OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Magnetolaser therapy in the complex treatment of patients in the acute period of ischemic stroke
(Radomska Szkoła Wyższa, 2014-10-18) Samosiuk, N. I.; Samosiuk, I. Z.; Zukow, Walery; National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L. Shupik, Kyiv, Ukraine; Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
The article provides a comparative evaluation of the treatment of patients with confirmed ischemic stroke (n = 151) in the basin middle cerebral artery (MCA) frequency-modulated magnetic-(FM MLT) and conventional medical treatment (n = 121) with respect to only medical therapy (n = 30). The developed technique provides FM MLT transcranial effect on ischemic heart projection bifurcation carotid artery on the side of the hearth, on the eyeball through the closed eyelid on the side chamber and collar zone (the projection of C8-Th3 segments). The induction of MT - up to 30 mT, the laser power - up to 50 mW, frequency modulation - 10 and 37.5 Hz. On the basis of the results obtained directly in the main group 84 (69.4%) patients completed the study with a minimum and a slight neurological deficit in the control group, the figure was 33.3%. At follow-up in terms of continuing rehabilitation achievements are preserved throughout the year (dates catamnesis). Key words: ischemic stroke, frequency-modulated magnetic laser therapy.
Item
Wychowanie fizyczne w nowoczesnym systemie edukacji
(Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2013) Alfut, Mateusz; Cieślicka, Mirosława; Napierała, Marek; Połechoński, Paweł; Janicki, Robert; Butt-Hussaim, Ołga; Klimczyk, Mariusz; Muszkieta, Radosław; Tumiłowicz-Lesiuk, Dorota; Cackowska, Beata; Siwka, Karolina; Wantoch-Rekowska, Małwina; Śliwowska, Monika; Zukow, Walery; Muszkieta, Radosław; Cieślicka, Mirosława; Napierała, Marek; Zukow, Walery; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Item
Stan cech somatycznych i sprawność ogólna trzynastoletnich piłkarzy z KS „Legia” Chełmża i GLZS „Start” Warlubie
(2013) Smolarz, Patryk; Napierała, Marek; Cieślicka, Mirosława; Zukow, Walery; Muszkieta, Radosław; Iermakov, Sergii
Streszczenie Celem pracy było przedstawienie i porównanie ogólnej sprawności fizycznej trzynastoletnich piłkarzy KS Legia Chełmża i GLZS Start Warlubie. Ponadto został zbadany stan cech somatycznych piłkarzy, a dokładniej wysokość i masa ciała. Z analizy tych pomiarów ustalono wartości BMI oraz typologię budowy ciała wg charakterystyki Kretschmera i wskaźnika Rohrera. Zdolności motoryczne zostały przedstawione za pomocą testu sprawności fizycznej ogólnej (MTSF), w którego skład wchodziły próby: szybkości, mocy, wytrzymałości, siły (ramion, dłoni, brzucha), zwinności, gibkości. Uzyskane wyniki badań poddano obróbce statystycznej i obliczono: - średnią arytmetyczną zawodników - średnie odchylenie standardowe - różnice statystyczne między uzyskiwanymi średnimi Osiągane rezultaty zawodników KS Legia Chełmża zostały porównane do wyników ich rówieśników z GLZS Startu Warlubie i odpowiednio zanotowane. Na podstawie otrzymanych wyników, które przedstawiono w tabelach można było określić, czy przedstawione w pracy hipotezy badawcze sprawdziły się na tle osiąganych rezultatów. Wnioski: 1. Zawodnicy KS Legia Chełmża grający na co dzień w grupie trampkarzy odstępują od swoich rówieśników z GLZS Startu Warlubie budową somatyczną ciała. Przed każdym zawodnikiem jest jeszcze wytężony okres rozwoju, okres pokwitania, który może spowodować gwałtowny wzrost poszczególnych części ciała. U niektórych nastąpi to szybciej, u innych wolniej. Na wszystko potrzeba czasu, a różnice w danych rezultatach na pewno się zredukują i pozmieniają na korzyść lub niekorzyść danego gracza. 2. Młodzi zawodnicy poddani badaniom głównie charakteryzują się typem leptosomatycznym – 18 osób i atletycznym 17 osób. Pozostała część osób cechuje się typem ciała piknicznym. 3. Poziom sprawności ogólnej badanych zawodników mieści się głównie w średniej, a czasami w wysokiej granicy punktacji MTSF grupy 13- Latków. 