OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Sprawiedliwość naprawcza w społecznej i edukacyjnej przestrzeni dzieci i młodzieży
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2022) Czajkowska, Honorata; Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Wprowadzenie. W niniejszym opracowaniu centralne miejsce zajmują aspekty dotyczące działań restoratywnych w przestrzeni szkolnej, rozpatrywane w kontekście założeń szeroko pojętej sprawiedliwości naprawczej i płaszczyzn jej oddziaływania na środowisko społeczne. W sposób szczególny odnoszę się w artykule do tzw. szkoły restoratywnej, wyjaśniam, czym jest, jak ją definiujemy, jakie programy i praktyki naprawcze warto realizować w szkołach. Ponadto, opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy – a jeśli tak, to dlaczego – dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy szkoły restoratywnej?”. Niniejsze opracowanie odnosi się – poza aspektami z obszaru edukacji – do działań miejskich w nurcie sprawiedliwości naprawczej (na przykładzie Wrocławia – pierwszego miasta sprawiedliwości naprawczej w Polsce). Cel. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia szkoły restoratywnej, sprawiedliwości naprawczej, praktyk i programów naprawczych oraz ich efektywności zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i w przestrzeni miejskiej. Materiały i metody. W niniejszym opracowaniu zastosowano analizę dokumentów oraz dokonano przeglądu literatury i badań w obszarze restorative school. Wyniki i wnioski. Wdrażanie zasad sprawiedliwości naprawczej i budowanie kultury naprawczej w szkołach podnosi efektywność w budowaniu restoratywnej przestrzeni edukacyjnej i społecznej – przyczynia się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego
Item
Metoda projektu edukacyjnego w procesie kształcenia
(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2011) Torończak, Edward; Szpotowicz, Magdalena; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
W ostatnim dziesięcioleciu międzynarodowe projekty edukacyjne stały się nowym zjawiskiem w wielu polskich szkołach, wzbudzając bardzo duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów. Realizowane w szkołach projekty przyczyniły się do wprowadzania innowacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Stały się również szkołą zdobywania przez uczniów różnorodnych kompetencji, niezbędnych do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy. Uczniowie realizując projekty zdobywają nie tylko „twarde” oraz „miękkie” umiejętności zarządzania projektami, ale uczą się przede wszystkim pracy w zespole, która jest kluczem do rozwoju zawodowego. Skoro metoda projektu edukacyjnego ma przygotowywać uczniów do przyszłej pracy zawodowej w zespołach, to warto już na etapie szkolnym wprowadzać uczniów w tajniki najlepszych standardów zarządzania projektami. Wydaje się to bym bardziej aktualne, że menedżer projektu zaczął być postrzegany w Polsce, jako nowy atrakcyjny zawód dla wielu młodych ludzi.
Item
Nauka i szkolnictwo wyższe
(Wydawnictwo Sejmowe, 2013) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Nowe wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, generują potrzebę dyskusji o ich celach, modelach, zagrożeniach i perspektywach. Świadomość cywilizacyjnej wagi problemu sprawia, że do powszechnej dyskusji dołączają także autorzy trzeciego w 2013 r. numeru kwartalnika naukowego „Studia BAS” zatytułowanego „Nauka i szkolnictwo wyższe”. Artykuły w nim zebrane nie wyczerpują tytułowej problematyki, jednakże mogą stanowić podłoże i przyczynek do dyskusji nad różnymi zagadnieniami związanymi z przyszłością nauki i szkolnictwa wyższego.
Item
Wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
This article attempts to give a comparative overview of working time of teachers in primary and secondary (lower and higher levels) education in Poland and selected EU member states. It provides an analysis of the working time of a teacher in the context of other comparative data, including the duration of a lesson unit, the duration of a school year and the number classroom learning hours per week for each level of education. the classification of educational levels applied by The International Standard Classification of Education is also described.
Item
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2013) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Educational and vocational counselling in vocational education in Poland and in selected countries of the European Union. The article deals with educational and vocational counselling services available within the vocational education system in Poland and selected countries of the European Union. It presents basic definitions and concepts which are used to specify the topics of counselling. The author also gives a brief overview of the functioning of educational and vocational counselling in vocational education institutions in the following countries: Poland, Austria, France, Finland, Slovakia, Hungary and the United Kingdom.