OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22492 archived items

Recent Submissions

Item
Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena roli środków inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, 2024-05-22) Kosior, Katarzyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
The article examines the role of the Rural Development Programme (RDP) 2014–2020 investment funds in shaping the capabilities of the Polish agri-food processing industry to enhance its competitive advantages under new conditions dictated by the necessity of transitioning towards more sustainable production systems. The research is based on data from 783 agri-food processing enterprises that benefited from the 2014–2020 RDP support. The scope and directions of support offered during the previous programming period, public funding allocated to enterprises within individual sectors, strategies and investment priorities of the entities covered by the support, as well as the planned and achieved results across crucial areas have been scrutinised. The findings indicate that the RDP funds were effective in enhancing short-term competitiveness, primarily through modernising equipment and updating machine parks, which in turn expanded production potential. However, the role of these funds in facilitating the transition from traditional competitive strategies to more sustainable and innovative approaches was not as profound as required. Insufficient efforts were directed towards building a robust foundation to address growing climate, environmental, and socio-economic challenges, which is crucial for developing new competitive edges. Furthermore, in the group of enterprises studied, no material actions or investments were identified that would prepare companies for bolstering competitiveness through digital transformation. This suggests a pressing need for revisions in public support programmes designed for the agri-food sector enterprises in Poland.
Item
Konkurencyjność sektora żywnościowego Polski na rynkach zagranicznych w latach 2018–2022
(Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, 2024-05-22) Szczepaniak, Iwona; Juchniewicz, Małgorzata; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
The research on competitiveness, derived from the theory of international exchange, is becoming increasingly important under the current conditions of internationalisation, integration and globalisation processes. Competitiveness, therefore, is understood as the ability to cope with international competition, manifesting itself by the acceptance of a country’s products by customers on foreign markets. Thus, it is defined as a country’s ability to maintain or increase market shares. A similar approach can also be used while analysing the food sector competitiveness. The aim of the article is to assess the competitiveness of the Polish food sector on foreign markets in a dynamic approach, i.e., in the years 2018–2022. The changes in the basic trade flows, i.e., goods export, import and trade balance, as well as their geographical structure, together with the external conditions affecting the Polish food trade are discussed in the article. The study also contains an assessment of the Polish food sector competitiveness on the world market, carried out on the basis of two competitiveness indicators, i.e., the index of revealed comparative advantages in exports according to B. Balassa (RCA) and the Lafay export-import relations index (LFI). Both indicators testify to the inter-industry specialisation in trade by a given group of products. The comparative advantages and specialisation level of the production and export of the analysed products are expressed, among others, by the growing trade surplus of the products under research. The analysis was carried out on the level of HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) codes. The statistical data, analysed in the article, were taken from the World Integrated Trade Solutions (WITS-Comtrade) database and Statistics Poland, as well as the literature sources on the subject. The perspectives for the successful development of the food products trade, while maintaining Poland’s competitiveness in the said sector under the changing external conditions, were presented in the final part of the text.
Item
Lwowskie korzenie lubelskiej geografii
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2015) Harasimiuk, Krystyna; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Katedra Geografii Ogólnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstała w dniu 11 kwietnia 1945 roku. Na kierownika i organizatora powołano prof. dr. Adama Malickiego, który był absolwentem Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W początkowym okresie zgromadził on wokół siebie geografów, głównie wywodzących się z romerowskiej, lwowskiej szkoły geograficznej. W procesie tworzenia ośrodka punktem odniesienia były doświadczenia wyniesione ze Lwowa. Lwowska szkoła geograficzna i kartograficzna, której niekwestionowaną ikoną był prof. Eugeniusz Romer, odegrała dużą rolę w rozwoju geografii polskiej w okresie międzywojennym. Tradycje geografii lwowskiej sięgają jeszcze okresu zaborów, kiedy na Uniwersytecie Franciszkańskim w 1883 roku powołana została druga na ziemiach dawnej Polski Katedra Geografii. Jej kierownictwo objął prof. Antoni Rehman. Wykształceni w Instytucie Geograficznym we Lwowie geografowie, którzy byli współtwórcami lubelskiego ośrodka geograficznego, to: Adam Malicki, Elżbieta Duszyńska, Aniela Chałubińska, Włodzimierz Zinkiewicz, Alfred Jahn, Franciszek Uhorczak, Michał Janiszewski oraz Jan Ernst. Bazę dydaktyczną i naukową należało zorganizować od podstaw. W procesie dydaktycznym dużą rolę odgrywały ćwiczenia geograficzne i zajęcia terenowe. Szeroko zakrojony program badawczy koncentrował się na Lubelszczyźnie. Region ten był bardzo słabo rozpoznany pod względem przyrodniczym. Efektem wieloletnich badań terenowych stała się opracowana przez Alfreda Jahna monografia pt.: Wyżyna Lubelska (rzeźba i czwartorzęd). Ważne miejsce zajmowały też badania pokryw lessowych i zjawisk krasowych. Inne kierunki podejmowanej w Lublinie pracy naukowej to: klimatologia, geografia ekonomiczna, kartografia i dydaktyka geografii. W Lublinie pod kierunkiem prof. Uhorczaka powstała koncepcja opracowania Mapy Użytkowania Ziemi dla całej Polski. Do ostatnich związków geografii lubelskiej z tradycją lwowską należy zaliczyć badania polarne. Zainicjował je lwowianin, prof. Alfred Jahn. Pasja naukowa i entuzjazm działania niewielkiej grupy ludzi wywodzących z lwowskiej szkoły geograficznej otworzyła perspektywy dynamicznego rozwoju uniwersyteckiej geografii lubelskiej.
Item
Współczesne oblicze kartografii przeznaczonej do powszechnego użytku
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2015) Ciołkosz, Andrzej; Instytut Geodezji i Kartografii
Zmiany polityczne oraz rozwój technologiczny wywarły znaczące piętno na kartografii. W artykule przedstawiono problematykę pozycjonowania obiektów, zmiany stosowanych w Polsce układów odwzorowawczych i ich dostosowanie do układów europejskich, nowe źródła pozyskiwania danych i nowe produkty kartograficzne, zmiany technologiczne w zakresie opracowania i publikowania map, a wreszcie problematykę tajności opracowań kartograficznych oraz dostępność map wydawanych w wersji papierowej i cyfrowej. Wspomniano również o ograniczeniach wielu nowych produktów kartograficznych pojawiających się na rynku.
Item
Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów?
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2015) Degórski, Marek; Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk
Celem artykułu jest próba krytycznego spojrzenia na zakres kompetencji badań geograficznych wynikających z ich podstaw merytorycznych w kontekście szeroko rozumianych badań dotyczących funkcjonowania oraz struktury przestrzeni geograficznej, jak i wzajemnych interakcyjnych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami megasystemu środowiska geograficznego, zarówno w jego części przyrodniczej, jak i społeczno-gospodarczej. Podjęta zostanie również próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy istnieją granice kompetencyjne dla geografów w kontekście badań środowiska i jakie mogą być przyczyny ich występowania w czasie zmieniających się paradygmatów badawczych.