OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Segmentation of Polish and Czech regions regarding the society wealth level and structural policy
(Faculty of Social and Economics Studies Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2004) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Item
Regional diversification of economic development level in the EU, the position of Czech regions
(Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně, 2004) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Item
Modele przestrzenno-czasowe w benchmarkingu regionalnym
(Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Przedmiotem tego opracowania jest benchmarking regionalny, rozumiany jako sposób działania prowadzący dany region do rozwoju poprzez ciągłą analizę po­równawczą z regionami konkurencyjnymi. Polega on na ocenie relacji między badanym regionem a regionem najlepszym w danej klasie i na wykorzystywaniu jego doświadczeń w dalszej działalności.Benchmarking regionalny jest ciągłym procesem pomiaru rozwoju regionalnego i porównywania go z poziomem wzorcowym. Wykorzystanie informacji uzyska­nych w wyniku badań benchmarkingowych umożliwia opracowanie strategii roz­woju regionalnego, identyfikującej sposoby osiągania i przekraczania wzorców.W procesie benchmarkingu regionalnego należy posługiwać się określonymi narzędziami pomiaru oraz ilościowo wyrażonymi czynnikami i miernikami rozwo­ju regionów. Jednym z narzędzi umożliwiających porównanie poszczególnych regionów, identyfikację regionów wzorcowych, tzw. benchmarków, a także zro­zumienie przyczyn występujących dysproporcji regionalnych są ekonometryczne modele przestrzenno-czasowe.Celem tego opracowania jest przedstawienie istoty modeli przestrzenno- -czasowych oraz możliwości ich wykorzystania w benchmarkingu regionalnym.
Item
Regionalne dysproporcje PKB w krajach Unii Europejskiej
(Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005) Markowska, Małgorzata; Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business
Celem niniejszego opracowania jest analiza stopnia zróżnicowania poziomu rozwoju ekonomicznego regionów Unii Europejskiej, stanowiąca podstawę ich klasyfikacji. Wnioski wynikające z takich badań mogą stanowić punkt wyjścia skutecznych działań polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz polityk prowadzo­nych na szczeblu krajowym, minimalizujących dysproporcje rozwojowe.Przedmiotem analizy jest klasyfikacja i ocena stopnia zróżnicowania regionów 25 krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanych zgodnie z nomenklaturą NUTS (TheNomenclature of Territorial Units for Statistics). Uwzględniono regiony drugiego szczebla, czyli NUTS-2, stanowiące punkt odniesienia dla wsparcia finansowego realizowanego w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej. W klasyfikacji tej wyodrębnia się 213 regionów Unii Europejskiej krajów dawnej „piętnastki” oraz 41 regionów w 10 krajach nowo przyjętych. W przypadku niektórych krajów regiony na poziomie NUTS-2 są tożsame z regionami typu NUTS-1. Dotyczy to Danii, Luksemburga oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Cypru i Malty.Informacje statystyczne okazały się niedostępne dla 4 regionów francuskich i 2 regionów hiszpańskich. Ostatecznie przeprowadzono klasyfikację 248 regionów Unii Europejskiej na poziomie NUTS-2
Item
Innovative potential of human capitals as the criterion for diversification and regional space segmentation in selected European Union countries
(Uniwersytet J. E. Purkynego, Usti n/Łabą, 2005) Sobczak, Elżbieta; Wroclaw University of Economics and Business; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
The objective of the hereby study is to identify interregional diversification and administrative units NUTS II type segmentation, occurring in selected countries which have recently become the European Union member states: the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. The criterion for assessing interregional disproportions becomes the innovative potential of human capital, characterized by the share of university graduates and the share of research and development centers workers, in the total number of professionally active employees (in %).