OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Uczelnia organizacją w odcieniu turkusu - szansa czy iluzja?
(Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2021-06) Leja, Krzysztof; Pawlak, Aleksandra; Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Po kilkuletnich dyskusjach nad przyszłym kształtem szkolnictwa wyższego w Polsce, zarówno na poziomie systemowym, jak i instytucjonalnym, w 2018 r. uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej Ustawą (2018). Regulacja ta wraz z pakietem rozporządzeń poszerzyła autonomię uczelni w zakresie organizacyjno-zarządczym, jednocześnie potęgując znaczenie ich rozliczalności. Wzmocnienie władzy rektora spowodowało zmianę postrzegania uczelni jako organizacji rozproszonych (Weick, 1976) w kierunku organizacji zwartych (Brunsson i Sahlin-Andersson, 2000) Autorzy opracowania dostrzegli, że koncepcja uczelni, zgodnie z literą i duchem Ustawy, nie zwraca należytej uwagi na relacje między pracownikami. Dlatego za cel artykułu uznano przedstawienie propozycji wdrożenia do instytucji akademickiej elementów coraz częściej opisywanej w literaturze naukowej – a równocześnie budzącej skrajne emocje – koncepcji organizacji turkusowej (Laloux, 2015). W artykule wskazano niewykorzystane, zdaniem autorów, możliwości zmian organizacyjno-zarządczych, jakie stworzyła Ustawa, a także opisano wybrane cechy organizacji turkusowej, odnosząc je do instytucji akademickiej. Ponadto zestawiono cechy uniwersytetu tradycyjnego, przedsiębiorczego oraz uniwersytetu z domieszką turkusu. W części badawczej przeanalizowano wywiady przeprowadzone z celowo wybranymi pracownikami Politechniki Gdańskiej, którzy wyrażali opinie dotyczące nowych rozwiązań organizacyjno-zarządczych zaproponowanych przez współautorkę artykułu podczas wywiadów. W podsumowaniu starano się odpowiedzieć na pytanie sformułowane w tytule.
Item
Koopetycja w trzech odsłonach
(Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020-11) Kreft, Jan; Leja, Krzysztof; Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współpracy, oferuje wyprawę w nieoczywiste rejony zarządzania, w których wiedza ekspercka w ramach nurtu ekonomicznego spotyka się z poglądami humanistycznymi z ich uniwersalizmami ludzkich niedoskonałości, uparcie objawiających się w środowisku nieustępliwie dążącym do kwantyfikacji tego, co wydaje się niepoliczalne, a co ma znakomity wpływ nie tylko na każdy etap zarządzania strategicznego, ale też na jego skutki. Proponujemy przerzucenie pomostu łączącego wiedzę płynącą z zarządzania interpretowanego w ramach analiz ilościowych i dorobek nauk, w których równoprawne miejsce zajmują humanistyczne „niepoliczalności” i „nieoczywistości”. W istocie więc proponujemy powrót do źródeł zarządzania w nurcie humanistycznym wytyczanym przez Maxa Webera i Eltona Mayo. W kontekście badań nad koopetycją dostrzegamy, podkreślając ich znaczenie, czynniki zakłócające łańcuch zdarzeń/przypadków, wyróżniając, a wręcz wynosząc na pierwszy plan wolną wolę człowieka w zarządzaniu. Jako pola swych obserwacji wybraliśmy dwa z pozoru odległe środowiska: szkolnictwo wyższe i media cyfrowe. Nieprzypadkowo – oba bowiem wymykają się łatwemu narzuceniu ram formalnych i w obu – to ich cecha nadrzędna – fundamentalną rolę pełnią liderzy formalni i nieformalni; to ich cechy i ich wpływ są przedmiotem szczególnego zainteresowania w tej publikacji. Oba środowiska cechują się tym, że podstawowe znaczenie ma w nich to, co przyjęło się określać zarządzaniem wiedzą. Obydwa są ekosystemami prymatu tworzenia wartości niematerialnych w organizacjach i oba cechuje ponadprzeciętny brak determinizmu. Skupiając się na tych kwestiach, proponujemy określony porządek rozważań. W odsłonie pierwszej prezentujemy przegląd literatury światowej na temat koopetycji w zarządzaniu strategicznym organizacjami, bez względu na ich status prawny oraz zakres działalności. W odsłonie drugiej odnosimy koncepcję koopetycji do mediów, zastanawiając się nad tym, czy jest to recepta na stające przed nimi wyzwania strategiczne. Odsłona trzecia poświęcona jest rozważaniom nad koopetycją w instytucjach akademickich
Item
Kapitał intelektualny
(Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2008) Leja, Krzysztof; Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Item
Metodyka kształtowania kapitału intelektualnego osób 50+
(Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2008) Leja, Krzysztof; Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Item
Internationalisation applied?
(Społeczna Akademia Nauk, 2017) Wysocka, Karolina; Leja, Krzysztof; Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Internationalization becomes no longer a fashion and set of activities conducted by some enthusiasts, but rather a leading topic either in terms of education and research, incorporated into the core missions and strategies of universities and influencing their management. So it is everywhere in the educational world, and so it is in Poland. Declaration of the official statements does not always result in real activities. This paper describes the issues relevant to the application of internationalization and outlines the analysis needed to prove to what extent some of technical universities in Poland adopted and what impact it had on their management.