OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Recenzja: Sebastian Koczur, Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015, ss. 214
(Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2016-08) Dąbrowski, Tomasz; Wikiński, Marek; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Item
Ocena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnym
(Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2016-08) Wdowiak, Michał; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
Biegły sądowy powinien być ekspertem. Jeśli nim nie jest, wówczas może przygotować nierzetelną opinię. Ma to miejsce przynajmniej w trzech sytuacjach. Pierwszej – biegły sądowy jest ekspertem, posiada wiadomości specjalne, ale nie wykorzystuje właściwych metod badawczych, zgodnie z aktualnym stanem nauki lub sztuki. Drugiej – biegły jest ekspertem, uważa że posiada wiadomości specjalne, ale faktycznie nie posiada wiedzy i doświadczenia zawodowego z określonej dziedziny. Trzeciej – biegły nie jest ekspertem, nie posiada wiadomości specjalnych, nie wie jakie są właściwe metody badawcze. Biegły ma wolność wyboru metody badawczej wykorzystanej w opinii, a sąd rozważa wszechstronnie materiał dowodowy w oparciu o zasadę swobody oceny dowodów. O ile, ignorancja biegłego nie zostanie ujawniona przez strony lub sąd przed zamknięciem rozprawy, następstwem tego może być wydanie orzeczenia opartego na wadliwej podstawie faktycznej.
Item
Opodatkowanie lasów a źródła finansowania gmin
(Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2016-08) Potocki, Artur; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rzeczpospolita przez wieki była jednym z najbardziej zalesionych krajów europejskich i pozostaje do tej pory, o czym świadczy fakt posiadania przez Polskę szóstych co do wielkości lasów w Unii Europejskiej (dane za 2014 rok). Tym samym fakt posiadania sporych terenów leśnych sprawia, że objęcie ich szczególnym typem opodatkowania jest interesującą kwestią i materią, którą warto poddać wnikliwej analizie.
Item
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. K 19/141 (14772)
(Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2016-08) Sypniewski, Dominik; Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
Item
Umiędzynarodowienie zawodów prawniczych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście zasad deontologicznych wykonywania zawodu
(Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2016-08) Sypniewski, Dominik; Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
Jedną z konsekwencji globalizacji jest powstanie międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w wielu państwach, a także rozwój organizacji międzynarodowych integrujących interesy gospodarcze i polityczne. Procesy te coraz mocniej wpływają na wykonywanie zawodów prawniczych. Pierwsza część artykułu przedstawia wybrane doświadczenia Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 80. zaczęły się rozwijać regulacje ułatwiające prawnikom wykonywanie zawodu na obszarze różnych stanów, otwierające rynek na prawników zagranicznych oraz dopuszczające korporacje do świadczenia usług prawniczych. W drugiej części artykułu przedstawiona została integracja rynku usług prawniczych w Unii Europejskiej. W obydwu przypadkach można dostrzec rozwój swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym z utrzymaniem ograniczonego dostępu dla prawników, którzy swoje kwalifikacje zawodowe zdobywali poza rynkiem wewnętrznym.