu szkoły średniej. Spośród nich połowa zamierza uzyskać wykształcenie magisterskie, a 1/3 chce skończyć studia licencjackie. Uczniowie uzyskują wsparcie od swoich rówieśników oraz rodziców, nie uzyskują go od nauczycieli. O kryzysie szkoły świadczy nie tylko brak wsparcia uczniów przez szkołę, ale też masowo brane przez uczniów korepetycje. Aż ¾ z nich bierze korepetycje. Robi to ze względu na złe funkcjonowanie szkoły oraz złą pracę nauczycieli. Młodzież dąży do założenia rodziny, kariery i osiągnięcia wysokiego stanowiska zapewniającego odpowiedni poziom życia. Badani w większości obawiają się egzaminu maturalnego oraz jego konsekwencji tj. niedostania się na wybrane studia. Innym poważnym lękiem jest lęk przed samotnością. Kondycja psychiczna badanych maturzystów nie jest dobra. Mimo, że ¾ jest zadowolona ze swojego życia, to zaburzenia depresyjne mierzone skalą WHO-5 ma 78%, depresję mierzoną skalą CES-D od 34%-do 54%. Średni i wysoki poziom stresu (odpowiednio 81% i 13%). Tylko 44% uznało, iż ma prawidłową masę ciała, a 16% jest aktywna fizycznie według standardów skali VPE. Młodzież spędza przeciętnie w dni nauki około 6 godz. w internecie, a w dni wolne 7,5 godz. ¾ uczniów miało średni poziom uzależnienia od internetu na skali TPUI 22. Zaś 17% miało wysoki poziom uzależnienia. Największą sympatią maturzyści darzą Włochów i Amerykanów. Największy dystans przejawiają wobec Rosjan, Białorusinów oraz Ukraińców. Ponad połowa respondentów ma negatywny stosunek do uchodźców wojennych z Ukrainy. Co piąty maturzysta byłby skłonny wstąpić do wojska i walczyć w obranie ojczyzny z wrogim najeźdźcom.
Item
Spawanie formatek o zmiennych parametrach mechanicznych
(2024-05-17) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk. Piotr; Polmotors sp. z o.o. Dział Badań i Rozwoju
W pracy przedstawiono wyniki testów laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, z dwóch gatunków stali do tłoczenia na gorąco. Zaprojektowano i wykonano specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek. Przeprowadzono próby technologiczne laserowego spawania formatek o grubości 2 mm z dwóch rodzajów stali Usibor 1500 i Usibor 2000 z różnymi parametrami. Z zespawanych formatek wycięto płaskie próbki do badań wytrzymałościowych. Wykonano badania uzyskanej mikrostruktury oraz badania twardości. Sformułowano wnioski.
Item
Tłoczenie na gorąco słupka B o zmiennych parametrach mechanicznych
(2024-05-15) Wróbel, Ireneusz; Danielczyk, Piotr; Polmotors Sp. z oo
W artykule przedstawiono proces tłoczenia na gorąco słupka B samochodu osobowego z dwóch formatek spawanych laserowo z dodatkową nakładką. Dodatkowo opisano badania dotyczące laserowego spawania płaskich formatek o jednakowej grubości, wykonanych z dwóch różnych gatunków stali stosowanych do tłoczenia na gorąco. Przedstawiono opracowane w ramach projektu badawczego specjalne oprzyrządowanie do spawania formatek, na którym przetestowano proces laserowego spawania formatek o grubości 2 mm wykonanych z dwóch typów stali: Usibor 1500 i Usibor 2000, wykorzystując różne parametry spawania. Zaprezentowano wyniki komputerowej symulacji tłoczenia przeprowadzonej przy użyciu pakietu Autoform a także opisano konstrukcję tłocznika. Wykonano próbną serię 300 wytłoczek. Przeprowadzono badania podstawowych właściwości mechanicznych, takich jak granica plastyczności (Rp0.2), granica wytrzymałości (Rm) oraz twardość HV.
Item
Semiprezydencjalizm jako ustrój polityczno-prawny i jego główne odmiany we współczesnym świecie
(Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2024) Czachor, Rafał; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Item
Badania z zakresu geografii osadnictwa i ludności, geografii społecznej oraz geografii wsi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1989–2022
(Wydawnictwo Naukowe PTG, 2024-05-09) Śleszyński, Przemysław; Instutut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN