OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i klimatu (II)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2024) Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie związku między naturalnymi warunkami gospodarowania a cechami osobowymi rolników, w tym ich wykształceniem i stopniem zaangażowania w pracę we własnym gospodarstwie, a także organizacją i wynikami produkcyjnymi oraz ekonomicznymi, które osiągają, z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu sposobu gospodarowania na środowisko przyrodnicze. Badania obejmowały analizę danych panelowych gospodarstw objętych monitoringiem Polskiego FADN z lat 2018–2020. Badane gospodarstwa podzielono na grupy i dokonano charakterystyki ich potencjału produkcyjnego, kapitału ludzkiego, wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz wskaźników opisujących środowisko przyrodnicze i klimat. Niniejsza monografia dostarcza ważnych argumentów decydentom tworzącym politykę rolną, w której inaczej należałoby traktować gospodarstwa zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe i produkujące intensywnie na obszarach korzystnych, a inaczej gospodarstwa pełniące w pierwszej kolejności funkcję środowiskową na obszarach niekorzystnych dla rozwoju produkcji rolniczej.
Item
Competitiveness, Productivity, and Efficiency of Farmers’ Cooperatives: Evidence from the Polish Dairy Industry
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023) Pietrzak, Michał; Domagała, Joanna; Chlebicka, Aleksandra; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Cooperatives are key players in the dairy sector both globally and in Poland. Increasing pressure on the economic performance of dairy cooperatives poses questions about the drivers that shape their competitiveness. The aim of the paper is twofold. Firstly, the paper assesses the productivity and efficiency of dairy cooperatives and how these features evolved over time. Secondly, it examines whether and to what extent productivity and efficiency determine the competitiveness of entities under the study. As an empirical illustration, the authors use a dataset on dairy cooperatives operating in Poland, which is an important producer of dairy products in the European Union (EU). The results (obtained using partial productivity and data envelopment analysis) confirm that productivity and efficiency affect the competitiveness of dairy cooperatives. However, a primary contribution is to demonstrate that the relationship between productivity and efficiency versus competitiveness is more complex. Taking into account factors like the qualitative features of market offerings and their influence on consumer behaviur and satisfaction is essential for a thorough assessment of the competitiveness of dairy cooperatives.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (5)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2019) Adamski, Marcin; Jarzębowski, Sebastian; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Mirkowska, Zofia; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Jest to ostatnia z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Ograniczenia rozwoju i modernizacji gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych. Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolnych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne w Polsce. Efektywność funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych - możliwości wzrostu efektywności produkcji w rolnictwie polskim. Geneza obszarów Natura 2000 w prawie międzynarodowym, ich charakterystyka w Polsce w ujęciu regionalnym, a także rola wybranych działań WPR 2014-2020 we wsparciu gospodarstw rolnych z tych obszarów. Produkcyjność czynników wytwórczych oraz efektywność produkcji wybranych produktów roślinnych. Ocena rezultatów produkcji wybranych dóbr rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Projekcja opłacalności uprawy zbóż i rzepaku w 2022r. Znaczenie gospodarstw rolnych w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Item
Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Ambroziak, Łukasz; Bułkowska, Małgorzata; Kosior, Katarzyna; Pawlak, Karolina; Szczepaniak, Iwona; Szczepaniak, Iwona; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Celem pracy jest ocena konkurencyjności polskich producentów żywności i jej wybranych determinant. Rozdziały: Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na wybranych rynkach. Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (EPA) i jej wpływ na polsko-japoński handel rolno-spożywczy. Umowa o wolnym handlu UE z krajami MERCOSUR i jej wpływ na polski handel rolno-spożywczy. Perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi na tle pozostałych państw UE i świata. Przemysł 4.0 - budowanie przewag konkurencyjnych w epoce cyfrowego przełomu.
Item
Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej (4)
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018) Abramczuk, Łukasz; Augustyńska, Irena; Bębenista, Arkadiusz; Dargiewicz, Aleksander; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Pepliński, Benedykt; Skarżyńska, Aldona; Sobierajewska, Jolanta; Zieliński, Marek; Ziętara, Wojciech; Żekało, Marcin; Józwiak, Wojciech; Zieliński, Marek; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy; Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jest to czwarta z serii pięciu publikacji poświęconych zachowaniu się krajowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w warunkach dyktowanych zachodzącymi zmianami klimatu i spodziewaną zmianą polityki rolnej, jaka może zajść w 2021 roku, a dalej – jej realizacją w kilku następnych latach. Rozdziały: Najważniejsze problemy gospodarstw rolnych w najbliższej dekadzie - zmiany klimatu, zmiany sytuacji społecznej. Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy w rolnictwie polskim na tle sytuacji w wybranych krajach UE. Obszary Natura 2000 w UE i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na tle wybranych krajów UE. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych w 2017 r.