4. Spośród badanych prób zdolności motorycznych zawodnicy KS Legia Chełmża okazali się lepsi od zawodników GLZS Startu Warlubie tylko w próbach szybkości i siły mięśni brzucha z leżenia tyłem. Pozostałe próby okazały się bardziej korzystne dla graczy Warlubia. Świadczy to o lepszym poziomie sprawności fizycznej piłkarzy z Warlubia. 5. Zawodnicy z Chełmży jak i z Warlubia muszą cały czas poprawiać swoją tężyznę fizyczną, która niewątpliwie współgra z rozwijaniem poszczególnych zdolności motorycznych, aby w przyszłości poprawiać swoje wyniki. 6. Większą sprawność ogólną wykazali zawodnicy GLZS Start Warlubie, 432 punkty a zawodnicy porównywanego klubu KS Legia Chełmża 386 punktów. Słowa kluczowe: piłka nożna, cechy somatyczne, sprawność fizyczna Summary Introducing and comparing the general physical fitness was a purpose of the work of thirteen-year-old footballers KS “Legion” Chełmża and GLZS “Start” Warlubie. Moreover an examined state of characteristics of somatic footballers remained, and more precisely the height and the body weight. From the test of these measurements BMI amounts and a typology were set of the build according to characteristics of Kretschmer and the Rohrer indicator. Motor fitnesses were presented with the test of the general physical fitness (ITPF), which tests accessed the line-up into: of speed, power, endurance, power (of shoulders, hand, belly), agilities, supplenesses. Obtained findings were subjected to statistical processing and they calculated: - arithmetic mean of competitors - average standard deviation - statistical differences between get averages Achieved results of competitors KS “Legion” Chełmża were compared to results of their peers from GLZS “Start” Warlubie and appropriately written down. Based on received results which were introduced in tables it was possible to determine, whether research hypotheses advanced at the work worked relating to achieved results. Conclusions: 1. Competitors from KS “Legion” Chełmża playing usually in the young group abandon their peers from GLZS “Start” Warlubie with somatic structure of the body. Before everyone a hard period of the development is still a competitor, to cause the stage of pubescence which can sudden increase of individual body parts. At some it will take place more quickly, at other more slowly. To everything a time is needed, and differences in given results will certainly drop and will change the benefit or the disadvantage of the given player. 2. Young competitors had tested mainly are characterized by a leptosomatic type - 18 persons and athletic 17 persons. The rest part of persons is marked by a type of the body picnic. 3. The level of the general fitness of examined competitors is located mainly in an average, and with timeouts in high border of MTSF scoring of group 13 years old. 4. Out of examined tests on motor abilities competitors KS “Legion” Chełmża were turn out to be good from competitors of the GLZS “Start” Warlubie only in speed trials and of strength of the belly muscles from lying I put on weight. Other tests turned out to be more beneficial for Warlubie players. It attests to the better fitness level of footballers from Warlubie. 5. Competitors from Chełmża as well as from Warlubie must all the time improve their brawn which undoubtedly harmonizes with developing individual motor abilities in order in the future to improve one's results. 6. Competitors demonstrated the greater general efficiency the GLZS “Start” Warlubie 432 points but competitors of the compared club KS “Legion” Chełmża of 386 points. Keywords: football, somatic features, physical fitness
Item
Rekreacja dzieci i młodzieży w Grudziądzu
(2013) Modzelewski, Damian; Napierała, Marek; Cieślicka, Mirosława; Muszkieta, Radosław; Zukow, Walery; Jopkiewicz, Jan
