OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima
(Episteme, 2022) Dondelewski, Bartosz; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości.
Item
Edukacja w świecie VUCA - Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa
(Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021-09) Kaźmierczak, Danuta; Ropski, Janusz; Wasiuta, Olga; Zakrzewski, Waldemar; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Akademia Sztuki Wojennej
Stabilne środowiska ustąpiły miejsca temu, co teraz zaczynamy nazywać światem VUCA. Współczesny świat rozwija się w warunkach bezprecedensowej konwergencji międzynarodowych zagrożeń i konfliktów o wysokim stopniu intensywności i niestabilności, które tworzą nowy niespotykany wcześniej poziom i zakres zagrożeń. Świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, a zdolność państw do zarządzania ryzykiem związanym z rosnącą przyszłą niepewnością staje pod znakiem zapytania. Obecnie państwa znajdują się w obliczu szerszej niż w poprzednich dekadach gamy zagrożeń, które stają się bardziej złożone i wzajemnie powiązane.
Item
Człowiek we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie
(Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021-06) Kaźmierczak, Danuta; Szumiec, Magdalena; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Niniejsze opracowanie jest próbą opisu otaczającego nas świata z jego szansami, wyzwaniami i zagrożeniami dla współczesnego człowieka i dotyczy określenia kształtu edukacji, która wyposaży go w takie kompetencje, by potrafił zapewnić sobie i przyszłym pokoleniom bezpieczną egzystencję i rozwój.
Item
Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczenstwie
(CeDeWu, 2021-05-01) Długosz, Piotr; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
W książce zawarto unikatowe analizy wpływu pandemii COVID-19 na polskie społeczeństwo. Badania zostały przeprowadzone na początku przedstawionego okresu, kiedy stosunek ludzi do tego, co się wokół nich dzieje, był jeszcze nieukształtowany, zaś wiedza na temat długofalowych konsekwencji oraz czasu trwania samej pandemii – niewielka.Książka jest próbą wskazania i opisania mechanizmów psychologicznych i społecznych uruchamianych przez pandemię. Jej atutem jest przystępny i przeglądowy charakter oraz trafne i skłaniające do refleksji wnioski, będące punktem wyjścia do pogłębionych i zaawansowanych analiz w różnych obszarach i wymiarach rzeczywistości społecznej związanych z pandemią i jej konsekwencjami.
Item
Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu
(Wydawnictwa UW, 2021) Nowosielski, Michał; Dzięglewski, Mariusz; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Autorzy w przekrojowy sposób opisują sytuację polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii) na podstawie przeprowadzonych dogłębnych badań terenowych, takich jak: badanie techniką sondażu internetowego (CAWI) – ilościowe badanie zaangażowania społecznego, stosunku do polskich organizacji imigranckich oraz charakterystyki społeczno-demograficznej Polaków mieszkających w wybranych krajach europejskich, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich, wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich na temat oceny kondycji polskich organizacji imigranckich, studia przypadków polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich, mające na celu szczegółowe zbadanie działalności wybranych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ich kondycji oraz czynników na tę kondycję wpływających, badanie techniką sondażu instytucjonalnego polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich. Prezentowana publikacja ma charakter nowatorski. Przedstawia pierwsze tego typu przekrojowe badania polskich organizacji imigranckich. Pozwala ponadto na dokonywanie porównań oraz uogólnień, które umożliwiają formułowanie nowych propozycji teoretycznych zmierzających do zbudowania modelu wyjaśniającego sytuację organizacji imigranckich.