OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Czy prawo nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji?
(SBP, 2023) Iwasiński, Łukasz; Uniwersytet Warszawski
Dyskusja nad prawną regulacją sztucznej inteligencji toczy się od lat, ale jej postęp i rezultaty nie są satysfakcjonujące. Temat ten nabrał szczególnej pilności w ostatnim czasie, w którym obserwujemy gwałtowny rozwój uczenia maszynowego i związanych z nim technologii, jak generatywna sztuczna inteligencja, której emblematycznym przykładem stał się chat GPT. W artykule usiłuję wskazać kierunki, w jakich zmierzają legislacyjne pomysły dotyczące sztucznej inteligencji – przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej, bo jest ona, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, w awangardzie i często wyznacza trendy dla regulacji przyjmowanych w innych częściach świata. Prezentuję projektowane przepisy i analizuję kilka obszarów problemowych (kwestia przejrzystości i rozliczalności systemów sztucznej inteligencji, odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez takie systemy oraz własności intelektualnej wytworów sztucznej inteligencji). Obowiązujące obecnie regulacje nie dają odpowiedzi na wiele istotnych, z prawnego punktu widzenia, pytań, a proponowane regulacje także budzą mnóstwo kontrowersji i wątpliwości.
Item
Weapons in the Shaft Graves of Mycenae: Aspects of the Relative Chronology of Circle A and B Burials
(Polska Akademia Nauk, 1994) Taracha, Piotr; Uniwersytet Warszawski
In recent times fast progress was made in excavations throughout the Aegean and, what has bearing on our subject, in studies on the so-called “Shaft Grave period" in particularl. Nevertheless, a spectacular concentration of Wealth in the Mycenae Grave Circles still remains a unique phenomenon in the whole Aegean area. The discussion about their cultural and historical implications and the chronological interconnections among graves has been animated ever since by both new finds from other sites and the analyses of the degree of Wealth within burials from Mycenae itself.
Item
Informacja na temat legislacji dotyczącej systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja)
(Wydawnictwo Sejmowe, Biuro Analiz Sejmowych, 2021-09) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk; Biuro Analiz Sejmowych
W opracowaniu przedstawiono informacje na temat legislacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach UE. Omówione przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach implementują dyrektywę NIS w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dyrektywa NIS określa instytucje, które powinny powstać we wszystkich państwach członkowskich; reguluje kwestie współpracy na poziomie europejskim oraz nakłada zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym m.in. obowiązek przyjęcia narodowej strategii bezpieczeństwa sieci i informacji.
Item
Kinship vs the relatedness of vitality in the Buryat-Mongol culture
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Komitet Nauk Etnologicznych PAN ; Polska Akademia Nauk, 2018) Zhanaev, Ayur; Uniwersytet Warszawski
The academic discussion and analysis of kinship is usually confined to several established models, applied nearly universally to various human societies. Those ideas are further framed within discourse of technology and scientific progress, with a number of scholars arguing that kinship cannot serve at best as a concept of shared ‘natural’ background. For this reason, there is a pressing need to explore local ideas of ‘relatedness’ and to apply them as independent analytical categories in conceiving human societies. This paper outlines the ‘relatedness of vitality’ in the Buryat-Mongol culture, which reveals a few important implications for consideration of ideas on human being and social bonds. The works of professor Sławoj Szynkiewicz on kinship and Mongol society in general were one of the major inspirations for this analysis.
Item
Nauka i szkolnictwo wyższe
(Wydawnictwo Sejmowe, 2013) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Nowe wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, generują potrzebę dyskusji o ich celach, modelach, zagrożeniach i perspektywach. Świadomość cywilizacyjnej wagi problemu sprawia, że do powszechnej dyskusji dołączają także autorzy trzeciego w 2013 r. numeru kwartalnika naukowego „Studia BAS” zatytułowanego „Nauka i szkolnictwo wyższe”. Artykuły w nim zebrane nie wyczerpują tytułowej problematyki, jednakże mogą stanowić podłoże i przyczynek do dyskusji nad różnymi zagadnieniami związanymi z przyszłością nauki i szkolnictwa wyższego.