OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Segmentation of Polish and Czech regions regarding the society wealth level and structural policy
(Faculty of Social and Economics Studies Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2004) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Item
Regional diversification of economic development level in the EU, the position of Czech regions
(Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně, 2004) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Item
Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku
(Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020-09-23) Bauer, Kinga; Hońko, Stanisław; Orzeszko, Teresa; Szadziewska, Arleta; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Książka powstała jako efekt współpracy grupy naukowców, których wiele różni, a połączyły zainteresowania problematyką bankowości i rachunkowości oraz chęć podzielenia się z czytelnikami wiedzą uzyskaną przez nich w rezultacie wieloletnich badań naukowych. Podmiotem książki są banki, a przedmiotem informacje o nich. Autorzy wyznają pogląd, że - ze względu na ogromną i specyficzną rolę banków w gospodarce i społeczeństwie – informacje o tego typu instytucjach finansowych są ważne. Dlatego w swojej książce omawiają zagadnienia dotyczące uzyskania ze sprawozdawczości zewnętrznej informacji o odpowiednich atrybutach jakościowych do oceny banków w określonych sytuacjach. W celu uporządkowania omawianych zagadnień książkę podzielono na cztery rozdziały. Pierwszy z nich wprowadza czytelnika w zagadnienia dotyczące roli banków w gospodarce i społeczeństwie oraz o wynikającej z niej potrzebie ich oceny przez różnych interesariuszy. Omawia on także rodzaje oraz źródła informacji przydatnych do oceny banków ze szczególnym uwzględnieniem ich sprawozdań, w tym w szczególności rocznego sprawozdania finansowego. Drugi rozdział poświęcono głównie ekspozycjom kredytowym, które stanowią bardzo znaczący składnik aktywów banków oraz ściśle z nimi związanym rezerwom celowym i odpisom z tytułu utraty wartości. Opisano w nim w szczególności zasady wyceny ekspozycji kredytowych obowiązujące w bankach stosujących polskie normy oraz poddano analizie zakres ujawnień na temat rezerw celowych i odpisów z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach finansowych banków. W trzecim rozdziale omówiono zjawisko i kontekst regulacyjny upadłości banków, a także specyfikę analizy finansowej banków oraz modeli wczesnego ostrzegania przed ich upadłością. W celu uatrakcyjnienia przekazu przywołano konkretne przypadki upadłości banków z ostatnich lat. Rozdział czwarty prezentuje ewolucję pojęcia i znaczenia informacji niefinansowych na tle zmieniających się oczekiwań społecznych oraz uregulowań prawnych wprowadzających obowiązek ich ujawniania przez banki w sprawozdaniach zewnętrznych. Ponadto omówiono w nim rezultaty analizy raportów wybranych banków funkcjonujących w Polsce pod kątem użyteczności zawartych w nich informacji niefinansowych. We współczesnym świecie zasadniczo każdy człowiek był, jest lub będzie klientem banku. W takiej perspektywie nasuwa się retoryczne pytanie: czy nie warto poświęcić czas, aby pozyskać wiedzę na temat informacji, które są przydatne do oceny banku? Pamiętajmy, że wyedukowany i świadomy klient banku jest gwarantem jego bezpieczeństwa!
Item
Modele przestrzenno-czasowe w benchmarkingu regionalnym
(Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Przedmiotem tego opracowania jest benchmarking regionalny, rozumiany jako sposób działania prowadzący dany region do rozwoju poprzez ciągłą analizę po­równawczą z regionami konkurencyjnymi. Polega on na ocenie relacji między badanym regionem a regionem najlepszym w danej klasie i na wykorzystywaniu jego doświadczeń w dalszej działalności.Benchmarking regionalny jest ciągłym procesem pomiaru rozwoju regionalnego i porównywania go z poziomem wzorcowym. Wykorzystanie informacji uzyska­nych w wyniku badań benchmarkingowych umożliwia opracowanie strategii roz­woju regionalnego, identyfikującej sposoby osiągania i przekraczania wzorców.W procesie benchmarkingu regionalnego należy posługiwać się określonymi narzędziami pomiaru oraz ilościowo wyrażonymi czynnikami i miernikami rozwo­ju regionów. Jednym z narzędzi umożliwiających porównanie poszczególnych regionów, identyfikację regionów wzorcowych, tzw. benchmarków, a także zro­zumienie przyczyn występujących dysproporcji regionalnych są ekonometryczne modele przestrzenno-czasowe.Celem tego opracowania jest przedstawienie istoty modeli przestrzenno- -czasowych oraz możliwości ich wykorzystania w benchmarkingu regionalnym.
Item
Regionalne dysproporcje PKB w krajach Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005) Markowska, Małgorzata; Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem niniejszego opracowania jest analiza stopnia zróżnicowania poziomu rozwoju ekonomicznego regionów Unii Europejskiej, stanowiąca podstawę ich klasyfikacji. Wnioski wynikające z takich badań mogą stanowić punkt wyjścia skutecznych działań polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz polityk prowadzo­nych na szczeblu krajowym, minimalizujących dysproporcje rozwojowe.Przedmiotem analizy jest klasyfikacja i ocena stopnia zróżnicowania regionów 25 krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanych zgodnie z nomenklaturą NUTS (TheNomenclature of Territorial Units for Statistics). Uwzględniono regiony drugiego szczebla, czyli NUTS-2, stanowiące punkt odniesienia dla wsparcia finansowego realizowanego w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej. W klasyfikacji tej wyodrębnia się 213 regionów Unii Europejskiej krajów dawnej „piętnastki” oraz 41 regionów w 10 krajach nowo przyjętych. W przypadku niektórych krajów regiony na poziomie NUTS-2 są tożsame z regionami typu NUTS-1. Dotyczy to Danii, Luksemburga oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Cypru i Malty.Informacje statystyczne okazały się niedostępne dla 4 regionów francuskich i 2 regionów hiszpańskich. Ostatecznie przeprowadzono klasyfikację 248 regionów Unii Europejskiej na poziomie NUTS-2