OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic
(Wydawnictwo Fundacja Centrum Badań Socjologicznych, 2021) Bodnar, Tomasz; Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Celem niniejszej pracy była ocena percepcji przestrzeni miejskiej Gryfic przez uczniów szkoły podstawowej w klasach 4‒6. W wyniku przeprowadzonych badań możliwe było sprawdzenie w jaki sposób respondenci widzą swoje miasto i czy potrafią je zobrazować. Do osiągnięcia tego celu została wykorzystana metoda analizy map wyobrażeniowych (mentalnych) w oparciu o metodologię zaproponowaną przez Kevina Lyncha (1960) z autorskimi modyfikacjami, które zostały poszerzone o metodę ankietową.
Item
Miejsce stosunków białorusko-polskich (koniec XX w. – początek XXI w.) w realizacji interesów narodowych Republiki Białoruś
(Instytut Polsko-Rosyjski, 2019) Bukonkin, Denis; National Academy of Sciences, Minsk, Belarus
Artykuł dotyczy roli i miejsca Polski oraz stosunków z nią w realizacji interesów narodowych Republiki Białoruś. Autor kolejno omawia różne sfery współpracy obu państw i rezultaty, które udało się osiągnąć. Przedstawiono szereg pozytywnych zmian w stosunkach bilateralnych oraz pojawiające się w nich problemy. Na bazie autorskiej interpretacji interesów narodowych Białorusi dokonano analizy stosunków białorusko-polskich. Wskazano także rekomendacje dotyczące rozwoju dwustronnych relacji.
Item
Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej
(Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, 2000) Eichstaedt, Jarosław; Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
Książka jest zbiorem artykułów dotyczącym biesiad, biesiadników, a także współczesnej kulturowej egzystencji tych tematów. Pierwsza część tematów inspirowana jest literaturą. W drugiej części książki autorzy skupiają uwagę na kulturze współczesnej i kulturowej egzystencji wątków mających swoje źródła w kulturze szlacheckiej. Książka ma wyraźny antropologiczny rys, a przesądzenia na gruncie antropologii są traktowane jako ważny argument w rozwiązywaniu poznawczych problemów w ramach innych dyscyplin. Ten ogólny trend wymusza interdyscyplinarność i jednocześnie skłania badaczy do obcowania nie z „faktami”, lecz z ich kulturowymi wyobrażeniami. ISBN 8391361705 Nr bibliografii narodowej PB 2000/19217 176 s.; 21 cm.
Item
O recepcji myśli Gregory’ego Batesona w Polsce
(Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016) Jaworska-Witkowska, Monika; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bateson należał z pewnością do postaci, które niosły ważne impulsy dla dyscyplin – w tym wypadku antropologii– także gdy wypowiadali się w szerszy sposób w innych zakresach. To jest jeden z dowodów wskazujących na to, że stymulowanie rozwoju jakiejś dyscypliny nie musi mieć miejsca jedynie dzięki tekstom powstałym z myślą o takiej ich funkcji. Nie darmo ilustrowałam zyski symboliczne z odczytywania dorobku humanistyki i treści z wnętrza kultury DLA pedagogiki wpisane w narracje „dyskretnie”, czy w sposób „rozproszony”, żeby podać jakiś sygnał. Z pewnością też poszczególne dyscypliny wiele skorzystałyby rozpoznając skalę wpływów gdzieś już realnych, a gdzie indziej jedynie potencjalnych, wynikających z odniesień do tekstów Batesona.
Item
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju
(Związek Miast Polskich, 2016) Potkański, Tomasz; Związek Miast Polskich
Prezentowana publikacja stanowi rezultat badań, łączących doświadczenia naukowe i praktyczne prac na rzecz rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem narzędzi wsparcia współdziałania międzysamorządowego i międzysektorowego. Dokumentuje ona zarazem efekty działań finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, dotyczących planowania miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF 1 i MOF 2), dzięki którym samorządy zrealizowały 55 projektów. Ponadto w badaniach uwzględniono rezultaty Programu Regionalnego: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", realizowanego w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), z którego zrealizowano 18 projektów. Na bazie tych doświadczeń dokonano oceny jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego w planowaniu inwestycji i podnoszenia jakości usług publicznych w miejskich obszarach funkcjonalnych. Samorządy działając w partnerstwach muszą zarządzać obszarem funkcjonalnym w sposób zintegrowany, a planowane inwestycje powinny służyć całości, a nie mieć jedynie charakteru indywidualnego i punktowego. Tylko funkcjonalne i zintegrowane podejście stanowić może gwarancję rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów funkcjonalnych. Współdziałanie w partnerstwie, nie tylko międzysamorządowym, ale również międzysektorowym stało się podstawową zasadą w strategicznych dokumentach polskiej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego (m.in. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego: regiony, miasta, obszary wiejskie, Krajowej Polityce Miejskiej, Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju). Partnerstwo w realizacji inwestycji czy świadczeniu usług wydaje się być warunkiem sine qua non dalszego rozwoju na wszystkich szczeblach administracji. Szczególnie istotne jest to w przypadku jednostek małych i słabych finansowo. W dłuższej perspektywie czasu mogą one nie być w stanie udźwignąć ambitniejszych i droższych zadań publicznych. Tylko w partnerstwie z innymi podmiotami, także z sektora pozarządowego, będą w stanie skutecznie wpływać na podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. Niniejsza publikacja jest owocem doświadczeń, wypracowanych podczas wdrażania projektów w ramach konkursów na rzecz miejskich obszarów funkcjonalnych i Programu Regionalnego, w szczególności narzędzi przygotowanych przez Związek Miast Polskich (Beneficjenta Projektu Predefiniowanego Programu Regionalnego). Pomocnymi przy wdrażaniu partnerstw i zarządzaniu obszarem funkcjonalnym służyć mogą również: Baza Dobrych Praktyk, Model Współpracy czy Poradnik współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Konkluzją publikacji jest spostrzeżenie, iż do efektywnego, elastycznego, transparentnego i odpowiedzialnego działania wspólnot lokalnych, jest niezbędne jest pobudzanie i monitorowanie ich rozwoju, a przede wszystkim ciągłe budowanie zaufania między partnerami.