OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Camino de Santiago – Droga św. Jakuba w Polsce
(Wydawnictwo „Bernardinum”, 2013-12-15) Mróz, Franciszek; Mróz, Łukasz; Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
W ostatnim dwudziestoleciu Droga św. Jakuba przeżywa imponujący rozwój. Obecnie Camino de Santiago jest nie tylko jednym z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych i pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym, ale także najdłuższym oznakowanym szlakiem pątniczym na świecie. Droga św. Jakuba to szlak pod każdym względem wyjątkowy, określany mianem „najpiękniejszej drogi świata”, „głównego traktu Europy”, „drogi życia”, „drogi wiary” oraz „drogi nawrócenia i pokory”. Od niemal dziesięciu lat, również w Polsce obserwuje się stale rosnące zainteresowanie Szlakiem Jakubowym do Composteli. Obecnie Droga św. Jakuba jest najdłuższym, oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym, a zarazem najdłuższym szlakiem tematycznym i kulturowym w Polsce (ryc. 1). Od momentu wytyczenia i oznakowania pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce (Dolnośląska Droga św. Jakuba – otwarta 24 lipca 2005 r.) do chwili obecnej oznakowano 4725 km polskich odcinków Camino de Santiago. Wynik ten robi imponujące wrażenie na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z Drogą św. Jakuba. Polska sieć Camino de Santiago łączy przejścia graniczne Polski: z Litwą (Droga Polska), z Ukrainą (Droga św. Jakuba Via Regia), z Niemcami (Dolnośląska Droga św. Jakuba, Droga św. Jakuba Via Regia, Lubuska Droga św. Jakuba i Pomorska Droga św. Jakuba), z Czechami (Żytawska Droga św. Jakuba i Beskidzka Droga św. Jakuba) oraz z Rosją – Obwodem Kaliningradzkim (Pomorska Droga św. Jakuba).
Item
Droga św. Jakuba – Camino de Santiago – najpiękniejsza droga świata
(2013-12-15) Mróz, Franciszek; Mróz, Łukasz; Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
The Way of St. James (Spanish: El Camino de Santiago, German: Jakobsweg) is one of the most important Christian pilgrimage routes and the first European Cultural Route. Existing for over 1000 years route, in the last two decades -experience a tremendous growth. The Way of St. James is a route in every respect unique, defined as the most beautiful route in the world and the way of life. Currently, the Camino de Santiago runs through nearly the whole Europe and ends in the Cathedral of Santiago de Compostela. According to the tradition, the relics of St. James – the first martyr among the Apostles, are kept here. Exactly on this pilgrimage route – as Johan Wolfgang von Goethe wrote – European consciousness was born.
Item
Popytowe uwarunkowania rozwoju usług rekreacyjnych w Krakowie na przykładzie młodzieży akademickiej
(Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016-12-15) Rettinger, Renata; Mróz, Franciszek; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
The growing importance of recreation as an economic phenomenon raises questions as regards its developmental mechanisms. At present, the market and demand-supply relations are the basic regulators of economic processes. Therefore, this paper is an attempt to determine the factors which are conditions for the size and structure of demand for recreation services among the academic youths in Krakow. The survey was administered among a total of 490 students of full-time and extramural first cycle degree studies at the Pedagogical University in Krakow, the Pontifical University of John Paul II and the Agricultural University. One of the research hypotheses was the verification of the statement that the economic factor lies at the base of the possibilities to participate in recreation. Currently, young people have broad possibilities of active relaxation and recreation and it seems justified to state that only an economic factor may hinder participation in various forms of recreation. Research has shown that the main barriers that restrict student participation in various forms of recreation include the lack of free time (34% of all answers), followed by the financial condition (20.73%) and “lack of eagerness” (16.16%). Almost half of the respondents (46.6%) indicated that they use sports and recreational facilities in Krakow at least once a week while 5.9% do it every day, 24.5% – twice or three times a week, 16.2% once a week. The comparison of research results leads to the conclusion that students have their free time but they spend it on the Internet whereas active relaxation and recreation are less important activities for them.
