OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Niewspółmierność kary jako podstawa kasacyjna
(Uniwersytet Jagielloński, 2023) Łukowiak, Bartosz; Uniwersytet Wrocławski
This article examines grounds for a cassation appeal in the form of a plea that the penalty is disproportionate (incommensurate) to the offence. It was introduced to the Polish criminal proceedings in 2016 and can only be raised by the Public Prosecutor General in the case of indictable offences. The article focuses on the genesis of this regulation and the course of work on it, as well as the issue of the subjective scope of Art. 523 § 1a of the Polish Code of Criminal Procedure, and on a detailed interpretation of the various terms used in this provision. In the final part of the article, the author makes his own, unambiguously critical assessment of the current regulation as well as formulates de lege ferenda conclusions in this respect.
Item
Zagadnienia węzłowe postępowania lustracyjnego. Konieczność zmiany ustawy czy praktyki jej stosowania?
(Naczelna Rada Adwokacka, 2024-02-22) Malicki, Andrzej; Krawczyk, Przemysław; Izba Adwokacka we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski
Autorzy w tym artykule poruszają niezwykle delikatną i mocno kontrowersyjną kwestię postępowań lustracyjnych. Jakkolwiek – w pewnym stopniu – zrozumiałe jest, że nastroje społeczne względem osób lustrowanych bywają różne, na uwadze mieć trzeba to, że nie jest rolą organów państwa ślepe poddawanie się vox populi, ale powinny one ze swej strony zapewnić najwyższy stopień realizacji gwarancji przysługujących człowiekowi i obywatelowi. W niniejszym artykule omówione zostały takie zagadnienia jak: pojęcie lustracji, charakter „pracy”, „współpracy” oraz „pomocy” w organach państwa, świadomość pracownika, współpracownika i pomocnika, charakter postępowania lustracyjnego, prawo do obrony w postępowaniu lustracyjnym oraz negatywne przesłanki procesowe w postępowaniu lustracyjnym. Prowadzone tutaj rozważania pozwalają dojść do wniosku, że obecne regulacje prawne – jeśli źle wykładane – prowadzić mogą do naruszenia elementarnych praw przysługujących jednostce. Zdarzyć się bowiem może, że tylko formalne podejście w sprawach lustracyjnych może prowadzić do wydania oczywiście niesprawiedliwego rozstrzygnięcia, a więc uchybienia konstytucyjnym obowiązkom sądów powszechnych, które mają w świetle art. 175 ust. 1 Konstytucji RP.
Item
Wyjaśnianie polskiego kryzysu konstytucyjnego. Raport z systematycznej analizy piśmiennictwa
(2024-02-21) Kaleta, Krzysztof J.; Pichlak, Maciej; Nawacka, Agata; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem raportu jest analiza formułowanych w piśmiennictwie naukowym wyjaśnień polskiego kryzysu konstytucyjnego po 2015 r. Raport przedstawia systematyczną prezentację oraz krytyczną ocenę formułowanych w literaturze poglądów na temat przyczyn i uwarunkowań kryzysu. W badaniu posłużono się metodą systematycznego przeglądu literatury (systematic literature review) umożliwiającej przegląd literatury badawczej przy użyciu systematycznych, jasno wyartykułowanych i możliwych do weryfikacji metod. Wyniki badania stanowią przyczynek do refleksji zarówno nad specyfiką dyskursu konstytucyjnego prowadzonego wokół problematyki kryzysu praworządności w Polsce, jak i stanem praktyki konstytucyjnej, która ukształtowała się w Polsce po 1989 r.
Item
Charakter prawny odpowiedzialności sprawcy wykroczenia
(2024-02-10) Krawczyk, Przemysław; Uniwersytet Wrocławski; Izba Adwokacka we Wrocławiu
Autor opracowania porównuje dwa reżimy odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego – odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność sprawcy wykroczenia. Rozważania prowadzone w artykule mają stanowić podstawę do udzielenia odpowiedzi na pytanie – jaki właściwie charakter ma odpowiedzialność sprawcy wykroczenia, czy jest to reżim odpowiedzialności sui generis czy też stanowi on dopełnienie, oraz niejako rodzaj, odpowiedzialności karnej sensu largo. Rekonstrukcja – w pewnym zakresie – poglądów doktryny oraz judykatury pozwala na osiągnięcie wniosku, że „odpowiedzialność wykroczeniowa” jest tak w zasadzie odpowiedzialnością karną sensu largo. Pociąga za sobą doniosłe skutki, już chociażby z uwagi na objęcie prawomocnością materialną orzeczeń wydanych w sądowym postępowaniu w sprawach o wykroczenia, co powoduje do obowiązywania również w ich stosunku zakazu ne bis in idem w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 kodeksu postępowania karnego.
Item
Neuroróżnorodność na polskich uczelniach. Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją
(Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2024) Pisula, Ewa; Płatos, Mateusz; Banasiak, Anna; Danielewicz, Dorota; Gosztyła, Tomasz; Podgórska-Jachnik, Dorota; Pyszkowska, Anna; Rumińska, Aleksandra; Winczura, Barbara; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Wrocławski
Neuroróżnorodność to zjawisko coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym. Jego istotę stanowi zróżnicowanie ludzkiej populacji pod względem przebiegu rozwoju i działania mózgu oraz związanych z tym sposobów doświadczania świata i funkcjonowania w szkole, na uczelni, w pracy czy związkach interpersonalnych. Źródłami tej różnorodności są zarówno zmienność genetyczna, jak i czynniki środowiskowe. Szacuje się, że do grupy osób ze zdiagnozowaną neuroatypowością należy około 15–20% populacji, w tym osoby w spektrum autyzmu, z ADHD/ADD (attention-deficit/hyperactivity disorder / attention deficit disorder), dysleksją, dyskalkulią, dyspraksją czy zespołem Tourette’a (Doyle, 2020). Osób niezdiagnozowanych, przejawiających jednak neuroatypowe charakterystyki w stopniu istotnie wpływającym na ich sytuację, może być znacznie więcej. Świadomość istnienia neuroróżnorodności i wiedza na jej temat otwierają nowe perspektywy w sposobie myślenia o innych ludziach i relacjach społecznych, a nierzadko także o sobie samym. Koncept neuroróżnorodności uwalnia od czysto medycznego ujmowania spektrum autyzmu, ADHD, specyficznych trudności w uczeniu się i innych tego typu zjawisk. W zamian uwypukla znaczenie, jakie ma dostosowanie środowiska do różnorodnych indywidualnych potrzeb, oraz wskazuje rolę, jaką to dostosowanie odgrywa w kontekście rozwoju i realizacji życiowych zamierzeń poszczególnych osób, a w efekcie – celów i procesów społecznych.