OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Ograniczenia rozwoju i modernizacji gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w Polsce. Efektywność funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych - możliwości wzrostu efektywności produkcji w rolnictwie polskim. Geneza obszarów Natura 2000 w prawie międzynarodowym, ich charakterystyka w Polsce w ujęciu regionalnym, a także rola wybranych działań WPR 2014-2020 we wsparciu gospodarstw rolnych z tych obszarów. Produkcyjność czynników wytwórczych oraz efektywność produkcji wybranych produktów roślinnych. Ocena rezultatów produkcji wybranych dóbr rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Projekcja opłacalności uprawy zbóż i rzepaku w 2022r. Znaczenie gospodarstw rolnych w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Item
Finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Konat, Grzegorz; Kulawik, Jacek; Płonka, Renata; Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał; Wieliczko, Barbara; Kulawik, Jacek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem pracy jest dokonanie syntezy oddziaływań instrumentów finansowo-fiskalnych na polskie gospodarstwa rolne i cały sektor rolny oraz wskazanie nowych obszarów badań w tym zakresie. Rozdziały: Finanse i ekonomika gospodarstw osób fizycznych. Kapitalizacja subsydiów w cenach ziemi i stawkach czynszów dzierżawnych. Wybrane najnowsze tendencje badań nad wpływem subsydiów na rolnictwo. Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa, finansowanie zwrotne i quasi-rynkowe instrumenty internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie oraz dostarczanie dóbr publicznych. Stabilizacja dochodów rolniczych – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne w kontekście wsparcia gospodarstw rolnych za pomocą instrumentów WPR. Odporność gospodarstw rolniczych na szoki – wybrane problemy. Ocena rozwiązań funkcjonujących w rolnictwie w zakresie podatków, parapodatków, ubezpieczeń społecznych i instrumentów zarządzania ryzykiem pod kątem stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa socjalnego w rolnictwie i na wsi.
Item
Ewolucja struktur i relacji w układzie rolno-spożywczym
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Bezat-Jarzębowska, Agnieszka; Góral, Justyna; Klimkowski, Cezary; Pawłowska, Aleksandra; Rembisz, Włodzimierz; Rembisz, Włodzimierz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem monografii jest uogólnienie wyników badań prowadzonych w temacie pt. „Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020 roku” w czterech zadaniach badawczych. Wyprowadzone prawidłowości mogą stanowić podstawę do oceny i projekcji procesów strukturalnych w układzie rolno-spożywczym. Rozdziały: Struktury i relacje w układzie rolno-spożywczym - podstawy ekonomiczne. Struktury rynkowe i organizacyjno-instytucjonalne w sektorze rolno-spożywczym. Techniczne i efektywnościowe źródła wzrostu w rolnictwie. Nowe mechanizmy regulacyjne a stabilność dochodowa. Mierniki rezultatu polityki rolnej w zakresie PROW.
Item
Efekt netto oddziaływania polityki rolnej na wydajność czynnika pracy
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Pawłowska, Aleksandra; Bocian, Monika; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem pracy jest weryfikacja obliczeniowa przyjętej metodyki analizy danych Polskiego FADN do ustalenia efektu oddziaływania płatności ukierunkowanych na wsparcie inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przyznawanych w ramach typów operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”. Przedstawiono zarys problematyki związanej z przedmiotem przeprowadzanego badania, a więc wpływem wybranych instrumentów polityki na rozważany wskaźnik (GVA/AWU). Estymacji efektu netto analizowanego wsparcia dokonano za pomocą metody łączenia danych według prawdopodobieństwa (propensity score matching) oraz ważenia odwrotnością prawdopodobieństwa (inverseprobability of treatment weighting). Rozdziały: Wydajność pracy w polskim rolnictwie na tle państw UE. Mikroekonomiczne podstawy wzrostu wydajności pracy. Wybrane narzędzia polityki rolnej wspierające wzrost wydajności pracy. Statystyczne metody szacowania efektywności polityki rolnej. Pomiar efektywności polityki rolnej w kontekście zmian wydajności pracy.
Item
Społeczno-ekonomiczne determinanty umacniania i spowalniania procesów rozwojowych na terenach wiejskich w Polsce
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka; Karwat-Woźniak, Bożena; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Celem badania w roku 2018 była analiza znaczenia wybranych instrumentów WPR w procesach rozwojowych w rolnictwie, jak również ocena realizacji założeń umowy partnerskiej w odniesieniu do społeczno-gospodarczego zróżnicowania obszarów wiejskich. Rozdziały: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce a możliwości ich inteligentnego rozwoju. Wpływ WPR na zmiany w polskim rolnictwie: strukturę obszarową, koncentację ziemi, wyposażenie gospodarstw w środki trwałe, wydajność pracy. Ochrona zdrowia mieszkańców wsi jako determinanta realizacji celu tematycznego Umowy Partnerstwa.