OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22492 archived items

Recent Submissions

Item
The Influence of Artificial Intelligence on Business
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku, 2023-11) Pietrzyk-Kowalec, Paulina; Całek, Kamil Krzysztof; Mrozek, Jacek Janusz
Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative technology with the potential to revolutionize various indus-tries, including business. This article aims to provide a com-prehensive examination of the influence of AI on different aspects of business operations, ranging from decision-making processes and customer interactions to supply chain man-agement and workforce optimization. By analyzing the bene-fits, challenges, and future implications of AI in business, we can gain a better understanding of the transformative poten-tial of this technology and its impact on various industries.
Item
The Influence of Artificial Intelligence on Online Marketing
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku, 2023-11) Pietrzyk-Kowalec, Paulina; Całek, Kamil Krzysztof; Mrozek, Jacek Janusz
The Impact of Artificial Intelligence on Online Marketing Paulina Pietrzyk-Kowalec, Kamil Całek Tekst 1  Abstract— The emergence of Artificial Intelligence (AI) has led to transformative changes in the realm of online mar-keting. This scientific article explores the profound impact of AI on various aspects of online marketing strategies. The integration of AI technologies has revolutionized customer engagement through personalized experiences, enabling busi-nesses to deliver tailored content and advertisements to indi-vidual users. AI-driven algorithms have further empowered marketers to examine big data efficiently, gaining valuable insights into consumer behaviour and preferences, thus in-forming targeted campaigns and optimized marketing budg-ets. Additionally, AI-powered chatbots and virtual assistants have redefined customer service, providing instant support and personalized recommendations, leading to increased customer satisfaction and loyalty. However, this paper also examines the ethical considerations associated with AI im-plementation, such as data privacy concerns and algorithmic biases. Through real-world case studies, the article showcases the practical benefits of AI adoption in online marketing, while underscoring the importance of responsible AI practices to maintain consumer trust and ensure long-term success in the evolving digital landscape. Keywords—Artificial Intelligence, Online Marketing, Impact, Customer Engagement, Personalization, Data Analytics.
Item
Czynnik ludzki a bezpieczeństwo znieczulenia
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Turos, Maria J.; Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny, Studium Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Czynnik ludzki, choć na ogół uważany za rzecz subiektywną, stanowi istotny aspekt bezpieczeństwa działań, szczególnie w obszarach, gdzie dochodzi do interakcji z drugim człowiekiem. Nie inaczej jest w anestezjologii, w której dodatkowo nakładają się jeszcze procedury wykorzystujące aparaturę kontrolno-pomiarową. Nie bez znaczenia jest tu również komunikacja wewnątrzzespołowa, zaliczana do istotnych czynników wchodzących w zakres prezentowanego pojęcia. Świadomość, jak wielką rolę odgrywają te interakcje w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta, jest jednym z istotnych czynników unikania błędów, niejednokrotnie trudnych do jednoznacznego określenia.
Item
Studium przypadku zespołu mozaikowej trisomii chromosomu 9
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Perenc, Lidia; Bielak, Joanna; Guz, Wiesław; Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
W artykule omówiono przypadek kliniczny mozaikowej trisomii chromosomu 9 u niemowlęcia płci męskiej. Omawiany zespół charakteryzuje się występowaniem: niskiej urodzeniowej masy ciała, cech dysmorficznych w budowie twarzy, dłoni, stóp, wad narządowych: mózgowia, serca, narządów moczowo-płciowych, szkieletu, wad narządów zmysłu: oka i ucha oraz różnych problemów medycznych ujawniających się w okresie pourodzeniowym. Wyżej wymienione objawy występowały w omawianym przypadku klinicznym. W niektórych przypadkach dodatkowo występują zmiany skórne – mozaika barwnikowa wzdłuż linii Blaschki, co wskazuje na zjawisko mozaikowatości genetycznej. Aby dokonać rozpoznania, należy uporządkować w odpowiedni sposób dane uzyskane na podstawie zebranego wywiadu, badania fizykalnego, wykonanych badań dodatkowych oraz wykonać odpowiednie badanie genetyczne. Warto porównać obraz kliniczny i historię choroby pacjenta z danymi przedstawionymi w piśmiennictwie, aby utwierdzić się o występowaniu związku przyczynowo-skutkowego.
Item
A Case Study of Mosaic Trisomy Chromosome 9 Syndrome
(Uczelnia Łazarskiego, 2023) Perenc, Lidia; Bielak, Joanna; Guz, Wiesław; Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
The article discusses a clinical case of mosaic trisomy of chromosome 9 in a male infant. The discussed syndrome is characterized by the presence of low birth weight, dysmorphic features in the structure of face, hands and feet, defects of organs and various medical problems appearing in the postnatal period. The above-mentioned symptoms occurred in the clinical case discussed. In some cases, skin lesions occur - pigment mosaic skin lesions along the Blaschko lines, which rather indicates the phenomenon of genetic mosaicism. To make a diagnosis, the data obtained on the basis of the interview, physical examination and additional tests should be properly organized and an appropriate genetic test should be performed. It is worth comparing the clinical picture and patient’s medical history with data presented in the literature to confirm the existence of a cause-and-effect relationship.