OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Kaczmarczyk, Rafał; Zakład Prawa Wyznaniowego, Instytut Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań między ubóstwem i niskim stopniem rozwoju danego obszaru a występowaniem określonych chorób narządu wzroku i ich skutków w postaci ślepoty, w szczególności tej, której można było uniknąć, u chorych z tego obszaru. Artykuł koncentruje się na sytuacji na kontynencie afrykańskim. Omówione zostają etiologia i epidemiologia takich schorzeń jak jaglica, onchocerkoza, ślepota wieku dziecięcego czy zaćma, ale także innych chorób, mogących dawać objawy oczne – gruźlica i trąd. Obok tego zostają wskazane sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób, wokół których ogniskują się wysiłki służby zdrowia, przez które należy głównie rozumieć międzynarodowe programy zwalczania określonych chorób i działalność organizacji pozarządowych. Prezentując kluczowe dane, artykuł wykazuje, iż występowanie niektórych chorób i skutkowanie przez nie ślepoty są warunkowane przez istnienie ubóstwa na obszarze ich występowania, a ubóstwo owo jest między innymi spowodowane skutkami występowania tychże chorób i ich skutków.
Item
Epidemiologia wybranych chorób występujących w różnych strefach klimatycznych tropiku
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Olejniczak, Dominik; Madej, Martyna; Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, sekcja Promocja Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
W dobie swobodnej migracji ludności, także w obrębie różnych stref klimatycznych, znacznie wzrasta ryzyko zawleczenia chorób tropikalnych do krajów i na obszary, na których te nie występują. W związku z tym zagrożeniem, szczególnie wśród osób podróżujących do rejonów zagrożonych, konieczne jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad postępowania w profilaktyce I-rzędowej. Obok szczepień ochronnych kluczową rolę stanowi tu edukacja zdrowotna. Powinna ona obejmować przede wszystkim drogi szerzenia się wybranych chorób, a także umiejętność interpretowania podstawowych objawów. Konieczne jest też oddziaływanie w rejonach występowania chorób, nakierowane szczególnie na poprawę warunków sanitarnych, ale także na edukowanie społeczności lokalnych.
Item
Symbolika geograficzna herbów wybranych miast świata
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Wrona, Jerzy; Zakład Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
W artykule przedstawiono przykłady ciekawszych od strony geograficznej herbów miast świata. Skrótowo omówiono historię herbów miejskich i podstawowe reguły heraldyczne. Ze względu na podstawowe treści herby podzielono na 5 grup: architektoniczne, o motywach religijnych, własnościowe, mówiące i alegoryczne. Najbardziej interesujące dla geografa są te dwie ostatnie. Do nazwy miasta nawiązują herby mówiące (np. Berno, Jablonec nad Nysą, Lyon). Herby alegoryczne symbolicznie charakteryzują położenie miasta (Budapeszt, Sankt Petersburg), jego środowisko geograficzne (Murmańsk, Norylsk), podstawowe cechy gospodarcze miasta i okolicy (Darlington, Kiruna, Leeds, Workuta).
Item
El Palmeral – (długie) trwanie nadrzecznej oazy
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Mietkiewska-Brynda, Joanna; Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Gaj palmowy w Elche (hiszp. Palmeral de Elche) nie ma sobie równych w Europie. Jego historia, sięgająca podboju Półwyspu Iberyjskiego przez Maurów (muzułmanów), wpisuje się w koncepcję „długiego trwania” Fernanda Braudela. Są to również dzieje przekształcania środowiska przyrodniczego przez człowieka, tworzenia krajobrazu kulturowego. Wyraża on kulturę materialną i niematerialną zmieniających się społeczności ludzkich, aż do czasów nam współczesnych. Dziś, kiedy coraz lepiej rozumiemy potrzebę ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego ludzkości, Palmeral de Elche nabrał szczególnego znaczenia.
Item
Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012)
(Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014) Śleszyński, Przemysław; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
W artykule przedstawiono analizę zmian w dostępności drogowej w latach 2004-2012, wynikającą z inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Porównano czasy przejazdu samochodem osobowym według modelu prędkości ruchu uwzględniającego parametry technicznofunkcjonalne dróg, w tym podział na drogi szybkiego ruchu. Analizowano to dla macierzy 18 miast wojewódzkich oraz w relacjach wszystkich gmin w Polsce z Warszawą. Obliczono też zmiany zasięgu izochrony jednogodzinnej oraz oszacowano potencjalne oszczędności czasowe dla użytkowników dróg według gmin. Wyniki analiz wykazują duże zróżnicowanie oddziaływania inwestycji, w tym bardzo słabą poprawę dostępności dla wschodniej części Polski. Artykuł bazuje na opracowaniu wykonanym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Komornicki i in. 2013).