OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises
(The University of Applied Sciences Upper Austria, 2016) Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Firlej, Krzysztof; UEK w Krakowie
As it is clear from the analyzed organizations, management needs to acknowledge potential areas of change in their behavior. To a lesser extent, they should use the power and leader-ship based on authority, which is built over a long period of time. The style of management based on issuing orders should give way to motivation to action. Management should monitor the work of subordinates, inspire them to action and encourage to change. Following towards collaborative decision-making, although it is more expensive and increases the time it takes to make a decision, it liberates the potential of the team. It encourages to submit ideas, helps to identify predispositions, needs and aspirations of workers and recognized their value. Following managers towards transformational leadership encourages the manager to indivi-dualized perception of a subordinate through the prism of his/ her needs and values, meet the needs and expectations of the employee, create the desired attitudes and behavior, in-crease activity, the integration of individual and company objectives .
Item
Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów
(Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2015) Firlej, Krzysztof; Firlej, Krzysztof Adam; ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
W artykule zaprezentowano ocenę potencjału i możliwości innowacyjnych regionów w Polsce. Problematyka innowacyjności regionów została zasygnalizowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, jako determinująca konkurencyjność gospodarki regionalnej. W artykule dokonano diagnozy poziomu innowacyjności województw w Polsce i procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które warunkują ich za-chowania. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w realizacji celów strategicznych i opera-cyjnych przedsiębiorstw, co ma istotne znaczenie w rozwoju regionów. Przeprowadzone ba-dania zostały wykonane na podstawie badania danych źródłowych, analizy i krytyki piśmiennictwa, a jako narzędzie badawcze zastosowane zostały kwestionariusze ankietowe. Stwierdzono, że podejmowane procesy innowacyjne wzmacniają konkurencyjność gospodarki regionalnej i przyczyniają się do pozycjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym, chociaż zjawisko to dotyczy wybranej grupy województw. Jednoznacznie można mówić o przyczynianiu się procesów zachodzących w otoczeniu w pozycjonowaniu przedsiębiorstw spożywczych zarówno na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że: województwo mazowieckie przoduje wśród województw w Polsce zakresie potencjału innowacyjnego, istnieje wysoki stopień zależności pomiędzy po-ziomem innowacyjności gospodarki regionalnej i oddziaływania na jej konkurencyjność, wy-stępuje istotny wpływ procesów gospodarczych i stopień ich oddziaływania na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Słowa kluczowe: innowacyjność, rozwój, regiony, procesy gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstw
Item
Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską
(Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003, 2003) Firlej, Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Przedsiębiorstwa spółdzielcze zmuszone do sprostania konkurencji w warunkach wolnego rynku powinny przyswoić sobie formy współczesnej przedsiębiorczości takie jak: marketing, controlling, menedżerskie kierowanie i umiejętne gromadzenie kapitału. W Polsce w rozwoju ruchu spółdzielczego pomagają takie czynniki ekonomiczne, jak nowoczesna organizacja i zarządzanie, poziom wiedzy kadry kierowniczej, świadomość członków oraz pracowników, które kształtują się już w samych spółdzielniach. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem typu spółdzielczego jest controlling menedżerski. Jego prawidłowe zaprogramowanie i sprawne funkcjonowanie powinno być funkcją wspomagania zarządu, szczególnie w wielozakładowych spółdzielniach. Właściwe zastosowanie wytycznych jego stosowania w przedsiębiorstwach typu spółdzielczego umożliwi im zbliżenie się do poziomu spółdzielni funkcjonujących w Unii Europejskiej.
Item
Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną
(Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004) Firlej, Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Artykuł przedstawia problematykę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, które w swojej działalności mogą i powinny dostrzegać szanse w zakresie wykorzystania informacji otrzymywanej przy pomocy informatycznych rozwiązań. Stało się możliwe w momencie szerokiego dostępu do techniki komputerowej i specjalnie tworzonych programów dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Przykładem takiego działania jest tworzenie systemów informatycznych dla hoteli i sieci gastronomicznych, które ostatnio stały się narzędziami zarządzania informacjami i znacząco przyczyniają się do wspomagania decyzji. Autor artykułu kompleksowo opisuje możliwości praktycznego zastosowania rozwiązań informatycznych w praktyce hotelarsko – gastronomicznej na przykładzie wybranego systemu, a w swej konkluzji stawia tezę, że kompleksowe wyposażenie przedsiębiorstwa w urządzenia i programy informatyczne umożliwia jego sprawne funkcjonowanie oraz zajęcie konkurencyjnej pozycji na rynku tych usług.
Item
Polskie firmy agrobiznesu – czynniki sukcesu w Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie, Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych, 2004) Firlej, Krzysztof; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
The article focuses on success factors that might play a critical role in leading Polish agribusiness companies to a successful outcome on the market in the light of Poland’s full-fledged membership in the EU. The changes in Polish agribusiness firms contributed to the success of the best companies in establishing a strong position on the international market. This is the case of the companies which understood the need for constant restructurization and adaptation to the EU market. Full-fledged memebership in the EU provides Polish ecological farms with the new opportunities of expansion into new markets, which will undoubtedly contribute to growth in their productivity and capital-consuming activities. What seems especially significant and necessary is working out support strategies for Polish companies for years 2007-2013 in order to make use of financial support from the Structural Funds in a full and efficient way.