OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Ograniczenia rozwoju i modernizacji gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w Polsce. Efektywność funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych - możliwości wzrostu efektywności produkcji w rolnictwie polskim. Geneza obszarów Natura 2000 w prawie międzynarodowym, ich charakterystyka w Polsce w ujęciu regionalnym, a także rola wybranych działań WPR 2014-2020 we wsparciu gospodarstw rolnych z tych obszarów. Produkcyjność czynników wytwórczych oraz efektywność produkcji wybranych produktów roślinnych. Ocena rezultatów produkcji wybranych dóbr rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Projekcja opłacalności uprawy zbóż i rzepaku w 2022r. Znaczenie gospodarstw rolnych w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Item
Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2016 roku
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Adamski, Marcin; Gorzelak, Aleksander; Grzybowska, Elżbieta; Herda, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria; Kulawik, Jacek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych przedsiębiorstw rolniczych oraz gospodarstw rybackich. Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala na obiektywną ocenę uzyskanych wyników finansowych. Publikacja rankingu pozwala jego uczestnikom na znalezienie odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz innym przedsiębiorcom na uczenie się od najlepszych. W dwudziestej drugej edycji "Rankingu 300" prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnych i rybackich w 2016 roku.
Item
Procesy dostosowawcze wielkotowarowych gospodarstw rolnych w kontekście średniookresowego przeglądu WPR oraz polityki kilmatyczno-środowiskowej UE
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Kagan, Adam; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Wsparcie budżetowe jako forma interwencjonizmu państwowego. Nowe praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska (zazielenienie). Ewoluowanie wybranych elementów systemu dopłat bezpośrednich i wpływ na efektywność finansową wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Zmiana sytuacji finansowej populacji gospodarstw rolnych zobligowanych do przekazywania sprawozdań finansowych do GUS. Przestrzenne zróżnicowanie położenia gruntów będących w posiadaniu wielkotowarowych gospodarstw rolnych a ograniczenie dopływu azotu ze źródeł rolniczych.
Item
Techniczna i środowiskowa efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014) Kagan, Adam; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w dwóch obszarach ich efektywności: w zakresie technicznego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów produkcyjnych i w zakresie przyjazności prowadzonej działalności dla środowiska przyrodniczego.
Item
Wybrane prawne determinanty konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Kagan, Adam; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Prezentowane opracowanie zostało wykonane jako podsumowanie realizacji zadania badawczego nr 2 pt. „Determinanty konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych”, prowadzonego w ramach umowy zawartej przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w dniu 29 kwietnia 2015 roku. Głównym celem badań było wskazanie przewidywanych zmian prawnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i wsparcia bezpośredniego, czyli ocena wybranych czynników zewnętrznych determinujących konkurencyjność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. W warstwie merytorycznej poniższe opracowanie stanowi kontynuację, a zarazem poszerzenie problemu naukowego i utylitarnego podjętego przez IERiGŻ-PIB już w 2007 roku. W przeprowadzonym badaniu oprócz literatury i aktów prawnych oraz projektów legislacyjnych jako bazę danych źródłowych wykorzystano statystykę GUS, dane pochodzące z FAOSTAT, Eurostatu, a także badania własne IERiGŻ-PIB. Pierwszy rozdział o charakterze teoretycznym przybliża problematykę determinant konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Drugi rozdział został poświęcony klimatyczno-energetycznej polityce Unii Europejskiej. Zaprezentowano obecnie obowiązujące przepisach prawne, w tym limity i poziom emisji gazów cieplarnianych oraz udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii dla całej UE i poszczególnych krajów członkowskich. Na tym tle przedstawiono poziom emisji z wąsko pojętego sektora rolnego oraz sektora użytkowania gruntów obejmującego częściowo rolnictwo i sektor leśny. Zaprezentowano również podstawowe źródła energii odnawialnej w Polsce i jej udział w końcowym zużyciu energii. Analizowano wpływ klimatyczno-energetycznej polityki dotyczące emisji gazów cieplarnianych na rolnictwo oraz szczegółowo generowany popyt na surowce rolne i inne produkty wytwarzane w gospodarstwach rolnych służące produkcji biomasy i biopaliw płynnych. W drugiej części tego rozdziału zaprezentowano propozycje nowej polityki klimatyczno-energetyczne planowanej na lata 2020-2030 i jej potencjalne skutki dla konsumentów energii i rolnictwa. Przedstawiono również koncepcje dotyczące uwzględniania rolnictwa w ramach sektorów objętych systemem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omówiono praktyki mitygacyjne teoretycznie możliwe do zastosowania w rolnictwie, ich potencjał redukcyjny gazów cieplarnianych, oraz efektywność ekonomiczną. Rozdział trzeci poświęcono między innymi unijnej polityce ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiono zarówno obecnie obowiązujące przepisy prawne i limity emisji zanieczyszczeń, jak i propozycje nowych ich pułapów na lata 2020-2030. Analizowano skutki ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa jako głównego emitenta tej substancji pochodzenia antropogenicznego. W dalszej części tego rozdziału analizowano potencjalne oddziaływanie propozycji zmian ustawy prawo wodne na rolnictwo. Szczegółowo omówiono skutki ustanowienia nowego programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla poszczególnych gospodarstw rolnych, w tym wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Omówiono również przewidywany system naliczania opłat za pobór wody i wysokość stawek płatności. W czwartym rozdziale zaprezentowano poziom wsparcia budżetowego wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w 2014 roku. Przedstawiono strukturę dopłat i dotacji należnych poszczególnym grupom wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych oraz wpływ subsydiowania na ich wyniki finansowe. Wykonano symulacje w celu ustalenia kwoty dopłat należnych za 2015 rok oraz dokonano porównania z poziomem subsydiowania w 2014 roku. Wykonano również symulację wpływu ograniczenia kwoty dotacji na oczekiwany poziom zysku w poszczególnych grupach wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Ostatnią część rozdziału poświecono omówieniu mechanizmu redukcji jednolitej płatności obszarowej w ramach „cappingu”. Zaprezentowano przedsiębiorstwa objęte ograniczeniem wsparcia, kwoty redukcji i ich relacje z naliczonym poziomem dopłat i kosztami pracy. Wykonano również symulacje uwzględniające zróżnicowany udział kosztów pracy jako ograniczenie kwoty bazowej, od której naliczana jest redukcja JPO.