OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie przedsiębiorstw powiatu nowosądeckiego
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2022) Zwolenik, Agnieszka; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Niniejszy artykuł poświęcony został roli administracji publicznej w dobie pandemii. Autorka podjęła próbę analizy oceny działań państwa, zmierzających do niwelowania skutków COVID-19.
Item
Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność w wydarzeniach kulturalnych
(Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 2023) Kosińska, Martyna; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pandemia COVID-19 zmieniła warunki funkcjonowania gospodarki i człowieka, w tym też sektora kultury. Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu pandemii COVID-19 na aktywność w wydarzeniach kulturalnych. Obok celu głównego, zamierzano sprawdzić, czy zmiany w aktywności dotknęły w podobnym stopniu różnych form uczestnictwa w kulturze, a także czy nastąpiła istotna zmiana częstotliwości aktywności kulturalnej w grupie aktywnych użytkowników kultury. Oprócz tego celem była również ocena tego, jak respondenci odnosili się do zmian, które dotknęły kultury i ich samych w czasie pandemii. Do badania wykorzystane zostały dane zebrane z badania ankietowego, przeprowadzonego w marcu i kwietniu 2022 roku, a zatem w rok po wystąpieniu pandemii COVID-19. Zrealizowano je wśród uczestników wiodącego portalu społecznościowego.
Item
W poszukiwaniu modelu wczesnoszkolnej edukacji zdalnej w dobie pandemii. Z doświadczeń nauczycieli
(Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022) Jabłonowska, Małgorzata; Wiśniewska, Justyna; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Kształcenie zdalne w czasie pandemii COVID-19 stało się koniecznością, do której nie byli przygotowani ani nauczyciele, ani pozostali uczestnicy tego procesu. W nowych realiach tradycyjna dydaktyka okazała się nieskuteczna. Konieczna była zmiana modelu kształcenia z „dydaktyki przekazu i sprawdzania” na „dydaktykę relacji”. Doświadczenia praktyków próbujących w sposób innowacyjny podejmować kształcenie małych uczniów z wykorzystaniem Internetu są przedmiotem badań zaprezentowanych w opracowaniu. Wywiady z sześcioma nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej wskazują na pewne znaczące składniki, które konstruują nowy model pracy zdalnej skierowanej do najmłodszej grupy wiekowej uczniów. Podstawą tego modelu są relacje między nauczycielem a uczniami i ich rodzinami oraz relacje w grupie rówieśniczej. Nad nimi nadbudowana jest współpraca i budowanie wewnętrznej siły uczestników, a na szczycie znajduje się dydaktyka zdalna. Edukacja zdalna małych dzieci w wypowiedziach badanych zakłada ustalenie celów i zasad, docenianie i motywowanie, uczenie się wspólne i na błędach oraz włączanie w ten proces całego środowiska wychowawczego. Skonstruowany przez nauczycielki obraz edukacji zdalnej małych uczniów wskazuje, że w sytuacjach kryzysowych jest ona możliwa, ale wymaga uważności i dobrej komunikacji oraz troski o dobrostan fizyczny i psychiczny uczestników tego procesu.
Item
China-United States trade in the long term. Implications for the world economy
(WSB in Poznań University Press, 2022-12-31) Starzyk, Kazimierz; WSB University in Poznań
The aim of this chapter is to present the historical paths and determinants of the development of China (P.R.C.)-United States (U.S.) trade against the background of their bilateral relations. The essay discusses the origins and consequences of China’s opening up and then moves forward to consider the evolution of its trade relations with the U.S.. This encompasses China’s accession to the WTO, implications of the 2007/8+ global financial crisis for these relations, as well as the global impact of the COVID-19 pandemic. This discussion is accompanied by an analysis of the political environment that led to the opening of China’s economic relations with the U.S. in 1978, including earlier political contacts and negotiations. Evolution of the China-U.S. trade balance, the growing P.R.C. export surplus as well as P.R.C. and U.S. trade policies are then considered as the source of increasing global current account imbalances and, consequently, the trade war between these two countries. The 2019–2021 sub-period has also been scrutinised to highlight the global economic effects of COVID-19 and its impact on international trade as well as P.R.C.-U.S. bilateral economic relations. The discussion in this essay is presented within a framework of the four following interrelated issues: the process of the opening up of the Chinese economy and the role of America, sources of international payment disequilibrium, the China-U.S. trade war, and the impact of COVID-19 on international and U.S.-China trade. It concludes with the key role of multilateral cooperation as a crucial factor to fight growing protectionism in international trade
Item
The Impact of Covid-19 on selected Hungarian industries – close observation
(WSB in Poznań University Press, 2022-12-31) Nxumalo, Brenda; Msomi, Wiseman; Mabeba, Mahlatse; Corvinus University of Budapest, Hungary
On 11 March 2020 the World Health Organization declared COVID-19 as a pandemic. Countries around the world adopted risk-mitigating measures such as lockdown, quarantine, and curfew. Lockdown is an uncommon risk-mitigating measure applied to prevent the spread of the pandemic. There have been diverse views on its effects on the economy. However, it is indisputable that the COVID-19 pandemic imposed an additional burden on industries in the economies of individual countries. The main aim of the study was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on selected industries in Hungary. Regression discontinuity design (RDD) was applied to determine the partial impact of the COVID-19 pandemic on selected industries and investigate the effects of COVID-19 around its thresholds at a significant time and stage of the pandemic. The study revealed that COVID-19 negatively affected at least the industrial production of motor vehicles and non-durable goods. The industrial production of durable goods, raw steel, as well as total manufacturing were resilient to the COVID-19 pandemic.