Item
Sanktuaria Kościoła rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski
(Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016-10-25) Mróz, Franciszek; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 820 ośrodków pielgrzymkowych związanych przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Wśród nich zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne (ponad 550 ośrodków – około 66% ogółu), z których w ponad 220 znajdują się koronowane na prawie papieskim wizerunki Matki Bożej. Pozostałe sanktuaria są związane z kultem Jezusa Chrystusa i Trójcy Świętej (sanktuaria Pańskie – 100 ośrodków) oraz kultem świętych lub błogosławionych (ponad 170 sanktuariów). Sieć pielgrzymkowa w Polsce ulega stałemu powiększeniu – tylko bowiem w latach 2001–2015, zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, erygowano w Polsce (dekretem ordynariuszy miejsca) ponad 230 nowych sanktuariów. W opracowaniu dokonano klasyfikacji i prezentacji wszystkich ośrodków pielgrzymkowych w Polsce uwzględniając zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuariów oraz przedmiot kultu w danym ośrodku. Shrines Roman Catholic Church in the sacred space in Poland Currently, there are more than 820 pilgrimage centres in Poland and they are mainly connected with the Roman Catholic Church. The definite majority of them are Marian shrines (more than 550 centres – 66%) with more than 220 possessing images of the Mother of God crowned according to papal law. Other shrines are related to the cult of Jesus Christ and the Holy Trinity (Lord's shrines – 105 centres) and the cult of saints or blessed figures (more than 170 shrines). The pilgrimage network in Poland is constantly increasing. More than 230 new shrines were founded in the years 2001–2015, in accordance with Cann. 1230 of the Code of Canon Law (by the decree of the site ordinary). The paper introduces the classification and presentation of all pilgrimage centres Roman Catholic Church in Poland, considering the spatial range of the impact of shrines and the object of cult in a given centre.
Item
Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016-10-01) Mróz, Franciszek; Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wśród wielu trendów zachodzących w pielgrzymowaniu i turystyce religijnej w Polsce na początku XXI wieku, na czołowe miejsce wysuwa się renesans pątnictwa średniowiecznymi szlakami pielgrzymkowymi – przede wszystkim Drogą św. Jakuba, a także rosnąca popularność pielgrzymek nowymi szlakami związanymi z kultem świętych i błogosławionych (głównie św. Jakuba Apostoła Starszego, św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Jerzego Popiełuszki) . W ciągu ostatniego dziesięciolecia w Polsce oznakowano 31 odcin-ków Drogi św. Jakuba o długości niemal 6 tys. km (5 996,5 km). W dniu 1 maja 2016 r. polska sieć Camino de Santiago liczyła 5800 km. Szlak Jakubowy jest naj-dłuższym szlakiem pielgrzymkowym, kulturowym i tematycznym w Polsce. Jest to szlak, który łączy obecnie granice Polski z: Rosją (Obwód Kaliningradzki), Litwą, Ukrainą, Słowacją, Czechami i z Niemcami. Na podstawie przeprowadzonych badań można ostrożnie oszacować, że polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba w Polsce pielgrzymuje w ciągu roku około 1 tysiąca osób. W ostatnich trzech latach obserwuje się niewielki spadek indywidulanego pielgrzymowania. Z drugiej strony obserwuje się rosnącą popularność grupowych wędrówek – pielgrzymek, szczególnie w ramach inicjatyw pod nazwą „Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba”, oraz „weekendu na Drodze św. Jakuba”. Przeprowadzona analiza ruchu pielgrzymkowego i turystycznego po polskich odcinkach Drogi św. Jakuba w ostatnim piętnastoleciu pozwala na wysunięcie szeregu wniosków związanych z dalszym rozwojem tego ruchu, jak i rozwojem szlaku w Polsce. Należy przypuszczać, że popularność wędrówek polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba w Polsce – obecnie najdłuższego szlaku pielgrzymkowego w kraju – w kolejnych latach będzie wyraźnie wzrastać. Będzie to następstwem m.in. stale rosnącego na terenie Hiszpanii ruchu pielgrzymkowego Polaków do grobu św. Jakuba w Composteli, dalszego rozwoju kultu św. Jakuba w wielu polskich parafiach, promocji Camino de Santiago w środkach masowego przekazu oraz rosnącej liczby inicjatyw związanych z pielgrzymowaniem szlakiem Jakubowym. Bezsprzecznie atrakcyjność turystyczna i pielgrzymkowa polskich odcinków Drogi św. Jakuba nie odbiega (za wyjątkiem infrastruktury turystycznej) od atrakcyjności szlaków Jakubowych w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Bardzo ważną kwestią jest więc stałe podtrzymywanie i rozwijanie idei pielgrzymowania Szlakami Jakubowymi w Polsce. Kluczowe jest jednak, aby polskie odcinki Camino de Santiago pozostały szlakiem wiary, rekolekcji w drodze i przemiany życia. Ważne jest, aby były szlakiem otwartych świątyń i miejscem rozmodlenia pielgrzymów . Już dzisiaj widać, że w tej kluczowej kwestii, polskie odcinki Drogi św. Jakuba będą znaczącą przeciwwagą dla niestety coraz bardziej skomercjalizowanego Camino de Santiago w Hiszpanii, promowanego przez setki touroperatorów na świecie wyłącznie jako produktu turystyczny