OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Statistical methods for the assessment of students' knowledge as illustrated by the Introduction to Internal Medicine exam
(Gdański Uniwersytet Medyczny, 2019) Stefański, Adrian Ireneusz; Bladowska, Natalia; Więczkowska, Aleksadra; Wojtyniak, Bogdan; Ignaszewska-Wyrzykowska, Agata; Jasiel-Wojculewicz, Hanna; Jendrzejewski, Jarosław; Rutkowski, Marcin; Zdrojewski, Tomasz; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Gdańska; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Background We wanted to develop substantial and statistical methodology for complex assessment of quality of teaching internal medicine in medical university. Our aim was also to check connection between the results obtained during the midterm and final exam. Materials and methods We have compared the results obtained by Polish (n=235) and English Divisions (n=81) students achieved during the midterm exam and multiple-choice final exam. The mean scores were calculated with t-Student test. For further evaluation Wilcoxon tests were used with the Bonferroni correction, The Stuart-Maxwell test was carried out to verify the hypothesis about correlations be- tween results in the midterm and final exam. Results The mean midterm exam score was 84.4% in PD and 72.6% in ED (p <0.0001) and mean final exam score was respectively 72.3% and 55.6% (p <0.0001). Good result of the final exam was obtained by 62% of students who passed well the midterm exam. Conclusions It is crucial to use appropriate tools to grade the quality of tutorship. To evaluate that one should use advance statistical tests. The fact that ED students achieve less points on the exams might have few reasons like a language barrier. Obtaining a good result during midterm exam does not guarantee passing the final exam.
Item
Dlaczego subwencje nie są rozwojowe? Próba identyfikacji przyczyn braku wpływu subwencji na wydatki inwestycyjne
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014) Sekuła, Alicja; Basińska, Beata A.; Politechnika Gdańska
Artykuł skupia się na poszukiwaniu przyczyn braku zależności między wpływami z tytułu subwencji ogólnej a wydatkami inwestycyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie wyników badań statystycznych oraz porównania wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej oraz jej całkowitej wielkości w stosunku do wydatków oświatowych jako najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie przyjęto wysokość tych ostatnich, które nierzadko przekraczają wpływy z całej subwencji ogólnej.
Item
Analiza dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w gminach województwa pomorskiego
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014) Sekuła, Alicja; Politechnika Gdańska
Artykuł poświęcony jest analizie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Badanie zawężono do szczebla gminnego województwa pomorskiego i lat 2009-2012. Część teoretyczna poświęcona jest charakterystyce dochodów gmin, głównie dochodów własnych. Tam również przeprowadzono dyskusję dotyczącą przesłanek i przyczyn przyporządkowania wpływów z PIT do dochodów własnych oraz przedstawiono wady takiego rozwiązania. W części analitycznej zbadano wielkość wpływów z PIT per capita, ich udziały w dochodach własnych i dochodach ogółem oraz porównano z wpływami z podatku od nieruchomości. W konkluzji stwierdzono, że dochody z PIT mają największe znaczenie w gminach miejskich oraz graniczących z aglomeracjami. W tych jednostkach silniej odczuwane są zmiany we wpływach z PIT spowodowane zmianami w koniunkturze gospodarczej. W innych, w których dochody te nie są tak istotnym źródłem, np. w gminach wiejskich, fluktuacje we wpływach z PIT na skutek zmian koniunktury są niemal zupełnie niezauważalne.
Item
Inteligentne systemy produkcyjne. Ewolucja i problemy organizacji projektów informatycznych
(Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010) Zawadzka, Ludmiła; Badurek, Jarosław; Łopatowska, Jolanta; Politechnika Gdańska
Niniejsza praca dotyczy systematyzacji faz rozwoju ISP w oparciu o zintegrowane rozumienie inteligencji organizacji, efektywnie łączącej naturalną inteligencję człowieka z jego otoczeniem wytwórczym. Przeprowadzo przy tym analizę metod planowania i sterowania produkcją, z uwzględnieniem zmiennych czynników o charakterze organizacyjnym i technicznym. Jednocześnie wyspecyfikowano przyczyny kryzysowych zjawisk w sferze IT, np.niewystarczające rozpoznanie fenomenu informacji, niestosowanie modeli referencyjnych czy niedocenianie pozatechnicznych aspektów przedsięwzięć optymalizacji IT.
Item
Między wspólnotą a biznesem - system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym – studia przypadku
(TNOiK, 2016) Starnawska, Marzena; Politechnika Gdańska
Teoria na temat ładu korporacyjnego zdążyła się już intensywnie rozwinąć w wielu dyscyplinach, lecz w przypadku przedsiębiorstw społecznych istnieje duża luka badawcza. Celem artykułu jest rozpoznanie istotnych elementów systemu rządzenia governance w przedsiębiorstwach społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych oraz identyfikacja wewnętrznych charakterystyk tego systemu. W oparciu o opisową i eksploracyjną analizę przypadku siedmiu spółdzielni w Polsce, autorka proponuje trzy modele systemu rządzenia: „mała demokratyczna wspólnota”, „biznes dający zatrudnienie” oraz „zintegrowany-przypominający rodzinę”.