Streszczenie Praca ma na celu przedstawienie poziomu rozwoju rekreacji w mieście oraz poznania opinii o rekreacji z punktu widzenia młodzieży i dzieci. Mam zamiar też wykazać w pracy jak wiele Grudziądz powinien zainwestować i zmienić, aby miasto stało się atrakcyjne pod kątem rekreacji. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, w wieku od 18 do 19 lat metodą badawczą za pomocą ankiety. W badaniu wzięło udział 100 osób, 60 kobiet i 40 mężczyzn, badania zostały przeprowadzone w kwietniu tego roku . Wnioski: 1) Miasto powinno zainwestować w promocję sportu i zachęcać mieszkańców do robienia czegokolwiek co ma związek z aktywnością fizyczną w czasie wolnym lub po pracy. 2) Obiekty z basenami powinny rozpocząć uatrakcyjniać swoje otoczenie by przyciągać więcej ludzi. 3) Organy odpowiadające za sport i rekreację powinny wciąż rozbudowywać miejsca atrakcyjne sportowo i rekreacyjnie, by młodzież miała gdzie spędzać swój czas wolny ze znajomymi. Słowa kluczowe: rekreacja, aktywność fizyczna, młodzież Summary The work is aimed at a show of the level of development of the recreation at the city and cognitions of opinion on the recreation from a point of view of young people and children. It intend also to show at the work how a lot Grudziądz should invest and to change so that the city becomes attractive under the angle of the recreation. Tests were conducted amongst pupils of the III High School name of John Paul II, in students from 18 to 19 years old with research method with the questionnaire form. 100 persons, 60 women and 40 men took part in the test, tests were conducted in April 2013. Conclusions: 1) The city should invest sport in the promotion and encourage residents doing anything what correlates with the physical activity in the leisure time or after work. 2) Objects with swimming pools should begin to enhance one's surroundings in order to attract more people. 3) Organs being responsible for sport and the recreation should still extend attractive places sportingly and recreational so that young people have where to spend one's leisure time with acquaintances. Keywords: recreation, physical activity, young people
Item
Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca – opis przypadku
(Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poland, 2013) Wołowiec, Łukasz; Surowiec, Agnieszka; Kałużny, Krystian; Plaskiewicz, Anna; Kochański, Bartosz; Porzych, Piotr; Krakowska, Alicja; Zukow, Walery; Hagner, Wojciech; Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Terapii Niewydolności Serca, II Katedra Kardiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Streszczenie. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to ustanie mechanicznej czynności serca, cechujące się brakiem zarówno reakcji chorego na bodźce, jak i wyczuwalnego tętna oraz bezdechem lub agonalnym oddechem. Przedłużający się proces NZK prowadzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W pracy opisano kompleksowe postępowanie terapeutyczne u 33-letniego mężczyzny przyjętego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy z powodu NZK w mechanizmie migotania komór, po 30-minutowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W pracy nakreślono problematykę oraz najczęstsze mechanizmy NZK. Opisano elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rokowanie w zależności od czasu trwania NZK i rodzaju udzielonej pomocy. Zaprezentowano etapy i efekty postępowania fizjoterapeutycznego oraz rolę rehabilitacji, jako integralnego elementu postępowania leczniczego. Abstract. Sudden cardiac arrest (SCA) is the cessation of mechanical cardiac activity, characterized by the absence of both the patient's response to stimuli, and palpable pulse and apnea or agonal breathing. Prolonged cardiac arrest process leads to damage of the central nervous system. This paper describes a comprehensive therapeutic treatment in 33-years old man was admitted to the University Hospital No. 1 in Bydgoszcz due to cardiac arrest in the mechanism of ventricular fibrillation after a 30-minute cardio-pulmonary resuscitation. The paper outlines the issues and the most common mechanisms of cardiac arrest. Describe the CPR and the prognosis depending on the duration of cardiac arrest and type of assistance provided. Presented stages and effects of physiotherapy and rehabilitation role, as an integral part of the treatment.