OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
O pojęciu wolności gospodarczej w ekonomii i w naukach prawnych
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Reszczyński, Jarosław; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
„Wolność gospodarcza” jest terminem, który często pojawia się w publikacjach oceniających wpływ czynników doktrynalnych, politycznych i ustrojowych na gospodarkę poszczególnych państw. W praktyce służy porównaniu, w jakim zakresie i stopniu władza publiczna oddziałuje w nich bezpośrednio lub pośrednio na procesy gospodarcze. Stan faktyczny zostaje skonfrontowany z modelem wolnego rynku, w którym nie ma władczych działań, regulujących nie tylko funkcjonowanie gospodarki, ale nawet otoczenia społecznego, które wpływa na decyzje przedsiębiorców. Termin jest w języku znakiem pojęcia. Wskazuje konstrukcję myślową, w której skupia się abstrakcyjnie ujęta istota oznaczonych nim zjawisk albo idei. W publikacjach posługujących się terminem „wolność gospodarcza” z reguły nie definiuje się treści tego pojęcia. Brak także refleksji metodologicznej nad modalnością jego stosowania. Jest ona jednak potrzebna, gdyż „wolność gospodarcza” występuje w języku kilku dziedzin wiedzy, posługujących się zróżnicowanymi instrumentami opisu rzeczywistości. Ma to istotny wpływ na rozumienie, a zwłaszcza na kreację rzeczywistości gospodarczej przez władze publiczne. Samo pojęcie „wolność gospodarcza” zrodziło się i ustaliło swój zakres w XVIII i XIX wieku jako postulat polityczny oraz doktrynalny ruchów liberalnych. Jego treść była przedmiotem szczegółowej analizy wedle kryteriów ekonomicznych pod koniec XX wieku, gdy nurt neoliberalny znalazł w nim podstawę porównań i ocen wolności w skali globalnej. Wolność gospodarcza stała się jednak również elementem prawnego porządku normatywnego. Na skutek realizacji liberalnych żądań ustrojowych jest dziś chronionym dobrem prawnym traktowanym jako naturalne prawo człowieka. W prawie aparatura pojęciowa odgrywa znacznie większą rolę niż w ekonomii. Stosowanie przepisów dokonuje się w rozumowaniu dedukcyjnym, opartym na zestawieniu pojęć ogólnych i stanów faktycznych. Jeśli brak precyzyjnego pojęcia tego, co należy chronić, nie można w systemie prawnym ustanowić gwarancji prawnych ochrony. Wolność gospodarcza wymaga tymczasem ochrony, co wynika z ocen ekonomistów, niezależnie od opinii w kwestii zakresu ochrony. Analiza zawarta w prezentowanej publikacji prowadzi do wniosku, że uformowane w XVIII i XIX wieku fundamenty doktryny liberalnej wyznaczają nadal podstawy rozumienia wolności gospodarczej w naukach ekonomicznych i naukach prawnych – z jedną różnicą. W naukach ekonomicznych inspiracje neoliberalne doprowadziły do ustalenia kilkudziesięciu składników, które łącznie definiują obecnie treść tego pojęcia. W ekonomii sformułowano złożone i wieloczynnikowe pojęcie, które musi stanowić punkt odniesienia dla innych nauk. Tymczasem nauce prawa oraz prawodawcom i sądom wyniki ustaleń ekonomistów nie są znane. Stosowana przez prawników terminologia jest zmienna i nie ulega wątpliwości, że w prawie brak całościowego pojęcia „wolność gospodarca”. Wskazuje się w nim tylko niektóre jej aspekty i ustala cząstkowe zakresy ochrony. Nie jest ona zresztą ani pełna, ani konsekwentna. Niezależnie od tego, w jaki sposób należy w przyszłości formułować przepisy gwarantujące wolność gospodarczą w jej ekonomicznym rozumieniu, pierwszym postulatem, który wynika z przedstawionej analizy, jest przeniesienie wiedzy ekonomicznej w tym zakresie na grunt nauk prawnych.
Item
Marketing relacji w zarządzaniu miastem
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2017) Oleksy-Gębczyk, Aneta; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji marketingu relacji w kontekście zarządzania miastem. Autorka wskazuje na szczególną rolę kształtowania długoterminowych relacji władz z poszczególnymi grupami interesariuszy w tworzeniu przewagi konkurencyjnej współczesnych miast. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że zastosowanie narzędzi marketingu relacji w zarządzaniu miastem, mające na celu uzyskanie lojalności mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy, przyniesie długofalowe korzyści każdej z zaangażowanych stron.
Item
Księgowe ujęcie dotacji unijnych w aspekcie prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2017) Zwolenik, Agnieszka; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania dotacjami unijnymi. Dotacje stanowią jedną z form pomocy publicznej. Otrzymanie środków z Unii Europejskiej wiąże się ze stosowaniem odpowiednich metod ewidencji księgowej i prezentacji dotacji sprawozdaniu finansowym. Metody te regulowane są głównie przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).
Item
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2015
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2017) Drobny, Paweł; Drobny, Stanisław; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Chociaż w gospodarce rynkowej proces konkurencji jest czymś naturalnym, jednak liczne są zagrożenia dla jego funkcjonowania i rozwoju. Najczęściej są one wynikiem działań przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć konkurencję, aby zwiększyć swoje zyski. Drugim istotnym zagrożeniem jest antykonkurencyjna interwencja władz publicznych. Dążąc do realizacji swoich celów, mogą wprowadzać antykonkurencyjne rozwiązania prawne lub organizacyjne oraz zakłócać proces konkurencji, udzielając pomocy publicznej. Istnieje więc potrzeba prawnej ochrony konkurencji, prowadzonej przez organ antymonopolowy. W przypadku pomocy publicznej chodzi o weryfikację jej dopuszczalności w kontekście jej wpływu na proces konkurencji. Pomoc publiczna nie jest i nie powinna być całkowicie zakazana. Przynosi ona bowiem korzyści szczególnie wtedy, gdy wspiera rozwiązania, które przyczyniają się do dalszego i szybszego rozwoju gospodarki, tj. gdy wspiera postęp techniczny i innowacyjność. Celem pracy jest zaprezentowanie podstawowych mechanizmów udzielania pomocy publicznej, opisanie jej głównych rodzajów i funkcji, jakie spełnia w gospodarce rynkowej, a także przedstawienia trendów w kształtowaniu się wielkości, form i przeznaczenia pomocy dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2015.
Item
Postawy przedsiębiorcze w Europie
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2017) Rogowski, Robert; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
W artykule przedstawione zostały wyniki badań dotyczące postaw mieszkańców wybranych krajów Europy wobec przedsiębiorczości. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano dane uzyskane w ramach ogólnoświatowego badania przedsiębiorczości The Global Entrepreneurship Monitor. Zakres czasowy badań obejmuje okres od 2010 do 2016 roku. Podstawowe problemy badawcze dotyczą dostrzegania szans na uruchomienie działalności gospodarczej, samooceny badanych pod względem własnych możliwości, lęków powstrzymujących przez rozpoczęciem działalności gospodarczej, udziału młodych ludzi jako przedsiębiorców oraz postrzegania pozycji społecznej przedsiębiorcy przez społeczeństwo.