OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22492 archived items

Recent Submissions

Item
Polonistyka światowa: archiwa i współczesność, tom 3: Glottodydaktyka i językoznawstwo
(Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2023-12-31) praca, zbiorowa; Dąbrowska, Anna; Jura, Marcin; Uniwersytet Wrocławski
Trzeci tom zawierający materiały konferencyjne z VII Światowego Kongresu Polonistów.
Item
Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio
(Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, 2017) Orbik, Zbigniew; Silesian University of Technology
Celem niniejszego tekstu jest próba zrozumienia, głównie na podstawie myśli zawartych w encyklice Fides et ratio (Wiara i rozum) wzajemnego sto-sunku wiary i rozumu w ujęciu Jana Pawła II. Jest to najprawdopodobniej „najbardziej filozoficzna” z encyklik Papieża Polaka. Dla filozofa jest ona inte-resująca głównie z tego powodu (nie jest to jednak powód jedyny!), że próbuje łączyć dwa pojęcia, które w tradycji filozoficznej, przynajmniej nowożytnej, zwykle były ze sobą konfrontowane. Zanim jednak poczynimy pewne uwagi nad treścią wspomnianego dzieła w interesującym nas temacie dokonajmy krótkiej analizy jego kluczowych terminów: wiary i rozumu.
Item
Basic Ethical Problems Related to the Development of Artificial Intelligence as a Management Tool
(Silesian University of Technology, 2023) Orbik, Zbigniew; Pliszka, Bogdan; Silesian University of Technology
The article presents the issue of artificial intelligence as a technological project that is becoming an increasingly important tool used in a manager's work. The use of AI is also an effective means of improving business operations. However, this raises a number of ethical problems and they are the main subject of the analyzes undertaken in this article.
Item
Czy prawo nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji?
(SBP, 2023) Iwasiński, Łukasz; Uniwersytet Warszawski
Dyskusja nad prawną regulacją sztucznej inteligencji toczy się od lat, ale jej postęp i rezultaty nie są satysfakcjonujące. Temat ten nabrał szczególnej pilności w ostatnim czasie, w którym obserwujemy gwałtowny rozwój uczenia maszynowego i związanych z nim technologii, jak generatywna sztuczna inteligencja, której emblematycznym przykładem stał się chat GPT. W artykule usiłuję wskazać kierunki, w jakich zmierzają legislacyjne pomysły dotyczące sztucznej inteligencji – przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej, bo jest ona, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, w awangardzie i często wyznacza trendy dla regulacji przyjmowanych w innych częściach świata. Prezentuję projektowane przepisy i analizuję kilka obszarów problemowych (kwestia przejrzystości i rozliczalności systemów sztucznej inteligencji, odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez takie systemy oraz własności intelektualnej wytworów sztucznej inteligencji). Obowiązujące obecnie regulacje nie dają odpowiedzi na wiele istotnych, z prawnego punktu widzenia, pytań, a proponowane regulacje także budzą mnóstwo kontrowersji i wątpliwości.
Item
Marketing organizacji non profit
(Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023) Ciszewska-Pawłowska, Wanda; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu