OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Wieliczko, Barbara; Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Politechnika Koszalińska
The paper aims at assessment of the proposal for the shape of the CAP for 2021-2027 presented by the European Commission and analysis of regionalization of subsidies for the Polish agriculture. Chapters: Assessment of the proposed shape of the CAP 2021-2027. Regionalization of subsidizing agriculture in Poland.
Item
Subsidies versus economics, finances and income of farms (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Soliwoda, Michał; Kulawik, Jacek; Wąs, Adam; Kobus, Paweł; Konat, Grzegorz; Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Sompolska-Rzechuła, Agnieszka; Płonka, Renata; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Politechnika Koszalińska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
The main objective of this monograph is to identify theoretical and methodological foundations for measuring, assessing and optimising public aid granted to farms (at the level of EU countries and individual farms in Poland), along with an attempt of empirical verification. The auxiliary objective of the monograph is to update the ex-post analysis of the impact of subsidies on the economic, income and financial situation of these entities. Chapters: Measurement, assessment and optimization of public aid granted to agricultural holdings – selected issues. Public support for agriculture of EU countries under the CAP. Scale, dynamics and trends of changes. Implications of the direct payment degressivity mechanism in the CAP 2020+ in Poland. Subsidies and other external sources of financing activity on farms – farmers’ opinions. Subsidies vs. finance and economics of farms managed by natural persons.
Item
Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Wieliczko, Barbara; Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Politechnika Koszalińska
Celem pracy jest ocena propozycji kształtu WPR na lata 2021-2027 przedstawionej przez Komisję Europejską oraz analiza regionalizacji subsydiowania polskiego rolnictwa. Rozdziały: Ocena proponowanego kształtu WPR 2021-2027: wielkość budżetu, cele, model wdrażania, kształt działań, wybrane propozycje reformy WPR. Regionalizacja subsydiowania rolnictwa w Polsce
Item
Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Soliwoda, Michał; Kulawik, Jacek; Wąs, Adam; Kobus, Adam; Konat, Grzegorz; Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Sompolska-Rzechuła, Agnieszka; Płonka, Renata; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Politechnika Koszalińska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jako cel główny tej monografii przyjęto zidentyfikowanie podstaw teoretycznych i metodycznych pomiaru, oceny i optymalizacji pomocy publicznej udzielanej gospodarstwom rolniczym (na poziomie państw UE i pojedynczych gospodarstw w Polsce), wraz z próbą weryfikacji empirycznej. Celem pomocniczym opracowania jest aktualizacja analizy ex post oddziaływania subsydiów na sytuację ekonomiczną, dochodową i finanse tych podmiotów. Rozdziały: Pomiar, ocena i optymalizacja pomocy publicznej udzielanej gospodarstwom rolniczym - wybrane zagadnienia. Wsparcie publiczne rolnictwa krajów UE w ramach WPR - skala, dynamika, tendencje zmian. Implikacje mechanizmu degresywności płatności bezpośrednich w WPR 2020+ w Polsce. Subsydia i inne zewnętrzne źródła finansowania działalności w gospodarstwach rolnych - opinie rolników. Subsydia a finanse i ekonomika gospodarstw osób fizycznych.
Item
Mechanisms and impulses influencing development of agriculture and rural areas (2)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Wieliczko, Barbara; Kurdyś-Kujawska, Agnieszka; Herda-Kopańska, Justyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Politechnika Koszalińska
Assessment of the usability of emissions trading system as an instrument for internalization of externalities in agriculture. Credit guarantee system and its significance in rural and agriculture development. Implementation of the second pillar of the CAP in the 2014-2020 programming period.