OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i klimatu (II)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2024) Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie związku między naturalnymi warunkami gospodarowania a cechami osobowymi rolników, w tym ich wykształceniem i stopniem zaangażowania w pracę we własnym gospodarstwie, a także organizacją i wynikami produkcyjnymi oraz ekonomicznymi, które osiągają, z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu sposobu gospodarowania na środowisko przyrodnicze. Badania obejmowały analizę danych panelowych gospodarstw objętych monitoringiem Polskiego FADN z lat 2018–2020. Badane gospodarstwa podzielono na grupy i dokonano charakterystyki ich potencjału produkcyjnego, kapitału ludzkiego, wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz wskaźników opisujących środowisko przyrodnicze i klimat. Niniejsza monografia dostarcza ważnych argumentów decydentom tworzącym politykę rolną, w której inaczej należałoby traktować gospodarstwa zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe i produkujące intensywnie na obszarach korzystnych, a inaczej gospodarstwa pełniące w pierwszej kolejności funkcję środowiskową na obszarach niekorzystnych dla rozwoju produkcji rolniczej.
Item
Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2021) Soliwoda, Michał; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac zrealizowanych w ramach zadania 2 projektu pt.: Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu (akronim: UBROL), który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z programu GOSPOSTRATEG w ramach Umowy nr Gospostrateg1/390422/25/NCBR/2019 z dnia 13.03.2019 r.
Item
Comparative Assessment of Cow’s Milk Production and Its Prices in The Member States of The European Union
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2021-09-23) Stanuch, Marcin Józef; Firlej, Krzysztof Jan; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
The paper presents issues related to milk production in the Member States of the European Union. The conducted analysis and research cover the period from 2015 to 2019. The study evaluates milk production and milk prices and uses the linear Pearson’s correlation in order to find out whether there is a correlation between milk prices in the individual European Union Member States. The research demonstrated that the market value of milk produced in Poland increases every year and that there is a strong and very strong correlation between individual milk prices in the Member States amounting to 85% of all surveyed entities.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Ograniczenia rozwoju i modernizacji gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w Polsce. Efektywność funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych - możliwości wzrostu efektywności produkcji w rolnictwie polskim. Geneza obszarów Natura 2000 w prawie międzynarodowym, ich charakterystyka w Polsce w ujęciu regionalnym, a także rola wybranych działań WPR 2014-2020 we wsparciu gospodarstw rolnych z tych obszarów. Produkcyjność czynników wytwórczych oraz efektywność produkcji wybranych produktów roślinnych. Ocena rezultatów produkcji wybranych dóbr rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Projekcja opłacalności uprawy zbóż i rzepaku w 2022r. Znaczenie gospodarstw rolnych w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Item
Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2016 roku
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Adamski, Marcin; Gorzelak, Aleksander; Grzybowska, Elżbieta; Herda, Justyna; Kagan, Adam; Kowalski, Andrzej; Kulawik, Jacek; Osuch, Dariusz; Soliwoda, Michał; Zdzieborska, Maria; Kulawik, Jacek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) od 1995 r. przygotowuje ranking najlepszych przedsiębiorstw rolniczych oraz gospodarstw rybackich. Ranking ten stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala na obiektywną ocenę uzyskanych wyników finansowych. Publikacja rankingu pozwala jego uczestnikom na znalezienie odpowiednich partnerów do przyszłej współpracy, oraz innym przedsiębiorcom na uczenie się od najlepszych. W dwudziestej drugej edycji "Rankingu 300" prezentowane są wyniki finansowe najlepszych przedsiębiorstw rolnych i rybackich w 2016 roku.